Lohateny Mpanoratra Hihaino Hisintona

Aprily 2014

 
download

Hafatra avy amin’ny Fiadidiana Voalohany

Vatofantsika Iray Miraikitra Mafy
Nosoratan’ny Filoha Dieter F. Uchtdorf

Hafatra ho an’ny Famangiana Isan-tokantrano

Ny Asa Masina Nanirahana an’i Jesoa Kristy: Mpamonjy sy Mpanavotra

Ireo Mpaminanin’ny Testamenta Taloha

Mosesy

Ny Tokantranontsika, ny Fianakaviantsika

Fito Andro Mandra-pahatonga ny Paska
Tanan’ny Tompo Isika Neil K. Newell
Mijoro ho Vavolombelona momba an’i Kristy Velona ireo Vavolombelona Manokana
Araho ny Mpaminany William R. Walker

Mpisava Lalana any amin’ny Tany Tsirairay

Philippines: Hery Ara-panahy eo amin’ireo Nosin-dranomasina
Mampiasa ny Drafitry ny Famonjena mba Hamaliana Fanontaniana LaRene Porter Gaunt
Ny Feon’ireo Olomasin’ny Andro Farany
Raha Tsy Mibanjina Afa-tsy ny Voninahitro ny Masonareo Katherine Nelson and Heidi McConkie

TOETOETRAN’NY Tanora mpitovo sy mpivady vao herotrerony

Fiovam-po sy Fahafoizan-tena any Finlande
Melissa Zenteno
Lehilahy sy Vehivavy ao anatin’ny Asan’ny Tompo M. Russell Ballard
Miomana mba Hamompo, Manompo mba Hiomana David L. Beck
Ilay Hery Hitahiana ny Olona Rehetra
Mitondra ireo Fitahiana Azo avy amin’ny Fisoronana ao An-tokantranonao Bonnie L. Oscarson
Ny Fahatokian-tena avy amin’ny Fahamendrehana Jeffrey R. Holland
Ny Vavahady sy ny Lalana

Fanontaniana & Valiny

Inona no tokony hataoko rehefa resahana any an-tsekoly ny lohahevitra iray izay mifanipaka amin’ny fampianaran’ny filazantsara, toy ny fanalan-jaza?
Marina sa Diso? David A. Edwards
“Mora Be Izy Izany ry Dadabe!” Enrique R. Falabella
Ny Fampanantenana nataon’i Porter Carole M. Stephens

Mitondra ny Kilonga Mody

Ny Fianakaviana no Ivon’ny Drafitry ny Ray any an-danitra
Nosoratan’i Jan Taylor

Hevitra Tsara

Hevitra Tsara
Dieter F. Uchtdorf
Mamindra ilay Vato Terence M. Vinson

Ireo Namana Manerana Izao Tontolo izao

Dria no anarako ary avy any Philippines aho
Amie Jane Leavitt

Ho an’ ny Ankizy Madinika

Mieritreritra an’i Jesoa
Nataon’i Mabel Jones Gabbott
Mahita Fanantenana ao amin’ny Ho avy Stan Pugsley

Fampahafantarana ny Mpaminany Iray

Fampahafantarana ny Mpaminany Iray