Ulohan Tagsulat Paminaw Download

Abril 2014

 
download

Mensahe sa Unang Kapangulohan

Ang Lig-ong Pagkahimutang nga Angkla
Dieter F. Uchtdorf

Mensahe sa Visiting Teaching

Ang Balaan nga Misyon ni Jesukristo: Manluluwas ug Manunubos
Moises

Atong mga Panimalay, Atong mga Pamilya

Pito ka Adlaw sa Dili pa ang Pasko sa Pagkabanhaw [Easter]
Kita Ang mga Kamot sa Ginoo Neil K. Newell
Ang Linain nga mga Saksi Nagpamatuod sa Buhi nga Kristo
Sunda ang Propeta William R. Walker

Mga Pioneer sa Matag Yuta

Ang Pilipinas: Espirituhanong Kalig-on diha sa mga Pulo sa Dagat
Paggamit sa Plano sa Kaluwasan sa Pagtubag sa mga Pangutana LaRene Porter Gaunt
Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
Kon ang Inyong Katuyoan Usa ngadto sa Akong Himaya Katherine Nelson and Heidi McConkie
Pagkakabig ug Sakripisyo diha sa Finland Melissa Zenteno
Ang mga Lalaki ug mga Babaye diha sa Buhat sa Ginoo M. Russell Ballard
Nangandam aron Moserbisyo, Nagserbisyo aron Maandam David L. Beck
Ang Gahum sa Pagpanalangin sa Tanang mga Tawo
Pagdala sa mga Panalangin sa Priesthood sa Inyong Panimalay Bonnie L. Oscarson
Ang Pagsalig sa Katakus Jeffrey R. Holland
Ang Ganghaan ug ang Dalan
Unsay akong buhaton kon sa eskwelahan tukion ang hilisgutan nga supak sa mga pagtulun-an sa ebanghelyo, sama sa aborsyon?
Husto o Sayop? David A. Edwards
“Sayon ra Kaayo Kana, Lolo!” Enrique R. Falabella
Ang Saad ni Porter Carole M. Stephens
Ang Pamilya Mao ang Sentro sa Plano sa Langitnong Amahan Jan Taylor
Maayo nga Ideya Dieter F. Uchtdorf
Pag-irog sa Bato Terence M. Vinson
Ako si Dria gikan sa Pilipinas Amie Jane Leavitt
Sa Paghunahuna mahitungod ni Jesus Mabel Jones Gabbott
Pagpangita og Paglaum sa Umaabut Stan Pugsley
Litrato sa Propeta