Titulli Autori Dëgjo Shkarko

Nëntor 2013

 
download
Mirësevini në Konferencë Thomas S. Monson
Konferenca e Përgjithshme: Forcimi i Besimit dhe i Dëshmisë Robert D. Hales
Jini të Bindur dhe të Përvuajtur në Zemër Ulisses Soares
A e Dimë se Çfarë Kemi? Carole M. Stephens
Shihni Përpara dhe Besoni Edward Dube
Pragjet e Qiellit David A. Bednar
Ejani, Bashkohuni me Ne Dieter F. Uchtdorf
Mbështetja e Drejtuesve të Kishës Henry B. Eyring
Çelësi për Mbrojtjen Shpirtërore Boyd K. Packer
Forca Morale e Grave D. Todd Christofferson
Përshpejtimi i Planit të Veprimit të Zotit! S. Gifford Nielsen
Gjëra të Vogla dhe të Thjeshta Arnulfo Valenzuela
A Dëshiron të Shërohesh? Timothy J. Dyches
Si një Vazo e Thyer Jeffrey R. Holland
Kini Besim te Zoti M. Russell Ballard
Doktrinat dhe Parimet që Përmbahen në Nenet e Besimit L. Tom Perry
Nuk Jeni më të Huaj Gérald J. Caussé
Thirrur Për të Njoftuar Fjalën e Tij Randy D. Funk
Ti Mund t’ia Dalësh Tani! Dieter F. Uchtdorf
Lidhjuani Plagët Henry B. Eyring
Barinj të Vërtetë Thomas S. Monson
Nipërve dhe Mbesave të Mia Henry B. Eyring
Nuk do të Kesh Perëndi të Tjerë Dallin H. Oaks
Kthehuni në Besim Bonnie L. Oscarson
Forca për të Duruar Richard J. Maynes
Fuqia Vetjake nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit Richard G. Scott
“Nuk do të të Lë, As Nuk do të të Braktis” Thomas S. Monson
Vajtimet e Jeremias: Ruhuni nga Skllavërimi Quentin L. Cook
Fuqi në Priftëri Neil L. Andersen
Mësimdhënia me Fuqinë dhe Autoritetin e Perëndisë David M. McConkie
Duke u Mbajtur Vazhdimisht me Vendosmëri Kevin S. Hamilton
Shikoni Lart Adrián Ochoa
Duke iu Afruar më Shumë Perëndisë Terence M. Vinson
Vendime Përjetësie Russell M. Nelson
Derisa Prapë të Takohemi Thomas S. Monson
Fuqia, Gëzimi dhe Dashuria e Mbajtjes së Besëlidhjeve Linda K. Burton
Kemi Arsye të Madhe për t’u Gëzuar Carole M. Stephens
Kërkoni Bekimet e Besëlidhjeve Tuaja Linda S. Reeves
Nuk Ecim Kurrë Vetëm Thomas S. Monson
Autoritetet e Përgjithshme të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme
Presidencat e Përgjithshme të Organizatave Ndihmëse
Treguesi i Ngjarjeve në Konferencë
Në Konferencën e Përgjithshme Shpallet Rritje në Anëtarësi dhe në Numrin e Misionarëve
Në Mediat Shoqërore u Krijuan Faqe për Udhëheqësit e Kishës Nga Erik Mërdok
Lajme të Tempullit
Organizohen Kunje në Romë dhe Paris
Mësime për Kohën Tonë
Rendëll L. Rid