Ulohan Tagsulat Paminaw Download

Hunyo 2014

 
download

Mensahe sa Unang Kapangulohan

Pagpadali sa Buluhaton
President Thomas S. Monson 
Malingaw Ba Ko sa Pag-indeks?Emma Abril Toledo Cisneros 
Hibaloi ang Inyong mga Istorya 

Mensahe sa Visiting Teaching

Ang Balaan nga Misyon ni Jesukristo: Tigpangalagad
 

Kami Namulong kang Kristo

Nahingangha Ko sa Gugma nga Gitanyag ni Jesus Kanako
Cesar Lima Escalante 

Atong mga Panimalay, Atong mga Pamilya

Panalangin ang mga Hagit
Rachel Harrison 

Ang mga Propeta sa Daang Tugon

Samuel
 

Pagtudlo sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan

Mga Ikapulo ug Mga Halad
 
Ang Angay nga MediaKatherine Nelson 
Pagkaginikan, Dili Magpalinga sa Elektronik nga mga ButangJan Pinborough 
Ang Gahum sa Priesthood—Anaa para sa TananLinda K. Burton 

Mga Pioneer sa Matag Yuta

Mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa Italy: Kabilin sa Hugot nga Pagtuo
Lia McClanahan 
Himamata ang mga Santos nga ItalianLia McClanahan 
Ang Panawagan nga Mahimong Sama ni KristoElder Jeffrey R. Holland 
Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
Ang Akong Mubo nga Sulat diha sa LapidaMarianne Chaplin Stovall 
Ayuhon Ba sa Ginoo ang Among Anak?Ana Cremaschi Zañartu 
Mormon Ka Ba?Carol A. Bowes 
Ang Propeta Mitubag sa Akong Pag-ampoDerrick Fields 

Mga Young Adult

Sunda ang Dalan sa Kalipay
Bishop Gérald Caussé 

Mga Young Adult

Pagpakigbahin sa Ebanghelyo diha sa Internet
Maria Mahonri-Yggrazil Arduo Andaca 

Kabatan-onan

Kabubut-on ug mga Tubag: Pag-ila sa Pagpadayag
Richard G. Scott 

Kabatan-onan

Unsa kaha kon Dili Ko Mobati og Kainit sa Dughan?
Rachel Nielsen 

Kabatan-onan

Sunda ang Hinay nga mga Aghat
David Dickson 

Kabatan-onan

Usa ka Panalangin alang sa Akong Igsoong Lalaki
Jesse Jones 

Mga Pangutana ug mga Tubag

Unsay angay nakong hunahunaon panahon sa sakrament?”
 

Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan

Ang Ikapulo Makahatag og Kalig-on sa Kaugalingon
Anthony D. Perkins 

Kabatan-onan

Pagpangita og Paagi sa Pagbalik ngadto sa Simbahan
Doug Boyack 

Kabatan-onan

Dili Masupak
 

Mga Bata

Usa ka Panalangin alang ni Mamá
Susan Barrett 

Linain nga Saksi

Unsaon nako nga mahimong sama sa usa ka misyonaryo karon?
Elder Neil L. Andersen 

Mga Bata

Ang Balaan nga Pagtahud nga Nating Karnero
Elder Scott D. Whiting 

Mga Higala sa tibuok Kalibutan

Ako si Loredana gikan sa Italy
Amie Jane Leavitt 

Mga Bata

Si Massimo gikan sa Italy
 

Pagsunod ni Jesus

Pagsunod ni Jesus
 

Mga Bata

Paghimo og Musika didto sa Uganda
David Dickson 

Pagdala sa Primary ngadto sa Panimalay

Mga Ordinansa sa Priesthood ug Buhat sa Templo Nagpanalangin sa Akong Pamilya
Jennifer Maddy 

Atong Pahina

Atong Pahina
 

Para sa Gagmayng mga Bata

Ang Nindot nga Ideya ni Will
Lynn Greenway 

Hangtud Kita Magkita Pag-usab

Ang Gahum sa “Kanus-a”
Kelly Louise Urarii 

Litrato sa Propeta

Gordon B. Hinckley