Titel Auteur Luisteren Downloaden

Mei 2014

 
download
Welkom op de conferentie President Thomas S. Monson
De prijs — en de zegeningen — van het discipelschap Ouderling Jeffrey R. Holland
De vreugdevolle last van het discipelschap Ouderling Ronald A. Rasband
Christus de Verlosser Ouderling Carlos H. Amado
Bescherming tegen pornografie — een gezin waarin Christus centraal staat Linda S. Reeves
Geestelijke wervelwinden Ouderling Neil L. Andersen
Een kostbaar erfgoed van hoop President Henry B. Eyring
De steunverlening aan kerkfunctionarissen Gepresenteerd door president Dieter F. Uchtdorf
Rapport van de afdeling verificatie, 2013 Gepresenteerd door Kevin R. Jergensen
Statistisch rapport 2013 Gepresenteerd door Brook P. Hales
Toon uw geloof Ouderling Russell M. Nelson
‘Ik heb u een voorbeeld gegeven’ Ouderling Richard G. Scott
‘Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren’ Ouderling Robert D. Hales
Laten we niet het verkeerde pad nemen Ouderling Claudio D. Zivic
Wat vind jij? Ouderling W. Craig Zwick
Wortels en takken Ouderling Quentin L. Cook
De sleutels en het gezag van het priesterschap Ouderling Dallin H. Oaks
Wat voor mannen? Ouderling Donald L. Hallstrom
De keuzegeneratie Randall L. Ridd
Slaapt u door de herstelling heen? President Dieter F. Uchtdorf
De priesterschapsman President Henry B. Eyring
Wees sterk en moedig President Thomas S. Monson
Dankbaar onder alle omstandigheden President Dieter F. Uchtdorf
Vervolg geven Ouderling M. Russell Ballard
Jouw vier minuten Bisschop Gary E. Stevenson
Hun lasten met gemak dragen Ouderling David A. Bednar
Liefde — de kern van het evangelie President Thomas S. Monson
Het getuigenis President Boyd K. Packer
Wees trouw aan het geloof Ouderling William R. Walker
Gehoorzaamheid door getrouwheid Ouderling L. Tom Perry
De profeet Joseph Smith Ouderling Lawrence E. Corbridge
Waar uw schat is Ouderling Michael John U. Teh
Als u in wijsheid te kort schiet Ouderling Marcos A. Aidukaitis
De opstanding van Jezus Christus Ouderling D. Todd Christofferson
Tot we elkaar weerzien President Thomas S. Monson
Verbonden naleven beschermt ons, bereidt ons voor en geeft ons kracht Rosemary M. Wixom
Zusterschap: we hebben elkaar hard nodig! Bonnie L. Oscarson
Gevraagd: uw handen en uw hart om het werk te bespoedigen Linda K. Burton
Dochters in het verbond President Henry B. Eyring
Algemene autoriteiten van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
Register conferentieverhalen

Ze hebben tot ons gesproken

De conferentie deel van ons leven maken
Tempelbouw vermeld en nieuwe functionarissen gesteund tijdens algemene conferentie
Kunstenaars voor wedstrijd uitgenodigd
Instructie voor leidinggevenden van hulporganisaties op LDS.org
Onderwijs in de kerk moet het voorbeeld van Jezus Christus volgen
Mormon Channel bereikt mensen over de hele wereld
Leringen voor onze tijd
Technologie en sociale media vergroten het wereldwijde bereik van de algemene conferentie
Websites over vrijwilligerswerk en geloof
Heropening bezoekerscentrum Mexico-Stadtempel
Opleidingscentra voor zendelingen bespoedigen het heilswerk
Kerk past welzijnsbeginselen toe in de Filipijnen
Schoon water voor miljoenen in Afrika
Ouderling Lynn G. Robbins.
Ouderling Jörg Klebingat
Ouderling Chi Hong (Sam) Wong
Ouderling Larry S. Kacher
Ouderling Hugo E. Martinez
Tad R. Callister
John S. Tanner
Devin G. Durrant