Ulohan Tagsulat Paminaw Download

Pebrero 2014

 
download

Mensahe sa Unang Kapangulohan

Moserbisyo sa Ginoo Inubanan sa Gugma
Ni Presidente Thomas S. Monson

Mensahe sa Visiting Teaching

Ang Balaan nga Misyon ni Jesukristo: Maayong Magbalantay
Notebook sa Komperensya sa Oktubre 2013

Ang mga Propeta sa Daang Tugon

Noe

Pagtudlo sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan

Serbisyo

Atong mga Panimalay, Atong mga Pamilya

Pagpangandam nga Mahimong Mahangturong Pamilya
Ni Marco Castro Castro
Pagpakabuhi nga may Kalinaw, Kalipay, ug Katuyoan Ni Elder Richard G. Scott
Pakigsaad sama kang Abraham

Mga Pioneer sa Matag Yuta

“Nianang Lapad nga Imperyo”: Ang Pagtubo sa Simbahan diha sa Russia
Ni James A. Miller
Pag-amuma sa Atong Bag-ong mga Kinabuhi Ni Eve Hart
Pagpalambo og Espirituhanong Gahum diha sa mga Korum sa Priesthood Ni Elder Ronald A. Rasband

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
Mamulong, Maminaw, ug Maghigugma Ni Mark Ogletree
Mga Panalangin sa Templo Ni Elder Robert D. Hales

Mga Pangutana ug mga Tubag

Mga Pangutana ug mga Tubag

Alang sa Kalig-on sa Kabatan-onan

Matinud-anon, Mahigugmaong Pagserbisyo
Ni Carol F. McConkie
Pagpakigbahin sa Home-Return Kits Ni Olivet Gasang
Unsaon sa Pagsulat sa Inyong Basahon sa Kinabuhi Ni Elder L. Tom Perry
Ngano nga ang Paghimo og mga Pagpili Importante Ni Mindy Raye Friedman
Sa Pagpakig-Date o Dili Pagpakig-date Ni Savannah M. Smithson
Ang Pag-ani Ni Elder Koichi Aoyagi
Ang Langitnong Amahan Nahigugma Kaninyo Ni Presidente Thomas S. Monson
Labing Maayong Pamilya sa Kahangturan Ni Olivia Corey

Linain nga Saksi

Nganong importante kaayo nga moalagad sa uban?
Ni Elder M. Russell Ballard

Atong Pahina

Atong Pahina

Mga Higala sa tibuok Kalibutan

Ako si Arina gikan sa Russia
Gikan sa usa ka interbyu uban ni Amie Jane Leavitt

Pagdala sa Primary ngadto sa Panimalay

Ang Langitnong Amahan Adunay Plano alang sa Iyang mga Anak

Para sa Gagmayng mga Bata

Mouban Ko Nimo

Hangtud Kita Magkita Pag-usab

Mga Timailhan
Ni Jerry Peak

Litrato sa Propeta

Litrato sa Propeta: Spencer W. Kimball