Ulohan Tagsulat Paminaw Download

Mayo 2014

 
download
Welcome sa Komperensya Ni Presidente Thomas S. Monson
Ang Bili-ug mga Panalangin-sa Pagkadisipulo Ni Elder Jeffrey R. Holland
Ang Makalipay nga Lulan [Palas-anon] sa Pagkadisipulo Ni Elder Ronald A. Rasband
Si Kristo ang Manunubos Ni Elder Carlos H. Amado
Panalipod gikan sa Pornograpiya-usa ka Panimalay nga Nag-focus kang Kristo Ni Linda S. Reeves
Espirituhanong mga Alimpulos Ni Elder Neil L. Andersen
Usa ka Labing Bililhon nga Kabilin sa Paglaum Ni Presidente Henry B. Eyring
Ang Pagpaluyo sa mga Opisyales sa Simbahan Gipresentar ni Presidente Dieter F. Uchtdorf
Report sa Church Auditing Department, 2013 Gipresentar ni Kevin R. Jergensen
Estatistikanhong Report, 2013 Gipresentar ni Brook P. Hales
Ipakita ang Inyong Pagtuo Ni Elder Russell M. Nelson
“Usa Ka Panig-ingnan ang Akong Gihatag Kaninyo” Ni Elder Richard G. Scott
“Kon Nahigugma Kamo Kanako, Inyong Pagatumanon ang Akong mga Sugo” Ni Elder Robert D. Hales
Dili Kita Mosubay sa Sayop nga Dalan Ni Elder Claudio D. Zivic
Unsay May Imong Gihunahuna? Ni Elder W. Craig Zwick
Mga Gamut ug mga Sanga Ni Elder Quentin L. Cook
Ang mga Yawe ug Awtoridad sa Priesthood Ni Elder Dallin H. Oaks
Unsa nga Matang sa mga Tawo? Ni Elder Donald L. Hallstrom
Ang Pinili nga Henerasyon Ni Randall L. Ridd
Wala Ba Kamo Nalambigit sa Buhat sa Pagpahiuli? Ni Presidente Dieter F. Uchtdorf
Ang Tawo nga Adunay Priesthood Ni Presidente Henry B. Eyring
Magmakusganon Ka ug Magmaisug Ni Presidente Thomas S. Monson
Mapasalamaton sa Bisan Unsang Kahimtang Ni Presidente Dieter F. Uchtdorf
Pag-Follow Up Ni Elder M. Russell Ballard
“Ayaw Kahadlok; kay Ania Ako uban Kanimo” Ni Jean A. Stevens
Ang Inyong Upat ka Minuto Ni Bishop Gary E. Stevenson
Makadaug sa Ilang mga Alantuson uban sa Kasayon Ni Elder David A. Bednar
Gugma—ang Kahulugan sa Ebanghelyo Ni Presidente Thomas S. Monson
Ang Pagsaksi Ni Presidente Boyd K. Packer
Pagpuyo nga Matinud-anon sa Tinuohan Ni Elder William R. Walker
Pagkamasulundon pinaagi sa Atong Pagkamatinud-anon Ni Elder L. Tom Perry
Si Propeta Joseph Smith Ni Elder Lawrence E. Corbridge
Hain Gani ang Imong Bahandi Ni Elder Michael John U. Teh
Kon Kamo Kulang sa Kaalam Ni Elder Marcos A. Aidukaitis
Ang Pagkabanhaw ni Jesukristo Ni Elder D. Todd Christofferson
Hangtud sa Sunod Natong Panagkita Ni Presidente Thomas S. Monson
Ang Pagtuman sa mga Pakigsaad Moprotekta, Moandam, ug Mohatag og Gahum Kanato Ni Rosemary M. Wixom
Panag-igsoonay sa Kababayen-an: Nagkinahanglan Gayud Kita sa Usag Usa Ni Bonnie L. Oscarson
Gikinahanglan: Mga Kamot ug mga Kasingkasing sa Pagpadali sa Buhat Ni Linda K. Burton
Anak nga mga Babaye sa Pakigsaad Ni Presidente Henry B. Eyring
Internasyonal nga publikasyon sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
Indeks sa mga Istorya sa Komperensya

Sila Namulong Kanato

Paghimo sa Komperensya nga Kabahin sa Atong mga Kinabuhi
Gihatagan og Gibug-aton ang Paglambo sa mga Templo, Bag-ong mga Opisyales Gipaluyohan atol sa Kinatibuk-ang Komperensya
Ang mga Artist Gidapit nga Moapil sa Kompetisyon
Ang Pagbansay sa Pagpangulo sa Auxiliary Maanaa sa LDS.org
Ang Pagtudlo diha sa Simbahan Kinahanglang Nagsunod sa Ehemplo ni Kristo
Ang Mormon Channel Makita na sa mga Mananan-aw sa Tibuok Kalibutan
Mga Pagtulun-an alang sa Atong Panahon
Ang Teknolohiya ug Social Media Nakapalapad sa Maabtan sa Kinatibuk-ang Komperensya sa Tibuok Kalibutan
Mga Website nga Naghisgot og Serbisyo, Hugot nga Pagtuo
Giablihan Pag-usab ang Visitors’ Center sa Mexico City Temple
Ang Missionary Training Center Nagtabang nga Mapadali ang Buhat sa Kaluwasan
Ang Simbahan Naggamit sa mga Baruganan sa Welfare aron Makabarug og Balik ang Pilipinas
Ang Proyekto sa Limpyo nga Tubig Nakatabang og Minilyon sa Africa
Elder Lynn G. Robbins
Elder Jorg Klebingat
Elder Chi Hong (Sam) Wong
Elder Larry S. Kacher
Elder Hugo E. Martinez
Tad R. Callister
John S. Tanner
Devin G. Durrant