Manamafy Orina ny Fianakaviantsika

Atao printy Hizara

  Afaka manao sary lehibe ianao hanampiana ny fianakavianao ho lasa mafy orina kokoa!

  • Asaivo ampian’ny olon-dehibe ianao manapaka ireo sarin’ny kilalao miendrika biriky. Apetaho amin’ny lakôly eo amin’ny taratasy iray ireo izay maneho zavatra efa ataon’ny fianakavianao. Ireo kilalao miendrika biriky ireo dia haneho ny fototra iorenan’ny fianakavianao.

  • Misafidiana kilalao miendrika biriky iray hafa izay maneho zavatra iray izay tian’ny fianakavianao hatao na hatao tsaratsara kokoa. Rehefa tratranao izany tanjona izany, dia ampifanaingeno eo amin’ny tilikambonao. Apetaho amin’ny toerana mora hitan’ny rehetra ilay sary lehibe, ary tehirizo ireo kilalao miendrika biriky hafa mba hanaovana izay hampahamafy orina ny fianakavianao!

  Fiaraha-mivavaky ny mpianakavy

  Takarivan’ny mpianakavy

  Fandalinan’ny mpianakavy ny soratra masina

  Manoratra taratasy ho an’ny misiônera

  Miara-misakafo hariva

  Miara-milalao

  Mamangy olona marary iray

  Mianatra tantara momba ireo razambentsika

  Soraty eo amin’ireo kilalao miendrika biriky izay tsisy soratra ny hevitrao manokana