Ulohan Tagsulat Paminaw Download

Pebrero 2014

 
download

Mensahe sa Unang Kapangulohan

Moserbisyo sa Ginoo Inubanan sa Gugma
Thomas S. Monson 
Pagserbisyo atol sa Ting-initElizabeth Blight 
Mga Sumpay sa Gugma 

Mensahe sa Visiting Teaching

Ang Balaan nga Misyon ni Jesukristo: Maayong Magbalantay
 
Notebook sa Komperensya sa Oktubre 2013 

Ang mga Propeta sa Daang Tugon

Noe
 

Pagtudlo sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan

Serbisyo
 

Atong mga Panimalay, Atong mga Pamilya

Pagpangandam nga Mahimong Mahangturong Pamilya
Marco Castro Castro 
Pagpakabuhi nga may Kalinaw, Kalipay, ug KatuyoanRichard G. Scott 
Pakigsaad sama kang Abraham 

Mga Pioneer sa Matag Yuta

“Nianang Lapad nga Imperyo”: Ang Pagtubo sa Simbahan diha sa Russia
James A. Miller 
Pag-amuma sa Atong Bag-ong mga KinabuhiEve Hart 
Pagpalambo og Espirituhanong Gahum diha sa mga Korum sa PriesthoodRonald A. Rasband 

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Usa ka Minuto ug Tunga nga Nagpaulan
Jason Bosen 

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Ang Atong Kahayag diha sa Kangitngit
Susan Wyman 

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Ang Akong Mensahe gikan sa Langitnong Amahan
Terumi Tuckett 

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Gidepensahan Nako ang Akong Tinuohan
Karlina Peterson 

Mga Young Adult

Mamulong, Maminaw, ug Maghigugma
Mark Ogletree 

Kabatan-onan

Mga Panalangin sa Templo
Elder Robert D. Hales 

Mga Pangutana ug mga Tubag

Mga Pangutana ug mga Tubag
 

Alang sa Kalig-on sa Kabatan-onan

Matinud-anon, Mahigugmaong Pagserbisyo
Carol F. McConkie 

Kabatan-onan

Pagpakigbahin sa Home-Return Kits
Olivet Gasang 

Kabatan-onan

Unsaon sa Pagsulat sa Inyong Basahon sa Kinabuhi
L. Tom Perry 

Kabatan-onan

Ngano nga ang Paghimo og mga Pagpili Importante
Mindy Raye Friedman 

Kabatan-onan

Sa Pagpakig-Date o Dili Pagpakig-date
Savannah M. Smithson 

Mga Bata

Ang Pag-ani
Elder Koichi Aoyagi 

Mga Bata

Ang Langitnong Amahan Nahigugma Kaninyo
Thomas S. Monson 

Mga Bata

Labing Maayong Pamilya sa Kahangturan
Olivia Corey 

Linain nga Saksi

Nganong importante kaayo nga moalagad sa uban?
M. Russell Ballard 

Atong Pahina

Atong Pahina
 

Mga Higala sa tibuok Kalibutan

Ako si Arina gikan sa Russia
Amie Jane Leavitt 

Pagdala sa Primary ngadto sa Panimalay

Ang Langitnong Amahan Adunay Plano alang sa Iyang mga Anak
 
Sundon Ko ang Plano sa Dios 

Para sa Gagmayng mga Bata

Mouban Ko Nimo
Carol Lynn Pearson 
Tabangi si Ellie nga Makit-an si JacobChad E. Phares 

Hangtud Kita Magkita Pag-usab

Mga Timailhan
Jerry Peak 

Litrato sa Propeta

Litrato sa Propeta: Spencer W. Kimball