Lohateny Mpanoratra Hihaino Hisintona

Ôktôbra 2013

 
download

Hafatra avy amin’ny Fiadidiana Voalohany

Ilay Andraikitsika mba Hanavotra
Thomas S. Monson 
I Jen Natao Fanomezana Ho AhyJosi S. Kilpack 
Fomba Hanavotana 

Hafatra ho an’ny Famangiana Isan-tokantrano

Ny Asa Masina Nanirahana an’i Jesoa Kristy: Ilay Mpahary
 

Fanamarihana manokana momba ny Fihaonamben’ ny Fiangonana Volana Ôktôbra

Hevitra avy amin’ny Fihaonamben’ny Fiangonana
Tina Spencer 

Mampianatra ny Jeunes Soyez Forts(Ry Tanora, Mahereza)

Fahasalamana Ara-batana sy Ara-pihetsehampo
 

Vaovaom-piangonana

Afaka Mangataka ny Rohim-pahefan’ny Fisoronana ny Mpikambana
Ryan Morgenegg 

Vaovao Manodidina ny Fiangonana

Vaovao Manodidina ny Fiangonana
 
Ataovy Tsara ny AndraikitraoQuentin L. Cook 
Ireo Zatovo sy ireo Fanekempihavanan’ny TempolyGary and Susan Carter 
Ilay Lovantsika Lehibe avy amin’ny Asa FitorianaLaRene Porter Gaunt and Linda Dekker Lopez 
Voaomana amin’ny Andro IadianaEduardo Gavarret 
Fanafainganana ny Asa Famonjena 
Lasa Lehilahy Tia FilaminanaMatthew D. Flitton 

Ny Feon’ireo Olomasin’ny Andro Farany

Ny Feon’ireo Olomasin’ny Andro Farany
 
Moa ve Hiverina i Matt?Name withheld 
Tao An-trano AhoSteven Sainsbury 
Inona no Nahatonga Anao ho eto Rexburg?Sandra Rush 
Boaty Feno SaryCindy Heggie 

Ho an’ny Tanora

Amin’ny Fomba Ahoana no Hahafahako ho Tonga Misiônera Mahomby?
Lauren Bangerter Wilde 

Ho an’ny Zatovo

Lasa Misiônera mifanaraka amin’ny Torio ny Filazantsarako
David A. Bednar 

Ho an’ny Zatovo

Mitsikia Fotsiny dia Mitenena hoe Tsia
Hazel Marie Tibule 

Jeunes, Soyez Forts

Aoka Ianao Hatanjaka, Ho Salama, Harani-tsaina
Adrián Ochoa 

Ho an’ny Zatovo

Manaraha ny Diany
Melissa Zenteno 

Fanontaniana & Valiny

Fanontaniana sy Valiny
 

Ho an’ny Zatovo

Nahoana Aho no Mila Manao Fibabohana any amin’ny Evekako ary Inona Avy ny Zavatra Ilaiko Ibabohana?
C. Scott Grow 

Ho an’ny Ankizy

Manasa ny Tompo Hiditra
O. Vincent Haleck 

Ho an’ny Ankizy

Diakona Vao Vaovao
Jane McBride Choate 

Manaraka ny dia

Miandry ao Winter Quarters
Jennifer Maddy 

Ho an’ny Ankizy

Nijanona Tao Winter Quarters Ireo Olomasina
Arie Van De Graaff 

Vavolombelona Manokana

Ahoana no fomba iresahan’i Jesoa Kristy amin’ny mpaminany?
D. Todd Christofferson 

Ho an’ny Ankizy

Manampy an’i Violet
Charlotte Mae Sheppard 

Mitondra ny Kilonga Mody

Hizara ny Filazantsara amin’ny Zanak’Andriamanitra Rehetra Aho
 

Ho an’ny Ankizy

Camille avy ao New York City
 

Ny Pejintsika

Ny Pejintsika
 

Ho an’ ny Ankizy Madinika

Mitsodrano ny Ankizy Madinika i Jesoa
Jan Pinborough 

Pejy Holokoina

Pejy holokoina
 

Mandrapihaonantsika Indray

Miteny Ratsy aho …
R. Val Johnson 

Fampahafantarana ny Mpaminany Iray

Fampahafantarana ny Mpaminany Iray: David O. McKay