Гарчиг Зохиогч Сонсох Татах

2014 оны зургаадугаар сар

 
download

Тэргүүн Зөвлөлийн захиас бичиг

Ажлыг яаравчлуулах нь
President Thomas S. Monson 
Индексжүүлэлт хийх нь надад таалагдах болов уу?Emma Abril Toledo Cisneros 
Өөрийнхөө түүхийг олж мэд 

Айлчлагч багшийн захиас бичиг

Есүс Христийн тэнгэрлэг зорилго: Тохинуулагч
 

Бид Христийн тухай ярьж байна

Есүсийн хайранд өлгийдөгдөн гайхширахуй
Cesar Lima Escalante 

Бидний гэр орон, бидний гэр бүлүүд

Бэрхшээл бол адислал юм
Rachel Harrison 

Хуучин Гэрээний бошиглогчид

Самуел
 

Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө товхимлоос заах нь

Аравны нэг ба өргөлүүд
 
Ашиг тустай мэдээллийн хэрэгсэлKatherine Nelson 
Эцэг эх байх нь мөн бүх зүйлээ салгах ньJan Pinborough 
Санваарын хүч чадал—бүгдэд хүртээмжтэйLinda K. Burton 

Газар бүрийн анхдагчид

Итали дахь хожмын үеийн гэгээнтнүүд: Итгэлийн өв
Lia McClanahan 
Èòàëèéí гýãýýíòí¿¿äòýé танилцLia McClanahan 
Христтэй адил байх дуудлагаElder Jeffrey R. Holland 
Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн дуу хоолой  
Булшны чулуун дээр үлдээсэн миний зурвасMarianne Chaplin Stovall 
Их Эзэн хүүг маань эдгээх болов уу?Ana Cremaschi Zañartu 
Та Мормон уу?Carol A. Bowes 
Бошиглогч миний залбиралд хариулсанDerrick Fields 

Залуу насанд хүрэгчдэд зориулав

Аз жаргалд хүргэх замыг дага
Bishop Gérald Caussé 

Залуу насанд хүрэгчдэд зориулав

Сайн мэдээг интернэтээр хуваалцах нь
Maria Mahonri-Yggrazil Arduo Andaca 

Залуучуудад зориулав

Сонгох эрх ба хариултууд: Илчлэлтийг таних нь
Richard G. Scott 

Залуучуудад зориулав

Хэрэв би цээжин дотроо шатах мэт мэдрэмжийг мэдрэхгүй бол яах вэ?
Rachel Nielsen 

Залуучуудад зориулав

Намуухан өдөөлтүүдийг дага
David Dickson 

Залуучуудад зориулав

Дүүд минь өгсөн адислал
Jesse Jones 

Асуулт, хариултууд

“Би ариун ёслолын үед юуны тухай бодож байх хэрэгтэй вэ?”
 

Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө

Аравны нэг дотоод хүч чадлыг авчирдаг
Anthony D. Perkins 

Залуучуудад зориулав

Сүмд эргэж ирэх замаа олох нь
Doug Boyack 

Залуучуудад зориулав

Эвдэршгүй
 

Хүүхдэд зориулав

Ээжид зориулсан адислал
Susan Barrett 

Онцгой гэрч

Би одооноос хэрхэн номлогч шиг байх вэ?
Elder Neil L. Andersen 

Хүүхдэд зориулав

Бишрэл хүндэтгэлийн Хурга
Elder Scott D. Whiting 

Дэлхий даяар найзуудтай болох нь

Би Италийн Лорэдана байна
Amie Jane Leavitt 

Хүүхдэд зориулав

Италийн Массимо
 

Есүсийг дагах нь

Есүсийг дагах нь
 

Хүүхдэд зориулав

Угандад хөгжим тоглох нь
David Dickson 

Хүүхдийн хэсгийг гэртээ авчрах нь

Санваарын ёслолууд ба ариун сүмийн ажил гэр бүлийг адисалдаг
Jennifer Maddy 

Бидний хуудас

Бидний хуудас
 

Бага насны хүүхдүүдэд зориулав

Виллийн гайхалтай санаа
Lynn Greenway 

Биднийг дахин уулзтал

Хэзээ гэдэг үгээс ирдэг хүч чадал
Kelly Louise Urarii 

Бошиглогчийн хөрөг

Гордон Б. Хинкли