Ulohan Tagsulat Paminaw Download

Hulyo 2014

 
download

Mensahe sa Unang Kapangulohan

Ang Saad sa Pagpabalik sa mga Kasingkasing
Henry B. Eyring

Mensahe sa Visiting Teaching

Ang Balaan nga Misyon ni Jesukristo: Manlalaban

Notebook sa Abril 2014 nga Komperensya

Notebook sa Abril 2014 nga Komperensya

Unsa ang Atong Gituohan

Nagtudlo Kita pinaagi sa Gahum sa Espiritu Santo

Pagserbisyo diha sa Simbahan

Paggiya Sama sa Manluluwas
Ryan Carr

Ang mga Propeta sa Daang Tugon

Elijah

Pagtudlo sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan

Trabaho ug Pagpaningkamot sa Kaugalingon
Ang LDS Charities Nahisgutan sa Kalihokan sa United Nations
Ang mga Apostoles Nangalagad sa Daghang mga Nasud
Ang mga Lider Mitanyag og Kahupayan, Suporta sa Pilipinas
Bag-ong mga Presidente sa Misyon Gitawag sa Pagserbisyo

Mga Pioneer sa Matag Yuta

Ang Simbahan sa Brazil: Ang Umaabut Sa Katapusan Miabut Na
Mark L. Grover
Ang Basahon ni Mormon, ang Pagpundok sa Israel, ug ang Ikaduhang Pag-Anhi Russell M. Nelson
Magpakahisama ni Ammon Maxwell T. Stone
Napulo ka mga Tambag alang sa mga Ginikanan sa mga Young Adult Wendy Ulrich

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
Mamahimong Hingpit diha kang Kristo Gerrit W. Gong
Balaang mga Pakigsaad Makahimo og Lig-ong mga Kristiyano D. Todd Christofferson
Unsay Inyong Nakita? David A. Edwards

Atong Luna

Atong Luna

Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan

Trabaho—Kinsay Nagkinahanglan Niini?
Randall L. Ridd
Ang Pagbalhin og Tubo gamit ang Lapukon nga Sapatos Raymond M. Allton

Mubo ug Direkta

Mubo ug Direkta

Poster

Poster: Ang mga Butang Usahay Lahi Kay Sa Atong Nakita
Pagerbisyo alang sa Sakto nga mga Rason Rasem Maluff
Ang mga Mormon Nagtuo Gyud sa Dios Brenda Hernandez Ruiz

Linain nga Saksi

Unsa ang atong mahimo aron mahimong takus sa Espiritu?
Boyd K. Packer
Ang Akong Leksyon kabahin sa Hugot nga Pagtuo Emma R.
Ang Akong Lawas Usa ka Templo Marissa Widdison

Pagdala sa Primary ngadto sa Panimalay

Mahimo Kitang mga Miyembro sa Simbahan pinaagi sa Bunyag ug Pagkumpirma
Jennifer Maddy

Atong Pahina

Atong Pahina
Andam sa Pagserbisyo Eduardo Gavarret

Mga Higala sa Tibuok Kalibutan

Ako si Pedro gikan sa Brazil
Amie Jane Leavitt

Para sa Gagmayng mga Bata

Si Sarah Nagsige og Lakaw
Heidi Poelman

Hangtud Kita Magkita Pag-usab

Ipunting ang Inyong mga Mata diha sa Baybayon
Richard M. Romney

Litrato sa Propeta

Litrato sa Propeta