Ulohan Tagsulat Paminaw Download

Hunyo 2014

 
download

Mensahe sa Unang Kapangulohan

Pagpadali sa Buluhaton
Thomas S. Monson

Mensahe sa Visiting Teaching

Ang Balaan nga Misyon ni Jesukristo: Tigpangalagad

Kami Namulong kang Kristo

Nahingangha Ko sa Gugma nga Gitanyag ni Jesus Kanako
Cesar Lima Escalante

Atong mga Panimalay, Atong mga Pamilya

Panalangin ang mga Hagit
Rachel Harrison
Samuel

Pagtudlo sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan

Mga Ikapulo ug Mga Halad
Ang Angay nga Media Katherine Nelson
Pagkaginikan, Dili Magpalinga sa Elektronik nga mga Butang Jan Pinborough
Ang Gahum sa Priesthood—Anaa para sa Tanan Linda K. Burton

Mga Pioneer sa Matag Yuta

Mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa Italy: Kabilin sa Hugot nga Pagtuo
Lia McClanahan
Ang Panawagan nga Mahimong Sama ni Kristo Jeffrey R. Holland
Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
Sunda ang Dalan sa Kalipay Gérald J. Caussé
Pagpakigbahin sa Ebanghelyo diha sa Internet Maria Mahonri-Yggrazil Arduo Andaca
Kabubut-on ug mga Tubag: Pag-ila sa Pagpadayag Richard G. Scott
Unsa kaha kon Dili Ko Mobati og Kainit sa Dughan? Rachel Nielsen
Sunda ang Hinay nga mga Aghat David Dickson
Usa ka Panalangin alang sa Akong Igsoong Lalaki Jesse Jones
Unsay angay nakong hunahunaon panahon sa sakrament?”
Ang Ikapulo Makahatag og Kalig-on sa Kaugalingon Anthony D. Perkins
Pagpangita og Paagi sa Pagbalik ngadto sa Simbahan Doug Boyack
Dili Masupak
Usa ka Panalangin alang ni Mamá Susan Barrett
Unsaon nako nga mahimong sama sa usa ka misyonaryo karon? Neil L. Andersen
Ang Balaan nga Pagtahud nga Nating Karnero Scott D. Whiting
Ako si Loredana gikan sa Italy Amie Jane Leavitt
Si Massimo gikan sa Italy
Pagsunod ni Jesus
Paghimo og Musika didto sa Uganda David Dickson
Mga Ordinansa sa Priesthood ug Buhat sa Templo Nagpanalangin sa Akong Pamilya Jennifer Maddy
Atong Pahina
Ang Nindot nga Ideya ni Will Lynn Greenway

Hangtud Kita Magkita Pag-usab

Ang Gahum sa “Kanus-a”
Kelly Louise Urarii
Gordon B. Hinckley