Titel Auteur Luisteren Downloaden

Mei 2014

 
download

Zaterdagmorgenbijeenkomst

Welkom op de conferentie
Thomas S. Monson 

Zaterdagmorgenbijeenkomst

De prijs — en de zegeningen — van het discipelschap
Jeffrey R. Holland 

Zaterdagmorgenbijeenkomst

De vreugdevolle last van het discipelschap
Ronald A. Rasband 

Zaterdagmorgenbijeenkomst

Christus de Verlosser
Carlos H. Amado 

Zaterdagmorgenbijeenkomst

Bescherming tegen pornografie — een gezin waarin Christus centraal staat
Linda S. Reeves 

Zaterdagmorgenbijeenkomst

Geestelijke wervelwinden
Neil L. Andersen 

Zaterdagmorgenbijeenkomst

Een kostbaar erfgoed van hoop
Henry B. Eyring 

Zaterdagmiddagbijeenkomst

De steunverlening aan kerkfunctionarissen
Dieter F. Uchtdorf 

Zaterdagmiddagbijeenkomst

Rapport van de afdeling verificatie, 2013
Kevin R. Jergensen 

Zaterdagmiddagbijeenkomst

Statistisch rapport 2013
Brook P. Hales 

Zaterdagmiddagbijeenkomst

Toon uw geloof
Russell M. Nelson 

Zaterdagmiddagbijeenkomst

‘Ik heb u een voorbeeld gegeven’
Richard G. Scott 

Zaterdagmiddagbijeenkomst

‘Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren’
Robert D. Hales 

Zaterdagmiddagbijeenkomst

Laten we niet het verkeerde pad nemen
Claudio D. Zivic 

Zaterdagmiddagbijeenkomst

Wat vind jij?
W. Craig Zwick 

Zaterdagmiddagbijeenkomst

Wortels en takken
Quentin L. Cook 

Priesterschapsbijeenkomst

De sleutels en het gezag van het priesterschap
Dallin H. Oaks 

Priesterschapsbijeenkomst

Wat voor mannen?
Donald L. Hallstrom 

Priesterschapsbijeenkomst

De keuzegeneratie
Randall L. Ridd 

Priesterschapsbijeenkomst

Slaapt u door de herstelling heen?
Dieter F. Uchtdorf 

Priesterschapsbijeenkomst

De priesterschapsman
Henry B. Eyring 

Priesterschapsbijeenkomst

Wees sterk en moedig
Thomas S. Monson 

Zondagmorgenbijeenkomst

Dankbaar onder alle omstandigheden
Dieter F. Uchtdorf 

Zondagmorgenbijeenkomst

Vervolg geven
M. Russell Ballard 

Zondagmorgenbijeenkomst

‘Vrees niet, Ik ben met u’
Jean A. Stevens 

Zondagmorgenbijeenkomst

Jouw vier minuten
Gary E. Stevenson 

Zondagmorgenbijeenkomst

Hun lasten met gemak dragen
David A. Bednar 

Zondagmorgenbijeenkomst

Liefde — de kern van het evangelie
Thomas S. Monson 

Zondagmiddagbijeenkomst

Het getuigenis
Boyd K. Packer 

Zondagmiddagbijeenkomst

Wees trouw aan het geloof
William R. Walker 

Zondagmiddagbijeenkomst

Gehoorzaamheid door getrouwheid
L. Tom Perry 

Zondagmiddagbijeenkomst

De profeet Joseph Smith
Lawrence E. Corbridge 

Zondagmiddagbijeenkomst

Waar uw schat is
Michael John U. Teh 

Zondagmiddagbijeenkomst

Als u in wijsheid te kort schiet
Marcos A. Aidukaitis 

Zondagmiddagbijeenkomst

De opstanding van Jezus Christus
D. Todd Christofferson 

Zondagmiddagbijeenkomst

Tot we elkaar weerzien
Thomas S. Monson 

Algemene jongevrouwenbijeenkomst

Verbonden naleven beschermt ons, bereidt ons voor en geeft ons kracht
Rosemary M. Wixom 

Algemene jongevrouwenbijeenkomst

Zusterschap: we hebben elkaar hard nodig!
Bonnie L. Oscarson 

Algemene jongevrouwenbijeenkomst

Gevraagd: uw handen en uw hart om het werk te bespoedigen
Linda K. Burton 

Algemene jongevrouwenbijeenkomst

Dochters in het verbond
Henry B. Eyring 
Algemene autoriteiten van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 
Register conferentieverhalen 

Ze hebben tot ons gesproken

De conferentie deel van ons leven maken
 

Kerknieuws

Tempelbouw vermeld en nieuwe functionarissen gesteund tijdens algemene conferentie
 

Kerknieuws

Kunstenaars voor wedstrijd uitgenodigd
 

Kerknieuws

Instructie voor leidinggevenden van hulporganisaties op LDS.org
 

Kerknieuws

Nieuwe film biedt kans om mormonen te leren kennen
 

Kerknieuws

Onderwijs in de kerk moet het voorbeeld van Jezus Christus volgen
 

Kerknieuws

Mormon Channel bereikt mensen over de hele wereld
 

Kerknieuws

Leringen voor onze tijd
 

Kerknieuws

Technologie en sociale media vergroten het wereldwijde bereik van de algemene conferentie
 

Kerknieuws

Websites over vrijwilligerswerk en geloof
 

Kerknieuws

Heropening bezoekerscentrum Mexico-Stadtempel
 

Kerknieuws

Opleidingscentra voor zendelingen bespoedigen het heilswerk
 

Kerknieuws

Kerk past welzijnsbeginselen toe in de Filipijnen
 

Kerknieuws

Schoon water voor miljoenen in Afrika
 

Kerknieuws

Ouderling Lynn G. Robbins.
 

Kerknieuws

Ouderling Jörg Klebingat
 

Kerknieuws

Ouderling Chi Hong (Sam) Wong
 

Kerknieuws

Ouderling Larry S. Kacher
 

Kerknieuws

Ouderling Hugo E. Martinez
 

Kerknieuws

Tad R. Callister
 

Kerknieuws

John S. Tanner
 

Kerknieuws

Devin G. Durrant