Titlu Autor Ascultă Descarcă

Noiembrie 2013

 
download
Bine aţi venit la conferinţă Thomas S. Monson
Conferinţa generală – să ne întărim credinţa şi mărturia Robert D. Hales
Fii blând şi cu inima smerită Ulisses Soares
Ştim ce avem? Carole M. Stephens
Priviţi înainte şi credeţi Edward Dube
Ferestrele cerurilor David A. Bednar
Veniţi, alăturaţi-vă nouă Dieter F. Uchtdorf
Susţinerea oficianţilor Bisericii Henry B. Eyring
Principiul de bază al protecţiei spirituale Boyd K. Packer
Forţa morală a femeilor D. Todd Christofferson
Să grăbim tactica Domnului! S. Gifford Nielsen
Lucruri mici şi simple Arnulfo Valenzuela
Vreţi să fiţi făcuţi întregi? Timothy J. Dyches
Ca un vas sfărâmat Jeffrey R. Holland
Încredeţi-vă în Domnul! M. Russell Ballard
Doctrinele şi principiile cuprinse în Articolele de credinţă L. Tom Perry
Voi nu mai sunteţi străini Gérald J. Caussé
Chemaţi de El să declarăm cuvântul Său Randy D. Funk
O puteţi face acum! Dieter F. Uchtdorf
Legaţi-le rănile! Henry B. Eyring
Păstori adevăraţi Thomas S. Monson
Nepoţilor mei Henry B. Eyring
Fiţi convertiţi Bonnie L. Oscarson
Tăria de a îndura Richard J. Maynes
Tărie personală prin intermediul ispăşirii lui Isus Hristos Richard G. Scott
„Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi” Thomas S. Monson
Plângerile lui Ieremia − Feriţi-vă de robie! Quentin L. Cook
Putere în preoţie Neil L. Andersen
Să predăm prin puterea şi autoritatea lui Dumnezeu David M. McConkie
Să ne ţinem tot timpul bine Kevin S. Hamilton
Priviţi în sus Adrián Ochoa
Să ne apropiem de Dumnezeu Terence M. Vinson
Decizii pentru eternitate Russell M. Nelson
Până ce ne vom revedea Thomas S. Monson
Puterea, bucuria şi dragostea pe care le primim dacă ţinem legămintele Linda K. Burton
Avem un motiv mare să ne bucurăm Carole M. Stephens
Revendicaţi binecuvântările legămintelor dumneavoastră Linda S. Reeves
Nu suntem niciodată singuri Thomas S. Monson
Autorităţile generale ale Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă
Preşedinţiile generale ale organizaţiilor auxiliare
Indexul relatărilor din timpul conferinţei
La conferinţa generală a fost anunţată creşterea numărului de membri şi misionari
Pagini despre conducătorii Bisericii create în cadrul siteurilor de socializare Eric Murdock
Ştiri privind templele
Ţăruşi organizaţi în Roma şi Paris
Învăţături pentru timpul nostru
Randall L. Ridd