Lohateny Mpanoratra Hihaino Hisintona

Aprily 2014

 
download

Hafatra avy amin’ny Fiadidiana Voalohany

Vatofantsika Iray Miraikitra Mafy
President Dieter F. Uchtdorf 
Izaho sy ny FihaonambeSarah Deeks 
Apetaho ny Vatofantsikao 

Hafatra ho an’ny Famangiana Isan-tokantrano

Ny Asa Masina Nanirahana an’i Jesoa Kristy: Mpamonjy sy Mpanavotra
 

Ireo Mpaminanin’ny Testamenta Taloha

Mosesy
 

Ny Tokantranontsika, ny Fianakaviantsika

Fito Andro Mandra-pahatonga ny Paska
 
Tanan’ny Tompo IsikaNeil K. Newell 
Mijoro ho Vavolombelona momba an’i Kristy Velona ireo Vavolombelona Manokana 
Araho ny MpaminanyElder William R. Walker 

Mpisava Lalana any amin’ny Tany Tsirairay

Philippines: Hery Ara-panahy eo amin’ireo Nosin-dranomasina
 
Mampiasa ny Drafitry ny Famonjena mba Hamaliana Fanontaniana LaRene Porter Gaunt 

Ny Feon’ireo Olomasin’ny Andro Farany

Ahoana no Nahafantaran’Izy ireo?
Gale Ashcroft 

Ny Feon’ireo Olomasin’ny Andro Farany

Nitondra Fanantenana ho Ahy ilay Fanomezan-toky
Juliana Fayehun 

Ny Feon’ireo Olomasin’ny Andro Farany

Nanana Betsaka Ho Zaraina Aho
Brent Fisher 

Ny Feon’ireo Olomasin’ny Andro Farany

Miandry ny Fiposahan’ny Masoandro
Julia Wagner 

Ho an’ny Tanora

Raha Tsy Mibanjina Afa-tsy ny Voninahitro ny Masonareo
Katherine Nelson and Heidi McConkie 

TOETOETRAN’NY Tanora mpitovo sy mpivady vao herotrerony

Fiovam-po sy Fahafoizan-tena any Finlande
Melissa Zenteno 

Ho an’ny Zatovo

Lehilahy sy Vehivavy ao anatin’ny Asan’ny Tompo
Elder M. Russell Ballard 

Ho an’ny Zatovo

Miomana mba Hamompo, Manompo mba Hiomana
David L. Beck 

Ho an’ny Zatovo

Ilay Hery Hitahiana ny Olona Rehetra
 

Ho an’ny Zatovo

Mitondra ireo Fitahiana Azo avy amin’ny Fisoronana ao An-tokantranonao
Bonnie L. Oscarson 

Ho an’ny Zatovo

Ny Fahatokian-tena avy amin’ny Fahamendrehana
Jeffrey R. Holland 

Ho an’ny Zatovo

Ny Vavahady sy ny Lalana
 

Fanontaniana & Valiny

Inona no tokony hataoko rehefa resahana any an-tsekoly ny lohahevitra iray izay mifanipaka amin’ny fampianaran’ny filazantsara, toy ny fanalan-jaza?
 

Ho an’ny Zatovo

Marina sa Diso?
David A. Edwards 

Ho an’ny Ankizy

“Mora Be Izy Izany ry Dadabe!”
Elder Enrique R. Falabella 

Ho an’ny Ankizy

Ny Fampanantenana nataon’i Porter
Carole M. Stephens 

Mitondra ny Kilonga Mody

Ny Fianakaviana no Ivon’ny Drafitry ny Ray any an-danitra
Jan Taylor 
Manamafy Orina ny Fianakaviantsika 

Hevitra Tsara

Hevitra Tsara
Dieter F. Uchtdorf 

Ho an’ny Ankizy

Mamindra ilay Vato
Elder Terence M. Vinson 

Ireo Namana Manerana Izao Tontolo izao

Dria no anarako ary avy any Philippines aho
 

Ho an’ ny Ankizy Madinika

Mieritreritra an’i Jesoa
Mabel Jones Gabbott 
Fotoana Iray Manokana Hieritreretana an’i Jesoa Kristy 

Mandra-pihaonantsika Indray

Mahita Fanantenana ao amin’ny Ho avy
Stan Pugsley 

Fampahafantarana ny Mpaminany Iray

Fampahafantarana ny Mpaminany Iray