Ulohan Tagsulat Paminaw Download

Mayo 2014

 
download

Sesyon sa Sabado sa Buntag

Welcome sa Komperensya
Thomas S. Monson 

Sesyon sa Sabado sa Buntag

Ang Bili-ug mga Panalangin-sa Pagkadisipulo
Jeffrey R. Holland 

Sesyon sa Sabado sa Buntag

Ang Makalipay nga Lulan [Palas-anon] sa Pagkadisipulo
Ronald A. Rasband 

Sesyon sa Sabado sa Buntag

Si Kristo ang Manunubos
Carlos H. Amado 

Sesyon sa Sabado sa Buntag

Panalipod gikan sa Pornograpiya-usa ka Panimalay nga Nag-focus kang Kristo
Linda S. Reeves 

Sesyon sa Sabado sa Buntag

Espirituhanong mga Alimpulos
Neil L. Andersen 

Sesyon sa Sabado sa Buntag

Usa ka Labing Bililhon nga Kabilin sa Paglaum
Henry B. Eyring 

Sesyon sa Sabado sa Hapon

Ang Pagpaluyo sa mga Opisyales sa Simbahan
Dieter F. Uchtdorf 

Sesyon sa Sabado sa Hapon

Report sa Church Auditing Department, 2013
Kevin R. Jergensen 

Sesyon sa Sabado sa Hapon

Estatistikanhong Report, 2013
Brook P. Hales 

Sesyon sa Sabado sa Hapon

Ipakita ang Inyong Pagtuo
Russell M. Nelson 

Sesyon sa Sabado sa Hapon

“Usa Ka Panig-ingnan ang Akong Gihatag Kaninyo”
Richard G. Scott 

Sesyon sa Sabado sa Hapon

“Kon Nahigugma Kamo Kanako, Inyong Pagatumanon ang Akong mga Sugo”
Robert D. Hales 

Sesyon sa Sabado sa Hapon

Dili Kita Mosubay sa Sayop nga Dalan
Claudio D. Zivic 

Sesyon sa Sabado sa Hapon

Unsay May Imong Gihunahuna?
W. Craig Zwick 

Sesyon sa Sabado sa Hapon

Mga Gamut ug mga Sanga
Quentin L. Cook 

Sesyon sa Priesthood

Ang mga Yawe ug Awtoridad sa Priesthood
Dallin H. Oaks 

Sesyon sa Priesthood

Unsa nga Matang sa mga Tawo?
Donald L. Hallstrom 

Sesyon sa Priesthood

Ang Pinili nga Henerasyon
Randall L. Ridd 

Sesyon sa Priesthood

Wala Ba Kamo Nalambigit sa Buhat sa Pagpahiuli?
Dieter F. Uchtdorf 

Sesyon sa Priesthood

Ang Tawo nga Adunay Priesthood
Henry B. Eyring 

Sesyon sa Priesthood

Magmakusganon Ka ug Magmaisug
Thomas S. Monson 

Sesyon sa Dominggo sa Buntag

Mapasalamaton sa Bisan Unsang Kahimtang
Dieter F. Uchtdorf 

Sesyon sa Dominggo sa Buntag

Pag-Follow Up
M. Russell Ballard 

Sesyon sa Dominggo sa Buntag

“Ayaw Kahadlok; kay Ania Ako uban Kanimo”
Jean A. Stevens 

Sesyon sa Dominggo sa Buntag

Ang Inyong Upat ka Minuto
Gary E. Stevenson 

Sesyon sa Dominggo sa Buntag

Makadaug sa Ilang mga Alantuson uban sa Kasayon
David A. Bednar 

Sesyon sa Dominggo sa Buntag

Gugma—ang Kahulugan sa Ebanghelyo
Thomas S. Monson 

Sesyon sa Dominggo sa Hapon

Ang Pagsaksi
Boyd K. Packer 

Sesyon sa Dominggo sa Hapon

Pagpuyo nga Matinud-anon sa Tinuohan
William R. Walker 

Sesyon sa Dominggo sa Hapon

Pagkamasulundon pinaagi sa Atong Pagkamatinud-anon
L. Tom Perry 

Sesyon sa Dominggo sa Hapon

Si Propeta Joseph Smith
Lawrence E. Corbridge 

Sesyon sa Dominggo sa Hapon

Hain Gani ang Imong Bahandi
Michael John U. Teh 

Sesyon sa Dominggo sa Hapon

Kon Kamo Kulang sa Kaalam
Marcos A. Aidukaitis 

Sesyon sa Dominggo sa Hapon

Ang Pagkabanhaw ni Jesukristo
D. Todd Christofferson 

Sesyon sa Dominggo sa Hapon

Hangtud sa Sunod Natong Panagkita
Thomas S. Monson 

Kinatibuk-ang Miting sa mga Babaye

Ang Pagtuman sa mga Pakigsaad Moprotekta, Moandam, ug Mohatag og Gahum Kanato
Rosemary M. Wixom 

Kinatibuk-ang Miting sa mga Babaye

Panag-igsoonay sa Kababayen-an: Nagkinahanglan Gayud Kita sa Usag Usa
Bonnie L. Oscarson 

Kinatibuk-ang Miting sa mga Babaye

Gikinahanglan: Mga Kamot ug mga Kasingkasing sa Pagpadali sa Buhat
Linda K. Burton 

Kinatibuk-ang Miting sa mga Babaye

Anak nga mga Babaye sa Pakigsaad
Henry B. Eyring 
Internasyonal nga publikasyon sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
Indeks sa mga Istorya sa Komperensya 

Sila Namulong Kanato

Paghimo sa Komperensya nga Kabahin sa Atong mga Kinabuhi
 

Mga Balita sa Simbahan

Gihatagan og Gibug-aton ang Paglambo sa mga Templo, Bag-ong mga Opisyales Gipaluyohan atol sa Kinatibuk-ang Komperensya
 

Mga Balita sa Simbahan

Ang mga Artist Gidapit nga Moapil sa Kompetisyon
 

Mga Balita sa Simbahan

Ang Pagbansay sa Pagpangulo sa Auxiliary Maanaa sa LDS.org
 

Mga Balita sa Simbahan

Bag-o nga Salida Makamugna og Oportunidad nga Mahimamat ang mga Mormon
 

Mga Balita sa Simbahan

Ang Pagtudlo diha sa Simbahan Kinahanglang Nagsunod sa Ehemplo ni Kristo
 

Mga Balita sa Simbahan

Ang Mormon Channel Makita na sa mga Mananan-aw sa Tibuok Kalibutan
 

Mga Balita sa Simbahan

Mga Pagtulun-an alang sa Atong Panahon
 

Mga Balita sa Simbahan

Ang Teknolohiya ug Social Media Nakapalapad sa Maabtan sa Kinatibuk-ang Komperensya sa Tibuok Kalibutan
 

Mga Balita sa Simbahan

Mga Website nga Naghisgot og Serbisyo, Hugot nga Pagtuo
 

Mga Balita sa Simbahan

Giablihan Pag-usab ang Visitors’ Center sa Mexico City Temple
 

Mga Balita sa Simbahan

Ang Missionary Training Center Nagtabang nga Mapadali ang Buhat sa Kaluwasan
 

Mga Balita sa Simbahan

Ang Simbahan Naggamit sa mga Baruganan sa Welfare aron Makabarug og Balik ang Pilipinas
 

Mga Balita sa Simbahan

Ang Proyekto sa Limpyo nga Tubig Nakatabang og Minilyon sa Africa
 

Mga Balita sa Simbahan

Elder Lynn G. Robbins
 

Mga Balita sa Simbahan

Elder Jorg Klebingat
 

Mga Balita sa Simbahan

Elder Chi Hong (Sam) Wong
 

Mga Balita sa Simbahan

Elder Larry S. Kacher
 

Mga Balita sa Simbahan

Elder Hugo E. Martinez
 

Mga Balita sa Simbahan

Tad R. Callister
 

Mga Balita sa Simbahan

John S. Tanner
 

Mga Balita sa Simbahan

Devin G. Durrant