Lohateny Mpanoratra Hihaino Hisintona

Aprily 2014

 
download

Hafatra avy amin’ny Fiadidiana Voalohany

Vatofantsika Iray Miraikitra Mafy
Dieter F. Uchtdorf

Hafatra ho an’ny Famangiana Isan-tokantrano

Ny Asa Masina Nanirahana an’i Jesoa Kristy: Mpamonjy sy Mpanavotra
Mosesy

Ny Tokantranontsika, ny Fianakaviantsika

Fito Andro Mandra-pahatonga ny Paska
Tanan’ny Tompo Isika Neil K. Newell
Mijoro ho Vavolombelona momba an’i Kristy Velona ireo Vavolombelona Manokana
Araho ny Mpaminany William R. Walker

Mpisava Lalana any amin’ny Tany Tsirairay

Philippines: Hery Ara-panahy eo amin’ireo Nosin-dranomasina
Mampiasa ny Drafitry ny Famonjena mba Hamaliana Fanontaniana LaRene Porter Gaunt
Ny Feon’ireo Olomasin’ny Andro Farany
Raha Tsy Mibanjina Afa-tsy ny Voninahitro ny Masonareo Katherine Nelson and Heidi McConkie
Fiovam-po sy Fahafoizan-tena any Finlande Melissa Zenteno
Lehilahy sy Vehivavy ao anatin’ny Asan’ny Tompo M. Russell Ballard
Miomana mba Hamompo, Manompo mba Hiomana David L. Beck
Ilay Hery Hitahiana ny Olona Rehetra
Mitondra ireo Fitahiana Azo avy amin’ny Fisoronana ao An-tokantranonao Bonnie L. Oscarson
Ny Fahatokian-tena avy amin’ny Fahamendrehana Jeffrey R. Holland
Ny Vavahady sy ny Lalana
Inona no tokony hataoko rehefa resahana any an-tsekoly ny lohahevitra iray izay mifanipaka amin’ny fampianaran’ny filazantsara, toy ny fanalan-jaza?
Marina sa Diso? David A. Edwards
“Mora Be Izy Izany ry Dadabe!” Enrique R. Falabella
Ny Fampanantenana nataon’i Porter Carole M. Stephens
Ny Fianakaviana no Ivon’ny Drafitry ny Ray any an-danitra Jan Taylor
Hevitra Tsara Dieter F. Uchtdorf
Mamindra ilay Vato Terence M. Vinson
Dria no anarako ary avy any Philippines aho Amie Jane Leavitt
Mieritreritra an’i Jesoa Mabel Jones Gabbott
Mahita Fanantenana ao amin’ny Ho avy Stan Pugsley
Fampahafantarana ny Mpaminany Iray