Ulohan Tagsulat Paminaw Download

Abril 2013

 
download

Mensahe sa Unang Kapangulohan

Ang Lig-ong Pagkahimutang nga Angkla
President Dieter F. Uchtdorf 
Ang Komperensya ug AkoSarah Deeks 
Ipahimutang ang Inyong Angkla 

Mensahe sa Visiting Teaching

Ang Balaan nga Misyon ni Jesukristo: Manluluwas ug Manunubos
 

Ang mga Propeta sa Daang Tugon

Moises
 

Atong mga Panimalay, Atong mga Pamilya

Pito ka Adlaw sa Dili pa ang Pasko sa Pagkabanhaw [Easter]
 
Kita Ang mga Kamot sa GinooNeil K. Newell 
Ang Linain nga mga Saksi Nagpamatuod sa Buhi nga Kristo 
Sunda ang PropetaElder William R. Walker 

Mga Pioneer sa Matag Yuta

Ang Pilipinas: Espirituhanong Kalig-on diha sa mga Pulo sa Dagat
 
Paggamit sa Plano sa Kaluwasan sa Pagtubag sa mga PangutanaLaRene Porter Gaunt 

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Giunsa Nila Pagkahibalo?
Gale Ashcroft 

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Ang Saad Naghatag Kanako og Paglaum
Juliana Fayehun 

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Ako Adunay Daghang Ipaambit
Brent Fisher 

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Naghulat sa Pagsubang sa Adlaw
Julia Wagner 

Mga Young Adult

Kon ang Inyong Katuyoan Usa ngadto sa Akong Himaya
Katherine Nelson and Heidi McConkie 

Mga Profile sa Young Adult

Pagkakabig ug Sakripisyo diha sa Finland
Melissa Zenteno 

Kabatan-onan

Ang mga Lalaki ug mga Babaye diha sa Buhat sa Ginoo
Elder M. Russell Ballard 

Kabatan-onan

Nangandam aron Moserbisyo, Nagserbisyo aron Maandam
David L. Beck 

Kabatan-onan

Ang Gahum sa Pagpanalangin sa Tanang mga Tawo
 

Kabatan-onan

Pagdala sa mga Panalangin sa Priesthood sa Inyong Panimalay
Bonnie L. Oscarson 

Kabatan-onan

Ang Pagsalig sa Katakus
Jeffrey R. Holland 

Kabatan-onan

Ang Ganghaan ug ang Dalan
 

Mga Pangutana ug mga Tubag

Unsay akong buhaton kon sa eskwelahan tukion ang hilisgutan nga supak sa mga pagtulun-an sa ebanghelyo, sama sa aborsyon?
 

Kabatan-onan

Husto o Sayop?
David A. Edwards 

Mga Bata

“Sayon ra Kaayo Kana, Lolo!”
Elder Enrique R. Falabella 

Mga Bata

Ang Saad ni Porter
Carole M. Stephens 

Pagdala sa Primary ngadto sa Panimalay

Ang Pamilya Mao ang Sentro sa Plano sa Langitnong Amahan
Jan Taylor 
Paglig-on sa Atong Pamilya 

Maayo nga Ideya

Maayo nga Ideya
Dieter F. Uchtdorf 

Mga Bata

Pag-irog sa Bato
Elder Terence M. Vinson 

Mga Higala sa tibuok Kalibutan

Ako si Dria gikan sa Pilipinas
 

Para sa Gagmayng mga Bata

Sa Paghunahuna mahitungod ni Jesus
Mabel Jones Gabbott 
Usa ka Espesyal nga Panahon sa Paghunahuna ni Jesukristo 

Hangtud Kita Magkita Pag-usab

Pagpangita og Paglaum sa Umaabut
Stan Pugsley 

Litrato sa Propeta

Litrato sa Propeta