Titulli Autori Dëgjo Shkarko

Tetor 2013

 
download

Mesazhi i Presidencës së Parë

Përgjegjësia Jonë për t’i Shpëtuar
Thomas S. Monson

Mesazhi i Vizitave Mësimore

Misioni Hyjnor i Jezu Krishtit: Krijuesi
Ide nga Konferenca e Përgjithshme Tina Spencer

Mësimdhënie nga Për Forcën e Rinisë

Shëndeti Fizik dhe Emocional
Anëtarët Mund të Kërkojnë Hierarkinë e Autoritetit të Priftërisë Ryan Morgenegg
Rreth Kishës
Luajeni Mirë Rolin Tuaj Quentin L. Cook
Adoleshentët dhe Besëlidhjet e Tempullit Gary and Susan Carter
Trashëgimia Jonë e Madhe Misionare LaRene Porter Gaunt and Linda Dekker Lopez
Gati për Ditën e Betejës Eduardo Gavarret
Përshpejtimi i Punës për Shpëtim
Të Bërit një Njeri i Paqes Matthew D. Flitton

Zëra të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

Zëra të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme
Si Mund të Jem një Misionare e Suksesshme? Lauren Bangerter Wilde
Të Bërit një Misionar për Predikimin e Ungjillit Tim David A. Bednar
Thjesht Buzëqeshni dhe Thoni “Jo” Hazel Marie Tibule
Ji i Fortë, Ji i Shëndetshëm, Ji i Zgjuar Adrián Ochoa
Shkoni Pas Gjurmëve të Tij Melissa Zenteno
Pyetje e Përgjigje
Përse dhe Çfarë Duhet t’i Rrëfej Peshkopit Tim? C. Scott Grow
Ta Ftojmë Shpëtimtarin që të Hyjë Brenda O. Vincent Haleck
Dhjak Fringo i Ri Jane McBride Choate
Duke Pritur në Lagjet Dimërore Jennifer Maddy
Shenjtorët Ndalojnë te Lagjet Dimërore Arie Van De Graaff
Si i flet profetit Jezu Krishti? D. Todd Christofferson
Ndihmë për Violetën Charlotte Mae Sheppard
Unë do ta Ndaj Ungjillin me të Gjithë Fëmijët e Perëndisë
Kamila nga Nju-Jork-Siti
Faqja Jonë
Jezusi i Bekon Fëmijët e Vegjël Jan Pinborough

Kur Prapë të Takohemi

Unë Betohem …
R. Val Johnson
Portret Profeti: Dejvid O. Mek-Kei