Ulohan Tagsulat Paminaw Download

Enero 2014

 
download

Mensahe sa Unang Kapangulohan

Ang Pinakamaayong Panahon sa Pagtanom og Kahoy
Dieter F. Uchtdorf

Mensahe sa Visiting Teaching

Ang Balaan nga Misyon ni Jesukristo: Ehemplo
Notebook sa Komperensya sa Oktubre 2013

Kami Namulong kang Kristo

Gikan sa Kangitngit ngadto sa Kahayag
Name withheld
Adan
Ang Balaang Dios nga Kapangulohan Gordon B. Hinckley

Pagtudlo sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan

Pagtudlo sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan
Atubanga ang Umaabut uban sa Hugot nga Pagtuo ug Paglaum M. Russell Ballard

Mga pioneer sa Matag Yuta

Mexico Mikayab: Gikan sa mga Panlimbasug ngadto sa Kalig-on
Sally Johnson Odekirk
Matinuoron ug Matinud-anon: Inspirasyon gikan sa Kinabuhi ug mga Pagtulun-an ni Joseph Fielding Smith Hoyt W. Brewster Jr.

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
Maayo nga Paglahutay J. Christopher Lansing
Pag-andam og mga Gasa alang sa Inyong Umaabut nga Pamilya Henry B. Eyring
2014 Tema sa Mutual

Pagtulun-an human sa usa ka Pagtulun-an

Moroni 10:32
Poster: Duol ngadto kang Kristo
Sa Unsang Paagi Nga ang Pagkaila sa Dios nga Kapangulohan Makausab Kanako? Lori Fuller
Ako sa Kanunay Mohinumdom Kaniya Larry M. Gibson
Pagdugang sa Kalampusan Daniel Kawai
Mubo ug Direkta
Ang Duha ka Bahin sa Panalangin Brittany Beattie
Atong Luna
Kami si Mahonri ug Helaman gikan sa Mexico Amie Jane Leavitt
Unsay gipasabut sa pagka-Kristiyano? Robert D. Hales
Pasaporte
Atong Pahina
Sama sa mga Kasulatan! Renae Weight Mackley
Mga Hagit sa Kasulatan sa Daang Tugon
Ang Dalan sa Kadaugan Rosemary M. Wixom
Ang Langitnong Amahan Miandam og Paagi alang Kanako nga Makabalik ngadto Kaniya

Hangtud Kita Magkita Pag-usab

Makakita ba Siya Kanako?
Teresa Starr
Litrato sa Propeta: Harold B. Lee