Esimese Presidentkonna sõnum, detsember 2013

Perekond ja sõbrad igaveseks

President Henry B. Eyring

Esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas

President Henry B. Eyring
Prindi Jaga

  Kus te ka ei elaks, leidub teil sõpru, kes otsivad suuremat õnne, mille teie olete leidnud Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi järgi elades. Nad ei suuda seda õnne ehk sõnades kirjeldada, kuid tunnevad selle ära, kui seda teie elus näevad. Nad on innukad otsima selle õnne allikat, eriti kui nad näevad, et teie kohtate katsumusi nagu nemadki.

  Te olete tundnud õnne, kui olete kinni pidanud Jumala käskudest. See on evangeeliumi järgi elamise lubatud vili (vaata Moosia 2:41). Te ei pea Issanda käskudest ustavalt kinni mitte seetõttu, et teised seda näeksid, kuid neid, kes teie õnnelikkust märkavad, valmistab Issand ette kuulma evangeeliumi taastamise häid uudiseid.

  Teile antud õnnistused on teile loonud kohustused ja imelised võimalused. Jeesuse Kristuse lepinguliste jüngritena on teil kohustus tuua teisteni võimalus suurema õnne leidmiseks, seda eriti teie sõpradele ja pereliikmetele.

  Issand nägi teie võimalust ja kirjeldas teie kohustust selle käsu puhul: „Igal inimesel, keda on hoiatatud, tuleb hoiatada oma ligimest” (ÕL 88:81).

  Issand muudab sellele käsule kuuletumise lihtsamaks tänu muutusele, mis leiab aset teie südames, kui te võtate vastu ja elate Jeesuse Kristuse evangeeliumi järgi. Selle tulemusena kasvab teie armastus teiste vastu nagu ka soov, et nemad kogeksid sama õnne, mida teie olete tundnud.

  Üks näide sellest muutusest on see, kuidas te tervitate võimalust aidata kaasa Issanda misjonitöös. Põhimisjonäridele saab peagi selgeks, et nad võivad tõeliselt pöördunult saada sooja vastuse palvele nendega mõne sõbra kontaktandmeid jagada. Selline pöördunu soovib palavalt, et sõbrad ja pereliikmed jagaksid temaga seda õnnetunnet.

  Kui teie koguduse misjonitöö juht või misjonärid paluvad teilt kellegi nimesid, keda õpetada, on see teile suur kompliment. Nad teavad, et sõbrad on näinud teie õnne ja seetõttu on need sõbrad evangeeliumi kuulamiseks ja vastuvõtmiseks ette valmistatud. Ja neil on kindlustunne, et te olete see sõber, keda teie sõbrad kuningriiki tulles vajavad.

  Te ei pea kartma, et kaotate oma sõbrad, kui kutsute misjonäre nendega kokku saama. Mul on sõpru, kes on misjonäridega kohtumise tagasi lükanud, kuid kes on mind mitmeid aastaid tänanud, et pakkusin neile midagi, mille nad teavad minu jaoks hinnalise olevat. Te võite leida igavesi sõpru pakkudes evangeeliumi, mille puhul nad näevad, et see on teile õnne toonud. Ärge kunagi kaotage võimalust kutsuda sõpra ja eriti pereliiget õnneplaani järgima.

  Selle kutse jaoks pole paremat võimalust kui Kiriku templites. Seal saab Issand pakkuda päästmistalitusi meie esivanematele, kes neid elus ei saanud. Nad vaatavad alla teie peale armastuse ja lootusega. Issand on lubanud, et neil on võimalus tulla Tema kuningriiki (vaata ÕL 137:7–8) ja ta on külvanud armastuseseemne nende vastu teie südamesse.

  Paljud teist on tundnud rõõmu, kui on teistele templitalitusi pakkuda saanud, täpselt nagu siis, kui te annate misjonäridele inimeste nimesid, kellega kohtuda. Veelgi suuremat rõõmu olete te tundnud tehes talitusi oma esivanemate eest. Prohvet Joseph Smithile ilmutati, et meie igavene õnn on võimalik üksnes siis, kui me pakume esivanematele teed selle õnnistuseni asemike tehtavate templitalituste kaudu (vt ÕL 128:18).

  Jõuluaeg pöörab meie südamed Päästja ja selle rõõmu poole, mida Tema evangeelium on meile toonud. Me näitame oma tänulikkust parimal moel, kui pakume seda õnne teistelegi. Tänulikkus muutub rõõmuks, kui pakume misjonäridele nimesid ja kui viime oma esivanemate nimed templisse. Tänulikkuse näitamine võib tekitada sõpru ja perekondi, mis kestavad igavesti.

  Sõnumi õpetamine

  President Eyring selgitab, et me võime näidata oma tänulikkust Päästja eest, jagades evangeeliumi teistega. Te võite arutada nendega, keda te õpetate, kuidas on evangeeliumi and nende elu õnnistanud. Kaaluge võimalust kutsuda neid palvemeelselt otsustama, kellega nad soovivad evangeeliumi andi jagada ning kuidas nad seda teha võiksid.