Ulohan Tagsulat Paminaw Download

Marso 2014

 
download

Mensahe sa Unang Kapangulohan

Ang Pagserbisyo ug Kinabuhing Dayon
Henry B. Eyring 
Usa ka Tubag sa Iyang Pag-ampoSiphilile Khumalo 
Pangita og mga Paagi nga Makaserbisyo 

Mensahe sa Visiting Teaching

Ang Balaan nga Misyon ni Jesukristo: Kahayag sa Kalibutan
 
Notebook sa Komperensya sa Oktubre 2013 

Ang mga Propeta sa Daang Tugon

Abraham
 

Pagtudlo sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan

Sekswal nga Kaputli
 

Kami Namulong kang Kristo

Nawala Na Ang Palas-anon
Name withheld 

Pagserbisyo diha sa Simbahan

Pagserbisyo sa usa ka Estranghero
Yong Gil Park 
Matinud-anon nga mga Ginikanan ug Badlungon nga mga Anak: Pagpabilin sa Paglaum Samtang Nakigbatok sa Dili PagsinabtanayElder David A. Bednar 

Mga Pioneer sa Matag Yuta

Zimbabwe: Yuta sa Katahum, Mga Tawo nga may Hugot nga Pagtuo
 
Dili MatarugReid Tateoka 
Ang Sumbanan sa Ginoo sa MoralidadTad R. Callister 

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Karon Ako Nasayud nga Adunay Dios
Carla Sofia Gavidia 

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Ako Ang Nanginahanglan
Diane Hatch 

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Ang Regalo sa Birthday sa Akong Bishop
Mariana Cruz 

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Siya Nagkinahanglan og Gugma
Jay McFarland 

Mga Young Adult

Pagdapit og Kalampusan
Richard M. Romney 

Kabatan-onan

Pag-ayo sa Makalilisang nga mga Uwat sa Pag-abuso
Elder Richard G. Scott 

Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan

Putli nga mga Kasingkasing ug Limpyo nga mga Lawas
Neill F. Marriott 

Kabatan-onan

Magpabiling Mabinantayon
Name withheld 

Kabatan-onan

Unsaon sa Pagpili og Maayong mga Higala
Thomas S. Monson 

Kabatan-onan

Grasya ug ang Pag-ula ni Jesukristo
Joshua J. Perkey 

Poster

Poster: Kamo Mahimong usa ka Dakong Tabang
 

Kabatan-onan

OK ba ang … ? Makahimo ba ko sa … ?
Heidi McConkie 

Mubo ug Direkta

Ang mga kasulatan nagsulti kanato nga magmahingpit. Unsaon nako sa pagbuhat niana?
 

Mubo ug Direkta

Ako adunay usa ka higala kinsa nagtuo nga adunay usa ka siyentipikanhong pagpasabut sa tanang butang — espirituhanong pagbati, mga tubag sa pag-ampo, mga milagro, ug uban pa. Unsa ang akong masulti niini nga higala?
 

Kabatan-onan

Sama ra nga Manag-Penpal
Stephanie Acerson 

Kabatan-onan

Ayaw Palabya ang Tawag sa Telepono
David Dickson 

Mga Bata

Aduna bay Nakadungog Nako?
Lucas F. and Susan Barrett 

MAAYO NGA IDEYA

MAAYO NGA IDEYA
L. Tom Perry 

Atong Pahina

Atong Pahina
 

Mga Higala sa Tibuok Kalibutan

Ako si Tendai gikan sa Zimbabwe
Amie Jane Leavitt 

Tawo-tawo nga Kalihokan

Mudiwa gikan sa Zimbabwe
 

Mga Bata

Gibati ko ang Espiritu
Linda K. Burton 

Pagdala sa Primary ngadto sa Panimalay

Si Jesukristo Mao ang Atong Manluluwas
 

Para sa Gagmayng mga Bata

Usa ka Tanaman nga Puno sa mga Panalangin
Linda Pratt 
Pangitaa ang mga Prutas ug UtanonChad E. Phares 

Hangtud Kita Magkita Pag-usab

Naghulat diha sa Lobby
Lori Fuller 

Litrato sa Propeta

Litrato sa Propeta