Ulohan Tagsulat Paminaw Download

Pebrero 2014

 
download

Mensahe sa Unang Kapangulohan

Moserbisyo sa Ginoo Inubanan sa Gugma
Thomas S. Monson

Mensahe sa Visiting Teaching

Ang Balaan nga Misyon ni Jesukristo: Maayong Magbalantay
Notebook sa Komperensya sa Oktubre 2013
Noe

Pagtudlo sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan

Serbisyo

Atong mga Panimalay, Atong mga Pamilya

Pagpangandam nga Mahimong Mahangturong Pamilya
Marco Castro Castro
Pagpakabuhi nga may Kalinaw, Kalipay, ug Katuyoan Richard G. Scott
Pakigsaad sama kang Abraham

Mga Pioneer sa Matag Yuta

“Nianang Lapad nga Imperyo”: Ang Pagtubo sa Simbahan diha sa Russia
James A. Miller
Pag-amuma sa Atong Bag-ong mga Kinabuhi Eve Hart
Pagpalambo og Espirituhanong Gahum diha sa mga Korum sa Priesthood Ronald A. Rasband

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
Mamulong, Maminaw, ug Maghigugma Mark Ogletree
Mga Panalangin sa Templo Robert D. Hales
Mga Pangutana ug mga Tubag
Matinud-anon, Mahigugmaong Pagserbisyo Carol F. McConkie
Pagpakigbahin sa Home-Return Kits Olivet Gasang
Unsaon sa Pagsulat sa Inyong Basahon sa Kinabuhi L. Tom Perry
Ngano nga ang Paghimo og mga Pagpili Importante Mindy Raye Friedman
Sa Pagpakig-Date o Dili Pagpakig-date Savannah M. Smithson
Ang Pag-ani Koichi Aoyagi
Ang Langitnong Amahan Nahigugma Kaninyo Thomas S. Monson
Labing Maayong Pamilya sa Kahangturan Olivia Corey
Nganong importante kaayo nga moalagad sa uban? M. Russell Ballard
Atong Pahina
Ako si Arina gikan sa Russia Amie Jane Leavitt
Ang Langitnong Amahan Adunay Plano alang sa Iyang mga Anak
Mouban Ko Nimo

Hangtud Kita Magkita Pag-usab

Mga Timailhan
Jerry Peak
Litrato sa Propeta: Spencer W. Kimball