Ulohan Tagsulat Paminaw Download

Hunyo 2014

 
download

Mensahe sa Unang Kapangulohan

Pagpadali sa Buluhaton
Ni Presidente Thomas S. Monson

Mensahe sa Visiting Teaching

Ang Balaan nga Misyon ni Jesukristo: Tigpangalagad

Kami Namulong kang Kristo

Nahingangha Ko sa Gugma nga Gitanyag ni Jesus Kanako
Ni Cesar Lima Escalante

Atong mga Panimalay, Atong mga Pamilya

Panalangin ang mga Hagit
Ni Rachel Harrison

Ang mga Propeta sa Daang Tugon

Samuel

Pagtudlo sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan

Mga Ikapulo ug Mga Halad
Ang Angay nga Media Ni Katherine Nelson
Pagkaginikan, Dili Magpalinga sa Elektronik nga mga Butang Ni Jan Pinborough
Ang Gahum sa Priesthood—Anaa para sa Tanan Ni Linda K. Burton

Mga Pioneer sa Matag Yuta

Mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa Italy: Kabilin sa Hugot nga Pagtuo
Ni Lia McClanahan
Ang Panawagan nga Mahimong Sama ni Kristo Ni Elder Jeffrey R. Holland
Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
Sunda ang Dalan sa Kalipay Ni Bishop Gérald Caussé
Pagpakigbahin sa Ebanghelyo diha sa Internet Ni Maria Mahonri-Yggrazil Arduo Andaca
Kabubut-on ug mga Tubag: Pag-ila sa Pagpadayag Ni Elder Richard G. Scott
Unsa kaha kon Dili Ko Mobati og Kainit sa Dughan? Ni Rachel Nielsen
Sunda ang Hinay nga mga Aghat David Dickson
Usa ka Panalangin alang sa Akong Igsoong Lalaki Ni Jesse Jones

Mga Pangutana ug mga Tubag

Unsay angay nakong hunahunaon panahon sa sakrament?”

Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan

Ang Ikapulo Makahatag og Kalig-on sa Kaugalingon
Ni Elder Anthony D. Perkins
Pagpangita og Paagi sa Pagbalik ngadto sa Simbahan Ni Doug Boyack
Dili Masupak
Usa ka Panalangin alang ni Mamá Ni Susan Barrett

Linain nga Saksi

Unsaon nako nga mahimong sama sa usa ka misyonaryo karon?
Ni Elder Neil L. Andersen
Ang Balaan nga Pagtahud nga Nating Karnero Ni Elder Scott D. Whiting

Mga Higala sa tibuok Kalibutan

Ako si Loredana gikan sa Italy
Amie Jane Leavitt
Si Massimo gikan sa Italy

Pagsunod ni Jesus

Pagsunod ni Jesus
Paghimo og Musika didto sa Uganda Ni David Dickson

Pagdala sa Primary ngadto sa Panimalay

Mga Ordinansa sa Priesthood ug Buhat sa Templo Nagpanalangin sa Akong Pamilya
Ni Jennifer Maddy

Atong Pahina

Atong Pahina

Para sa Gagmayng mga Bata

Ang Nindot nga Ideya ni Will
Ni Lynn Greenway

Hangtud Kita Magkita Pag-usab

Ang Gahum sa “Kanus-a”
Ni Kelly Louise Urarii

Litrato sa Propeta

Gordon B. Hinckley