Гарчиг Зохиогч Сонсох Татах

2014 оны нэгдүгээр сар

 
download

Тэргүүн Зөвлөлийн захиас бичиг

Мод тарих хамгийн тохиромжтой цаг
Dieter F. Uchtdorf 
Хамгийн сайн хүн болохын тулд—чадах бүхнээ одоо хийж эхэл  

Айлчлагч багшийн захиас бичиг

Есүс Христийн тэнгэрлэг зорилго: Үлгэр жишээ үзүүлэгч
 
2013 оны 10-р сарын чуулганы тэмдэглэл 

Бид Христийн тухай ярьж байна

Харанхуйгаас гэрэл рүү
Name withheld 

Хуучин Гэрээний бошиглогчид

Адам
 

Сайн мэдээний сонгомол бүтээлүүд

Тэнгэрлэг Бурхан Тэргүүтэн
Gordon B. Hinckley 

Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө товхимлоос заах нь

Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө товхимлоос заах нь
 
Ирээдүйд тохиолдох зүйлүүдэд итгэл, найдвартайгаар бэлтгэх ньM. Russell Ballard 

Газар бүрийн анхдагчид

Мексик: Тэмцлээс хүч чадалд хүрсэн нь
Sally Johnson Odekirk 
Үнэнч бөгөөд итгэлтэй: Жозеф Фийлдинг Смитийн амьдрал ба сургаалуудын сүнслэг нөлөөHoyt W. Brewster Jr. 

Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн дуу хоолой

Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн дуу хоолой
 
Би тэр номыг чинь уншиж болох уу?Neil R. Cardon 
Мама Сифай ариун сүм рүү аялсан нь Betty Ventura 
Очиж, түүний хөгжмийг засKent A. Russell 
Сайн уу, бяцхан хурга миньColleen Solomon 

Залуучуудад зориулав

Тэвчээртэйгээр даван туулах нь
J. Christopher Lansing 

Өсвөр үеийнхэнд зориулав

Ирээдүйн гэр бүлдээ бэлэг бэлтгэх нь
Henry B. Eyring 

Өсвөр үеийнхэнд зориулав

Мючелийн 2014 оны уриа
 
Христэд ирэгтүн 
Та уригдсан 

Шат шатаар

Moронай 10:32
 

Зурагт хуудас

Зурагт хуудас: Христэд ирэгтүн
 

Өсвөр үеийнхэнд зориулав

Бурхан Тэргүүтэнийг мэдэх нь намайг хэрхэн өөрчлөх вэ?
Lori Fuller 

Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө

Би үргэлж Түүнийг дурсан санадаг
Larry M. Gibson 

Өсвөр үеийнхэнд зориулав

Амжилтаа ахиулсан нь
Daniel Kawai 

Нүдээ олсон хариулт

Нүдээ олсон хариулт
 
Залуу эрэгтэйчүүд 18 нас хүрмэгцээ номлолд үйлчлэх ёстой юу?Мөн залуу эмэгтэйчүүдийг 19 настайгаасаа эхлэн номлолд үйлчлэхийг нь хүчтэй дэмждэг болсон уу?  
Хэрэв сүмийн идэвхтэй өсвөр үеийнхэн надад сүмийн жишгүүдийг зөрчих шахалт үзүүлбэл би яах вэ?  

Өсвөр үеийнхэнд зориулав

Давхар адислал
Brittany Beattie 
Өсвөр үеийнхний дуу хоолой 

Бидний орон зай

Бидний орон зай
 
Хэн залбирахыг хүссэн гээч?Jarrel M. 
Гэр бүлийн түүх гэр бүлүүдийг нэгтгэдэгYael B. 
Ариун Сүнснээс гэрчлэл хүлээн авах ньTamara O. 

Дэлхий даяарх найзууд

Бид бол Мексикийн Махонри, Хиламан хоёр
Amie Jane Leavitt 

Онцгой гэрч

Христийн шашинтан байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?
Robert D. Hales 

Дэлхий даяарх найзууд

Паспорт
 

Бидний хуудас

Бидний хуудас
 

Хүүхдүүдэд зориулав

Яг л судрууд шиг!
Renae Weight Mackley 

Хуучин Гэрээний судруудыг судлах уриалга

Хуучин Гэрээний судруудыг судлах уриалга
 

Хүүхдүүдэд зориулав

Ялалтын хаалга
Rosemary M. Wixom 

Хүүхдийн хэсгийг гэртээ авчрах нь

Тэнгэрлэг Эцэг Өөрт нь эргэж очих замыг надад бэлтгэсэн
 
Надад зориулсан нэгэн зам 

Биднийг дахин уулзтал

Тэр намайг харах болов уу?
Teresa Starr 

Бошиглогчийн хөрөг

Бошиглогчийн хөрөг: Харолд Б.Лий