Гарчиг Зохиогч Сонсох Татах

2014 оны зургаадугаар сар

 
download

Тэргүүн Зөвлөлийн захиас бичиг

Ажлыг яаравчлуулах нь
Thomas S. Monson

Айлчлагч багшийн захиас бичиг

Есүс Христийн тэнгэрлэг зорилго: Тохинуулагч

Бид Христийн тухай ярьж байна

Есүсийн хайранд өлгийдөгдөн гайхширахуй
Cesar Lima Escalante

Бидний гэр орон, бидний гэр бүлүүд

Бэрхшээл бол адислал юм
Rachel Harrison
Самуел

Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө товхимлоос заах нь

Аравны нэг ба өргөлүүд
Ашиг тустай мэдээллийн хэрэгсэл Katherine Nelson
Эцэг эх байх нь мөн бүх зүйлээ салгах нь Jan Pinborough
Санваарын хүч чадал—бүгдэд хүртээмжтэй Linda K. Burton

Газар бүрийн анхдагчид

Итали дахь хожмын үеийн гэгээнтнүүд: Итгэлийн өв
Lia McClanahan
Христтэй адил байх дуудлага Jeffrey R. Holland
Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн дуу хоолой
Аз жаргалд хүргэх замыг дага Gérald J. Caussé
Сайн мэдээг интернэтээр хуваалцах нь Maria Mahonri-Yggrazil Arduo Andaca
Сонгох эрх ба хариултууд: Илчлэлтийг таних нь Richard G. Scott
Хэрэв би цээжин дотроо шатах мэт мэдрэмжийг мэдрэхгүй бол яах вэ? Rachel Nielsen
Намуухан өдөөлтүүдийг дага David Dickson
Дүүд минь өгсөн адислал Jesse Jones
“Би ариун ёслолын үед юуны тухай бодож байх хэрэгтэй вэ?”
Аравны нэг дотоод хүч чадлыг авчирдаг Anthony D. Perkins
Сүмд эргэж ирэх замаа олох нь Doug Boyack
Эвдэршгүй
Ээжид зориулсан адислал Susan Barrett
Би одооноос хэрхэн номлогч шиг байх вэ? Neil L. Andersen
Бишрэл хүндэтгэлийн Хурга Scott D. Whiting
Би Италийн Лорэдана байна Amie Jane Leavitt
Италийн Массимо
Есүсийг дагах нь
Угандад хөгжим тоглох нь David Dickson
Санваарын ёслолууд ба ариун сүмийн ажил гэр бүлийг адисалдаг Jennifer Maddy
Бидний хуудас
Виллийн гайхалтай санаа Lynn Greenway

Биднийг дахин уулзтал

Хэзээ гэдэг үгээс ирдэг хүч чадал
Kelly Louise Urarii
Гордон Б. Хинкли