Fotoana Iray Manokana Hieritreretana an’i Jesoa Kristy

Atao printy Hizara

  Ny fivorian’ny fanasan’ny Tompo dia fotoana iray manokana natao hipetrahana amim-pahanginana sy hieritreretana ny Mpamonjy.

  I Jesoa dia natao batisa tao amin’ny renirano Jordana.

  Nanasitrana olona i Jesoa.

  Nitia ny ankizy i Jesoa.

  Nijaly sy maty ho antsika i Jesoa.

  Nitsangana tamin’ny maty i Jesoa ny marainan’ny Paska.

  Noho i Jesoa, isika koa dia ho velona indray!

  Ataovy sary eto ny tenanao na apetaho eto ny sarinao.