Pratham Adhyakshta ka Sandesh, April 2014

Mazbooti se Bana Hua Langard

Pradhaan Dieter F. Uchtdorf dwara

Pratham Adhyakshta ke Dusre Salaahkaar

Pradhaan Dieter F. Uchtdorf
Chaapiye Baanto/Sheyar

  Bahut din nahi hue mujhe ek aosar praapt hua tha USA, Alaska ke ashchariyejanak samudri tat par jaane ke liye ek mahaan jahaaz ke dwara. Jabki naao chaalak raat ko rukhne ki taeyaari ek chote se akele alag sthaan par kar raha tha, usne saaodhaani se sthaan aur stithi ko dekhta, jaese juwaad ko, paani ka gaharaai, aur khatarnaak cheezon se dur. Jab santusht hua, usne naao ki langard ko paani mein daal diya taaki jahaaz surakhchit aur stir rahe, yaatriyon ko aosar pradaan kiya ki Parmeshwar ke banaye hue sundarta ko dekh sakein.

  Jab main samundar tat ki or dekh raha tha, maine dekha ki jahaaz bahane lagi thi thodi hawa ki raftaar aur niche ki bahaao ke kaaran. Phirbhi, jahaaz sthir aur lagataar usi sthaan par tha jitna langard ke rassi ke naap aur langard ke shakti mein hi tha.

  Jahaaz ka adhyaksh ne sirf langard ko jahaaz par rakha nahi tha, balki taeyaar tha tofaan ke samay usko istamaal ke liye. Nahi, usne jahaaz ko kinaare par lagaya tha aur use asurakhchit paani mein jaane se ya bahane se bachaya jabtak yaatriyon aur karamchariyon ne surakhchit nahi mehsoos kiya tha.

  Jab main is stithi ko soch raha tha, mujhe aysa laga ki agar yah ek mahaan katha ka aosar nahi hota, wah hawaaijahaaz ka sanchaalak kabhi nahi hota.

  Kyun Humein Langard Ki Zaroorat Hai

  Langard ka maksad hai ki wah ek chune hue sthaan par jahaaz ko surakhchit aur saaodhaan rakhe ya jahaaz ki madad kare kharaab mausom ke samay par. Phirbhi, in mahaan kaarye ko karne ke liye, sirf ek langard ka hona kaafi nahi hai. Langard achcha, bharosemand, aur sahi samay aur sthaan par sahi tarike se istamaal hona chahiye.

  Vyaktiyon aur parivaaron ko bhi langard ki zaroorat hai.

  Virodhi bade toofaan ki tarah aah saktein hai humein gumrah karne ke liye aur bure cheezon mein behka saktein hai. Parantu kabhi kabhi hum us samay bhi khatre mein rakhtein hai jab sabhi kuch surakhchit lage. Sahi mein, hum sabse bade khatre mein ho saktein hai jab bah rahe ho aur nazar hi na aah raha ho.

  Susamachaar Hamare Langard hai

  Langard sachcha, mazboot, aur achchie tarah se ho taaki jab zaroorat pade wah taeyaar hai. Uske saath, wah us neev ke saath jodi hui ho jo uska wazan ko utha sake.

  Sahi mein, Ishu Masih ka susamachaar wah bharosa hai. Is duniya ko Shirishtikarta ke dwara ek mahaan kaarye ke liye banaya gaya hai aur Uske bachchon ke liye suraksha aur maargdarshan dene ke liye.

  Susamachaar kya hai, sabse zaroori, Parmeshwar ke yojna mein Uske bachchon ko bachane ke aur Uske paas waapis le jaane ke alaawa?

  Yah jaante hue ki yah sambhaawik hai ki sabhi kuch dagmaga sakta hai, humein apne bharosa ko sahi susamachaar ke sachchaai par sthir rakhna chahiye. Wah ghamand se nahi bharna chahiye ya hume kisi bhi buraai mein nahi fasna chahiye.

  Is mahine hume aosar pradaan hua hai ki hum Parmeshwar ke sewakon ko Girjaghar ke maha sammelan mein sunn sakein. Unke shabdon, ke saath dharamshaastron aur Aatma ke prerna se, anant mul aur siddhaanton ko praapt kartein hai surakhchit aur sthir neev ke liye jis par hum apne bharose ko bana saktein hai taaki hum apne jiwan mein aane waale kathinaaiyon aur musibaton se bach sakein.

  Puraane bhavishyevakta Helaman ne sikhlaya hai ki, “smaran rakho ki tumhe apne Uddhaarkarta jo ki Parmeshwar ka Putra Masih hai, uski chattaan par apni neev ko banaya hai; jisse ki jab shaaetaan apni prabal hawa ke jhoke ko, ha bawandal ke dhure ko, apne sabhi ole aur bhishan aandhiyon ke dhapedon ko tumhare upar bheje, tab uske paas wah shakti nahogi jo tumhe, kheench kar santaapon aur anant dukhiyon ki khaai mein fhek sake kyunki jis chattaan par tumne apni neev daali thi wah nisandeh aysi neev hai jis par agar logon ne apne makaan banaye tab wah kadaapi gir nahi saktey” (Helaman 5:12).

  Mazbooti se Bane Hue Langard ki Keemat

  Jiwan mein ek tarika hai humare bharose ko azmaane ke liye aur hume behkaane ke liye. Phirbhi, agar hum apne Muktidaata par pura bharosa rakhenge, weh thaame rakhenge chaahe kitna bhi hawa ka jhaoka ho, jawaad ki shakti, ya kitni bhi badi lahar ho.

  Sahi mein, ek jahaaz ko bandhigaraha mein khada hone ke liye nahi banaya gaya hai balki langard ko utha kar jiwan ke samundar mein taerne ke liye. Parantu yah ek dusre samay ka katha hai.

  Abhi ke liye, Mujhe dilasa praapt hota hai yah jaan kar ki susamachaar mein bharosa aur humare Muktidaata ki neev hume sthir aur surakhshit rakhega.

  Is tarah ki bharosa hume khatre aur anhoni se bachaega. Yah hume mahaan aosarein dega jiwan ke anmol sundartaon ke humesha ke badlaao aur prerna mein khushi manane ke liye.

  Jiwan sundar aur jeene ke laayak hai. Hawa, toofaan, aur behkaaane waale hume behka saktein hai jaane ya anjaane khatron mein, parantu susamachaar ke sandesh aur uske divye shakti hume humare sahi maarg par banaye rakhenge Swarg ke Pita tak.

  Hume, isliye, sirf April maha sammelan ke bashaanon ko sunna nahi hai parantu un sandeshon ko humare jiwan mein sthir bharose ke saath istemaal bhi karna hai.

  Parmeshwar hume is mahaan aur khaas kaarye mein ashirwaad aur maargdarshan de!

  Is Sandesh Mein se Shikshan

  Lehi ke parivaar ko vaada kiye hue sthaan par jaane ke zaroori bharose par vaartalaabh karo (dekhiye 1 Nephi 18). Tum 1 Nephi ko dekhoge ki 18:11–15, ek samay tha jab Nephi viwash tha, Liahona ne kaarye kiye tha, aur jahaaz khatre ki toofaan se bacha tha. Kya hum jheltein hai jab hum puri tarah se susamachaar par bharosa nahi kartein hai? Tum 1 Nephi18:21–22 mein bhi dekh saktey ho aur waartalaabh karo ki kis tarah hum Uddhaarkarta ki or mudhne se surakhshit hai?