Ulohan Tagsulat Paminaw Download

Enero 2014

 
download

Mensahe sa Unang Kapangulohan

Ang Pinakamaayong Panahon sa Pagtanom og Kahoy
Ni President Dieter F. Uchtdorf

Mensahe sa Visiting Teaching

Ang Balaan nga Misyon ni Jesukristo: Ehemplo
Notebook sa Komperensya sa Oktubre 2013

Kami Namulong kang Kristo

Gikan sa Kangitngit ngadto sa Kahayag
Pangalan gipugngan

Ang mga Propeta sa Daang Tugon

Adan

Walay Paglubad nga mga Istorya sa Ebanghelyo

Ang Balaang Dios nga Kapangulohan
Ni President Gordon B. Hinckley (1910–2008)

Pagtudlo sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan

Pagtudlo sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan
Atubanga ang Umaabut uban sa Hugot nga Pagtuo ug Paglaum Ni Elder M. Russell Ballard

Mga pioneer sa Matag Yuta

Mexico Mikayab: Gikan sa mga Panlimbasug ngadto sa Kalig-on
Ni Sally Johnson Odekirk
Matinuoron ug Matinud-anon: Inspirasyon gikan sa Kinabuhi ug mga Pagtulun-an ni Joseph Fielding Smith Ni Hoyt W. Brewster Jr.

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
Maayo nga Paglahutay Ni Elder J. Christopher Lansing
Pag-andam og mga Gasa alang sa Inyong Umaabut nga Pamilya Ni President Henry B. Eyring
2014 Tema sa Mutual

Pagtulun-an human sa usa ka Pagtulun-an

Moroni 10:32

Poster

Poster: Duol ngadto kang Kristo
Sa Unsang Paagi Nga ang Pagkaila sa Dios nga Kapangulohan Makausab Kanako? Ni Lori Fuller

Alang sa Kalig-on sa Kabatan-onan

Ako sa Kanunay Mohinumdom Kaniya
Ni Larry M. Gibson
Pagdugang sa Kalampusan Ni Daniel Kawai

Mubo ug Direkta

Mubo ug Direkta
Ang Duha ka Bahin sa Panalangin Ni Brittany Beattie

Atong Luna

Atong Luna

Mga Higala sa tibuok Kalibutan

Kami si Mahonri ug Helaman gikan sa Mexico
Gikan sa usa ka interbyu uban ni Amie Jane Leavitt

Linain nga Saksi

Unsay gipasabut sa pagka-Kristiyano?
Ni Elder Robert D. Hales

Pagpakighigala sa tibuok Kalibutan

Pasaporte

Atong Pahina

Atong Pahina
Sama sa mga Kasulatan! Ni Renae Weight Mackley

Hagit sa Kasulatan sa Daang Tugon

Mga Hagit sa Kasulatan sa Daang Tugon
Ang Dalan sa Kadaugan Ni Rosemary M. Wixom

Pagdala sa Primary ngadto sa Panimalay

Ang Langitnong Amahan Miandam og Paagi alang Kanako nga Makabalik ngadto Kaniya

Hangtud Kita Magkita Pag-usab

Makakita ba Siya Kanako?
Ni Teresa Starr

Litrato sa Propeta

Litrato sa Propeta: Harold B. Lee