Ulohan Tagsulat Paminaw Download

Marso 2014

 
download

Mensahe sa Unang Kapangulohan

Ang Pagserbisyo ug Kinabuhing Dayon
Ni Presidente Henry B. Eyring

Mensahe sa Visiting Teaching

Ang Balaan nga Misyon ni Jesukristo: Kahayag sa Kalibutan
Notebook sa Komperensya sa Oktubre 2013

Ang mga Propeta sa Daang Tugon

Abraham

Pagtudlo sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan

Sekswal nga Kaputli

Kami Namulong kang Kristo

Nawala Na Ang Palas-anon
Pangalan gipugngan

Pagserbisyo diha sa Simbahan

Pagserbisyo sa usa ka Estranghero
Ni Yong Gil Park
Matinud-anon nga mga Ginikanan ug Badlungon nga mga Anak: Pagpabilin sa Paglaum Samtang Nakigbatok sa Dili Pagsinabtanay Ni Elder David A. Bednar

Mga Pioneer sa Matag Yuta

Zimbabwe: Yuta sa Katahum, Mga Tawo nga may Hugot nga Pagtuo
Dili Matarug Pinaagi ni Reid Tateoka
Ang Sumbanan sa Ginoo sa Moralidad Ni Elder Tad R. Callister

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
Pagdapit og Kalampusan Ni Richard M. Romney
Pag-ayo sa Makalilisang nga mga Uwat sa Pag-abuso Ni Elder Richard G. Scott

Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan

Putli nga mga Kasingkasing ug Limpyo nga mga Lawas
Ni Neill F. Marriott
Magpabiling Mabinantayon Pangalan gipugngan
Unsaon sa Pagpili og Maayong mga Higala Ni Presidente Thomas S. Monson
Grasya ug ang Pag-ula ni Jesukristo Ni Joshua J. Perkey

Poster

Poster: Kamo Mahimong usa ka Dakong Tabang
OK ba ang   …   ? Makahimo ba ko sa   …   ? Ni Heidi McConkie

Mubo ug Direkta

Mubo ug Direkta
Sama ra nga Manag-Penpal Ni Stephanie Acerson
Ayaw Palabya ang Tawag sa Telepono Ni David Dickson
Aduna bay Nakadungog Nako? Ni Lucas F., edad 10, Brazil, ug Susan Barrett

MAAYO NGA IDEYA

MAAYO NGA IDEYA
L. Tom Perry

Atong Pahina

Atong Pahina

Mga Higala sa Tibuok Kalibutan

Ako si Tendai gikan sa Zimbabwe
Gikan sa usa ka interbyu uban ni Amie Jane Leavitt

Tawo-tawo nga Kalihokan

Mudiwa gikan sa Zimbabwe
Gibati ko ang Espiritu Ni Linda K. Burton

Pagdala sa Primary ngadto sa Panimalay

Si Jesukristo Mao ang Atong Manluluwas

Para sa Gagmayng mga Bata

Usa ka Tanaman nga Puno sa mga Panalangin
Ni Linda Pratt

Hangtud Kita Magkita Pag-usab

Naghulat diha sa Lobby
Ni Lori Fuller

Litrato sa Propeta

Litrato sa Propeta