Ulohan Tagsulat Paminaw Download

Enero 2014

 
download

Mensahe sa Unang Kapangulohan

Ang Pinakamaayong Panahon sa Pagtanom og Kahoy
Dieter F. Uchtdorf 
Pagkahimong Pinakamaayo—Sugod Karon 

Mensahe sa Visiting Teaching

Ang Balaan nga Misyon ni Jesukristo: Ehemplo
 
Notebook sa Komperensya sa Oktubre 2013 

Kami Namulong kang Kristo

Gikan sa Kangitngit ngadto sa Kahayag
Name withheld 

Ang mga Propeta sa Daang Tugon

Adan
 

Walay Paglubad nga mga Istorya sa Ebanghelyo

Ang Balaang Dios nga Kapangulohan
Gordon B. Hinckley 

Pagtudlo sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan

Pagtudlo sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan
 
Atubanga ang Umaabut uban sa Hugot nga Pagtuo ug PaglaumM. Russell Ballard 

Mga pioneer sa Matag Yuta

Mexico Mikayab: Gikan sa mga Panlimbasug ngadto sa Kalig-on
Sally Johnson Odekirk 
Matinuoron ug Matinud-anon: Inspirasyon gikan sa Kinabuhi ug mga Pagtulun-an ni Joseph Fielding SmithHoyt W. Brewster Jr. 

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
 
Mahimo bang Mobasa Ko Nianang Basahon?Neil R. Cardon 
Ang Biyahe ni Mamá Sefi ngadto sa TemploBetty Ventura 
Adto ug Ayoha ang Iyang StereoKent A. Russell 
Hello, Gamayng KarneroColleen Solomon 

Mga Young Adult

Maayo nga Paglahutay
J. Christopher Lansing 

Kabatan-onan

Pag-andam og mga Gasa alang sa Inyong Umaabut nga Pamilya
Henry B. Eyring 

Kabatan-onan

2014 Tema sa Mutual
 
Duol ngadto kang Kristo 
Kamo Giimbitar 

Pagtulun-an human sa usa ka Pagtulun-an

Moroni 10:32
 

Poster

Poster: Duol ngadto kang Kristo
 

Kabatan-onan

Sa Unsang Paagi Nga ang Pagkaila sa Dios nga Kapangulohan Makausab Kanako?
Lori Fuller 

Alang sa Kalig-on sa Kabatan-onan

Ako sa Kanunay Mohinumdom Kaniya
Larry M. Gibson 

Kabatan-onan

Pagdugang sa Kalampusan
Daniel Kawai 

Mubo ug Direkta

Mubo ug Direkta
 
Ang batan-ong mga lalaki ba kinahanglang moserbisyo og misyon inig-18 nila? Ug ang batan-ong mga babaye mas kusganon ba nga giawhag sa pagserbisyo og misyon karon nga sila makaadto sa edad nga 19? 
Unsay akong buhaton kon pugson ko sa pagsupak sa mga sumbanan sa Simbahan sa ubang kabatan-onan kinsa aktibo usab nga mga miyembro sa Simbahan? 

Kabatan-onan

Ang Duha ka Bahin sa Panalangin
Brittany Beattie 
Mga Tingog sa Kabatan-onan 

Atong Luna

Atong Luna
 
Kinsa ang Gusto nga Mag-ampo?Jarrel M. 
Family History Naghiusa sa mga PamilyaYael B. 
Pagdawat og Pagpamatuod gikan sa Espiritu SantoTamara O. 

Mga Higala sa tibuok Kalibutan

Kami si Mahonri ug Helaman gikan sa Mexico
Amie Jane Leavitt 

Linain nga Saksi

Unsay gipasabut sa pagka-Kristiyano?
Robert D. Hales 

Pagpakighigala sa tibuok Kalibutan

Pasaporte
 

Atong Pahina

Atong Pahina
 

Mga Bata

Sama sa mga Kasulatan!
Renae Weight Mackley 

Hagit sa Kasulatan sa Daang Tugon

Mga Hagit sa Kasulatan sa Daang Tugon
 

Mga Bata

Ang Dalan sa Kadaugan
Rosemary M. Wixom 

Pagdala sa Primary ngadto sa Panimalay

Ang Langitnong Amahan Miandam og Paagi alang Kanako nga Makabalik ngadto Kaniya
 
Usa ka Dalan alang Nako 

Hangtud Kita Magkita Pag-usab

Makakita ba Siya Kanako?
Teresa Starr 

Litrato sa Propeta

Litrato sa Propeta: Harold B. Lee