Lohateny Mpanoratra Hihaino Hisintona

Ôktôbra 2013

 
download

Hafatra avy amin’ny Fiadidiana Voalohany

Ilay Andraikitsika mba Hanavotra
Nosoratan’ny Filoha Thomas S. Monson

Hafatra ho an’ny Famangiana Isan-tokantrano

Ny Asa Masina Nanirahana an’i Jesoa Kristy: Ilay Mpahary

Fanamarihana manokana momba ny Fihaonamben’ ny Fiangonana Volana Ôktôbra

Hevitra avy amin’ny Fihaonamben’ny Fiangonana
Nataon’i Tina Spencer

Mampianatra ny Jeunes Soyez Forts(Ry Tanora, Mahereza)

Fahasalamana Ara-batana sy Ara-pihetsehampo
Afaka Mangataka ny Rohim-pahefan’ny Fisoronana ny Mpikambana Nosoratan’i Ryan Morgenegg

Vaovao Manodidina ny Fiangonana

Vaovao Manodidina ny Fiangonana
Ataovy Tsara ny Andraikitrao Nosoratan’ny Loholona Quentin L. Cook
Ireo Zatovo sy ireo Fanekempihavanan’ny Tempoly Nosoratan’i Gary sy Susan Carter
Ilay Lovantsika Lehibe avy amin’ny Asa Fitoriana Nosoratan’i LaRene Porter Gaunt sy Linda Dekker Lopez
Voaomana amin’ny Andro Iadiana Nosoratan’ny Loholona Eduardo Gavarret
Fanafainganana ny Asa Famonjena
Lasa Lehilahy Tia Filaminana Nosoratan’i Matthew D. Flitton

Ny Feon’ireo Olomasin’ny Andro Farany

Ny Feon’ireo Olomasin’ny Andro Farany
Amin’ny Fomba Ahoana no Hahafahako ho Tonga Misiônera Mahomby? Nosoratan’i Lauren Bangerter Wilde
Lasa Misiônera mifanaraka amin’ny Torio ny Filazantsarako Nosoratan’ny Loholona David A. Bednar
Mitsikia Fotsiny dia Mitenena hoe Tsia Nosoratan’i Hazel Marie Tibule

Jeunes, Soyez Forts

Aoka Ianao Hatanjaka, Ho Salama, Harani-tsaina
Nosorotan’ny Loholona Adrián Ochoa
Manaraha ny Diany Nosoratan’i Melissa Zenteno

Fanontaniana & Valiny

Fanontaniana sy Valiny
Nahoana Aho no Mila Manao Fibabohana any amin’ny Evekako ary Inona Avy ny Zavatra Ilaiko Ibabohana? Nosoratan’ny Loholona C. Scott Grow
Manasa ny Tompo Hiditra Nosoratan’ny Loholona O. Vincent Haleck
Diakona Vao Vaovao Nosoratan’i Jane McBride Choate

Manaraka ny dia

Miandry ao Winter Quarters
Nataon’i Jennifer Maddy
Nijanona Tao Winter Quarters Ireo Olomasina Nataon’i Arie Van De Graaff

Vavolombelona Manokana

Ahoana no fomba iresahan’i Jesoa Kristy amin’ny mpaminany?
Nataon’ ny Loholona D. Todd Christofferson
Manampy an’i Violet Nataon’i Charlotte Mae Sheppard

Mitondra ny Kilonga Mody

Hizara ny Filazantsara amin’ny Zanak’Andriamanitra Rehetra Aho
Camille avy ao New York City

Ny Pejintsika

Ny Pejintsika

Ho an’ ny Ankizy Madinika

Mitsodrano ny Ankizy Madinika i Jesoa
Nosoratan’i Jan Pinborough

Mandrapihaonantsika Indray

Miteny Ratsy aho …
Nosoratan’i R. Val Johnson

Fampahafantarana ny Mpaminany Iray

Fampahafantarana ny Mpaminany Iray: David O. McKay