Ulohan Tagsulat Paminaw Download

Abril 2014

 
download

Mensahe sa Unang Kapangulohan

Ang Lig-ong Pagkahimutang nga Angkla
Ni Presidente Dieter F. Uchtdorf

Mensahe sa Visiting Teaching

Ang Balaan nga Misyon ni Jesukristo: Manluluwas ug Manunubos

Ang mga Propeta sa Daang Tugon

Moises

Atong mga Panimalay, Atong mga Pamilya

Pito ka Adlaw sa Dili pa ang Pasko sa Pagkabanhaw [Easter]
Kita Ang mga Kamot sa Ginoo Neil K. Newell
Ang Linain nga mga Saksi Nagpamatuod sa Buhi nga Kristo
Sunda ang Propeta William R. Walker

Mga Pioneer sa Matag Yuta

Ang Pilipinas: Espirituhanong Kalig-on diha sa mga Pulo sa Dagat
Paggamit sa Plano sa Kaluwasan sa Pagtubag sa mga Pangutana LaRene Porter Gaunt
Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
Kon ang Inyong Katuyoan Usa ngadto sa Akong Himaya Katherine Nelson and Heidi McConkie

Mga Profile sa Young Adult

Pagkakabig ug Sakripisyo diha sa Finland
Melissa Zenteno
Ang mga Lalaki ug mga Babaye diha sa Buhat sa Ginoo M. Russell Ballard
Nangandam aron Moserbisyo, Nagserbisyo aron Maandam David L. Beck
Ang Gahum sa Pagpanalangin sa Tanang mga Tawo
Pagdala sa mga Panalangin sa Priesthood sa Inyong Panimalay Bonnie L. Oscarson
Ang Pagsalig sa Katakus Jeffrey R. Holland
Ang Ganghaan ug ang Dalan

Mga Pangutana ug mga Tubag

Unsay akong buhaton kon sa eskwelahan tukion ang hilisgutan nga supak sa mga pagtulun-an sa ebanghelyo, sama sa aborsyon?
Husto o Sayop? David A. Edwards
“Sayon ra Kaayo Kana, Lolo!” Enrique R. Falabella
Ang Saad ni Porter Carole M. Stephens

Pagdala sa Primary ngadto sa Panimalay

Ang Pamilya Mao ang Sentro sa Plano sa Langitnong Amahan
Ni Jan Taylor

Maayo nga Ideya

Maayo nga Ideya
Dieter F. Uchtdorf
Pag-irog sa Bato Terence M. Vinson

Mga Higala sa tibuok Kalibutan

Ako si Dria gikan sa Pilipinas
Amie Jane Leavitt

Para sa Gagmayng mga Bata

Sa Paghunahuna mahitungod ni Jesus
Ni Mabel Jones Gabbott
Pagpangita og Paglaum sa Umaabut Stan Pugsley

Litrato sa Propeta

Litrato sa Propeta