Lohateny Mpanoratra Hihaino Hisintona

Ôktôbra 2013

 
download

Hafatra avy amin’ny Fiadidiana Voalohany

Ilay Andraikitsika mba Hanavotra
Thomas S. Monson

Hafatra ho an’ny Famangiana Isan-tokantrano

Ny Asa Masina Nanirahana an’i Jesoa Kristy: Ilay Mpahary
Hevitra avy amin’ny Fihaonamben’ny Fiangonana Tina Spencer

Mampianatra ny Jeunes Soyez Forts(Ry Tanora, Mahereza)

Fahasalamana Ara-batana sy Ara-pihetsehampo
Afaka Mangataka ny Rohim-pahefan’ny Fisoronana ny Mpikambana Ryan Morgenegg
Vaovao Manodidina ny Fiangonana
Ataovy Tsara ny Andraikitrao Quentin L. Cook
Ireo Zatovo sy ireo Fanekempihavanan’ny Tempoly Gary and Susan Carter
Ilay Lovantsika Lehibe avy amin’ny Asa Fitoriana LaRene Porter Gaunt and Linda Dekker Lopez
Voaomana amin’ny Andro Iadiana Eduardo Gavarret
Fanafainganana ny Asa Famonjena
Lasa Lehilahy Tia Filaminana Matthew D. Flitton

Ny Feon’ireo Olomasin’ny Andro Farany

Ny Feon’ireo Olomasin’ny Andro Farany
Amin’ny Fomba Ahoana no Hahafahako ho Tonga Misiônera Mahomby? Lauren Bangerter Wilde
Lasa Misiônera mifanaraka amin’ny Torio ny Filazantsarako David A. Bednar
Mitsikia Fotsiny dia Mitenena hoe Tsia Hazel Marie Tibule
Aoka Ianao Hatanjaka, Ho Salama, Harani-tsaina Adrián Ochoa
Manaraha ny Diany Melissa Zenteno
Fanontaniana sy Valiny
Nahoana Aho no Mila Manao Fibabohana any amin’ny Evekako ary Inona Avy ny Zavatra Ilaiko Ibabohana? C. Scott Grow
Manasa ny Tompo Hiditra O. Vincent Haleck
Diakona Vao Vaovao Jane McBride Choate
Miandry ao Winter Quarters Jennifer Maddy
Nijanona Tao Winter Quarters Ireo Olomasina Arie Van De Graaff
Ahoana no fomba iresahan’i Jesoa Kristy amin’ny mpaminany? D. Todd Christofferson
Manampy an’i Violet Charlotte Mae Sheppard
Hizara ny Filazantsara amin’ny Zanak’Andriamanitra Rehetra Aho
Camille avy ao New York City
Ny Pejintsika
Mitsodrano ny Ankizy Madinika i Jesoa Jan Pinborough

Mandrapihaonantsika Indray

Miteny Ratsy aho …
R. Val Johnson
Fampahafantarana ny Mpaminany Iray: David O. McKay