Titlu Autor Ascultă Descarcă

Noiembrie 2013

 
download
Bine aţi venit la conferinţă Preşedintele Thomas S. Monson
Conferinţa generală – să ne întărim credinţa şi mărturia Vârstnicul Robert D. Hales
Fii blând şi cu inima smerită Vârstnicul Ulisses Soares
Ştim ce avem? Carole M. Stephens
Priviţi înainte şi credeţi Vârstnicul Edward Dube
Ferestrele cerurilor Vârstnicul David A. Bednar
Veniţi, alăturaţi-vă nouă Preşedintele Dieter F. Uchtdorf
Susţinerea oficianţilor Bisericii Prezentată de preşedintele Henry B. Eyring
Principiul de bază al protecţiei spirituale Preşedintele Boyd K. Packer
Forţa morală a femeilor Vârstnicul D. Todd Christofferson
Să grăbim tactica Domnului! Vârstnicul S. Gifford Nielsen
Lucruri mici şi simple Vârstnicul Arnulfo Valenzuela
Vreţi să fiţi făcuţi întregi? Vârstnicul Timothy J. Dyches
Ca un vas sfărâmat Vârstnicul Jeffrey R. Holland
Încredeţi-vă în Domnul! Vârstnicul M. Russell Ballard
Doctrinele şi principiile cuprinse în Articolele de credinţă Vârstnicul L. Tom Perry
Voi nu mai sunteţi străini Episcopul Gérald Caussé
Chemaţi de El să declarăm cuvântul Său Vârstnicul Randy D. Funk
O puteţi face acum! Preşedintele Dieter F. Uchtdorf
Legaţi-le rănile! Preşedintele Henry B. Eyring
Păstori adevăraţi Preşedintele Thomas S. Monson
Nepoţilor mei Preşedintele Henry B. Eyring
Fiţi convertiţi Bonnie L. Oscarson
Tăria de a îndura Vârstnicul Richard J. Maynes
Tărie personală prin intermediul ispăşirii lui Isus Hristos Vârstnicul Richard G. Scott
„Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi” Preşedintele Thomas S. Monson
Plângerile lui Ieremia − Feriţi-vă de robie! Vârstnicul Quentin L. Cook
Putere în preoţie Vârstnicul Neil L. Andersen
Să predăm prin puterea şi autoritatea lui Dumnezeu David M. McConkie
Să ne ţinem tot timpul bine Vârstnicul Kevin S. Hamilton
Priviţi în sus Vârstnicul Adrián Ochoa
Să ne apropiem de Dumnezeu Vârstnicul Terence M. Vinson
Decizii pentru eternitate Vârstnicul Russell M. Nelson
Până ce ne vom revedea Preşedintele Thomas S. Monson
Puterea, bucuria şi dragostea pe care le primim dacă ţinem legămintele Linda K. Burton
Avem un motiv mare să ne bucurăm Carole M. Stephens
Revendicaţi binecuvântările legămintelor dumneavoastră Linda S. Reeves
Nu suntem niciodată singuri Preşedintele Thomas S. Monson
Autorităţile generale ale Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă
Preşedinţiile generale ale organizaţiilor auxiliare
Indexul relatărilor din timpul conferinţei
La conferinţa generală a fost anunţată creşterea numărului de membri şi misionari
Pagini despre conducătorii Bisericii create în cadrul siteurilor de socializare Eric Murdock
Ştiri privind templele
Ţăruşi organizaţi în Roma şi Paris
Învăţături pentru timpul nostru
Randall L. Ridd