Ny Vavahady sy ny Lalana

Atao printy Hizara

  Ankoatra ny finoana an’i Jesoa Kristy sy ny fibebahana, ireo ôrdônansy sy fanekempihavanan’ny fisoronana dia mametraka antsika eo amin’ny lalana mankany amin’ny fiainana mandrakizay sy manome antsika ny hery ilaintsika amin’izao fotoana izao.

  Isika rehetra dia mikatsaka ny fiainana mandrakizay, izay midika hoe voavonjy sy nasandratra amin’ny ambaratonga ambony indrindra ao amin’ny fanjakan’ny lanitra, izay toerana ahafahantsika miaina miaraka amin’ny fianakaviantsika eo anatrehan’ny Ray any an-danitra.

  Ireo ôrdônansy sy fanekempihavanan’ny fisoronana dia mamela antsika hiditra amin’ilay lalana izay mitondra any amin’ny fiainana mandrakizay. Na oviana na oviana nidiranao tamin’io lalana io ary na aiza na aiza no misy anao eo amin’izany lalana izany—na teraka tao am-piangonana ianao na niova fo taty aoriana, na nazoto foana ianao nandritra ny fiainanao na vao niverina nazoto vao haingana—dia afaka mivoatra eo amin’izany lalana izany ianao rehefa mifantoka amin’ireo fanekempihavananao sy ny zavatra azonao atao mba handraisana sy hanajana azy ireny.

  Ary zava-dehibe ny mahafantatra fa ireo ôrdônansy sy fanekempihavanan’ny fisoronana dia tsy manome fampanantenana hahazo ho avy feno voninahitra fotsiny ihany. Izy ireo koa dia manome ny tanjaka, sy fankaherezana, ary fanohanana izay ilaintsika amin’izao fotoana izao mba hahafahantsika manaraka ilay lalana sy maharitra hatramin’ny farany amim-pahamarinana.

  Vavahady

  Lalana mitondra mankany amin’ny fiainana mandrakizay (faharetana hatramin’ny farany)

  Jereo ny 2 Nefia 31

  • Ireo Ôrdônansy sy Fanekempihavanana Ilaina

   • Batisa

   • Fanomezana ny Fanahy Masina

   • Fanomezana ny fisoronana sy fanendrena ho amin’ny fisoronana (ho an’ny ZATOVOLAHY)

   • Fanafiana masina any amin’ny tempoly

   • Famehezana any amin’ny tempoly

  • Fanavaozana sy Fanamafisana ireo Ôrdônansy

   • Fanasan’ny Tompo—fanavaozana isan-kerinandro ny fanekempihavanana tamin’ny batisa

   • Tsodranon’ny patriarika—fitarihana miavaka ho an’ny tena manokana sy fitahiana nampanantenaina

   • Tsodrano ho an’ny marary—fanampiana sy fanasitranana

   • Tsodrano omen’ny raim-pianakaviana sy tsodrano hafa fankaherezana sy mifono torohevitra—fiadanam-po sy fitarihana rehefa ilaina izany

  Fiainana mandrakizay (fanjakana selestialy miaraka amin’ny fianakaviana)