Lohateny Mpanoratra Hihaino Hisintona

Ôktôbra 2013

 
download

Hafatra avy amin’ny Fiadidiana Voalohany

Ilay Andraikitsika mba Hanavotra
Thomas S. Monson

Hafatra ho an’ny Famangiana Isan-tokantrano

Ny Asa Masina Nanirahana an’i Jesoa Kristy: Ilay Mpahary

Fanamarihana manokana momba ny Fihaonamben’ ny Fiangonana Volana Ôktôbra

Hevitra avy amin’ny Fihaonamben’ny Fiangonana
Tina Spencer

Mampianatra ny Jeunes Soyez Forts(Ry Tanora, Mahereza)

Fahasalamana Ara-batana sy Ara-pihetsehampo
Afaka Mangataka ny Rohim-pahefan’ny Fisoronana ny Mpikambana Ryan Morgenegg

Vaovao Manodidina ny Fiangonana

Vaovao Manodidina ny Fiangonana
Ataovy Tsara ny Andraikitrao Quentin L. Cook
Ireo Zatovo sy ireo Fanekempihavanan’ny Tempoly Gary and Susan Carter
Ilay Lovantsika Lehibe avy amin’ny Asa Fitoriana LaRene Porter Gaunt and Linda Dekker Lopez
Voaomana amin’ny Andro Iadiana Eduardo Gavarret
Fanafainganana ny Asa Famonjena
Lasa Lehilahy Tia Filaminana Matthew D. Flitton

Ny Feon’ireo Olomasin’ny Andro Farany

Ny Feon’ireo Olomasin’ny Andro Farany
Amin’ny Fomba Ahoana no Hahafahako ho Tonga Misiônera Mahomby? Lauren Bangerter Wilde
Lasa Misiônera mifanaraka amin’ny Torio ny Filazantsarako David A. Bednar
Mitsikia Fotsiny dia Mitenena hoe Tsia Hazel Marie Tibule

Jeunes, Soyez Forts

Aoka Ianao Hatanjaka, Ho Salama, Harani-tsaina
Adrián Ochoa
Manaraha ny Diany Melissa Zenteno

Fanontaniana & Valiny

Fanontaniana sy Valiny
Nahoana Aho no Mila Manao Fibabohana any amin’ny Evekako ary Inona Avy ny Zavatra Ilaiko Ibabohana? C. Scott Grow
Manasa ny Tompo Hiditra O. Vincent Haleck
Diakona Vao Vaovao Jane McBride Choate

Manaraka ny dia

Miandry ao Winter Quarters
Jennifer Maddy
Nijanona Tao Winter Quarters Ireo Olomasina Arie Van De Graaff

Vavolombelona Manokana

Ahoana no fomba iresahan’i Jesoa Kristy amin’ny mpaminany?
D. Todd Christofferson
Manampy an’i Violet Charlotte Mae Sheppard

Mitondra ny Kilonga Mody

Hizara ny Filazantsara amin’ny Zanak’Andriamanitra Rehetra Aho
Camille avy ao New York City

Ny Pejintsika

Ny Pejintsika

Ho an’ ny Ankizy Madinika

Mitsodrano ny Ankizy Madinika i Jesoa
Jan Pinborough

Mandrapihaonantsika Indray

Miteny Ratsy aho …
R. Val Johnson

Fampahafantarana ny Mpaminany Iray

Fampahafantarana ny Mpaminany Iray: David O. McKay