Ny Vavahady sy ny Lalana

Atao printy Hizara

  Ankoatra ny finoana an’i Jesoa Kristy sy ny fibebahana, ireo ôrdônansy sy fanekempihavanan’ny fisoronana dia mametraka antsika eo amin’ny lalana mankany amin’ny fiainana mandrakizay sy manome antsika ny hery ilaintsika amin’izao fotoana izao.

  Vavahady

  Lalana mitondra mankany amin’ny fiainana mandrakizay (faharetana hatramin’ny farany)

  Jereo ny 2 Nefia 31

  • Ireo Ôrdônansy sy Fanekempihavanana Ilaina

   • Batisa

   • Fanomezana ny Fanahy Masina

   • Fanomezana ny fisoronana sy fanendrena ho amin’ny fisoronana (ho an’ny ZATOVOLAHY)

   • Fanafiana masina any amin’ny tempoly

   • Famehezana any amin’ny tempoly

  • Fanavaozana sy Fanamafisana ireo Ôrdônansy

   • Fanasan’ny Tompo—fanavaozana isan-kerinandro ny fanekempihavanana tamin’ny batisa

   • Tsodranon’ny patriarika—fitarihana miavaka ho an’ny tena manokana sy fitahiana nampanantenaina

   • Tsodrano ho an’ny marary—fanampiana sy fanasitranana

   • Tsodrano omen’ny raim-pianakaviana sy tsodrano hafa fankaherezana sy mifono torohevitra—fiadanam-po sy fitarihana rehefa ilaina izany

  Fiainana mandrakizay (fanjakana selestialy miaraka amin’ny fianakaviana)