Ulohan Tagsulat Paminaw Download

Hulyo 2014

 
download

Mensahe sa Unang Kapangulohan

Ang Saad sa Pagpabalik sa mga Kasingkasing
Henry B. Eyring 
Pag-ilaila sa Akong LolaJewelene Carter 
Gugma sa Panimalay 

Mensahe sa Visiting Teaching

Ang Balaan nga Misyon ni Jesukristo: Manlalaban
 

Notebook sa Abril 2014 nga Komperensya

Notebook sa Abril 2014 nga Komperensya
 
MagmaisugThomas S. Monson 
Kaminyoon ug KaputliNeil L. Andersen 
Pagpadali sa Buhat sa Kaluwasan 

Unsa ang Atong Gituohan

Nagtudlo Kita pinaagi sa Gahum sa Espiritu Santo
 

Pagserbisyo diha sa Simbahan

Paggiya Sama sa Manluluwas
Ryan Carr 

Ang mga Propeta sa Daang Tugon

Elijah
 

Pagtudlo sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan

Trabaho ug Pagpaningkamot sa Kaugalingon
 

Mga Balita sa Simbahan

Ang LDS Charities Nahisgutan sa Kalihokan sa United Nations
 

Mga Balita sa Simbahan

Ang mga Apostoles Nangalagad sa Daghang mga Nasud
 

Mga Balita sa Simbahan

Ang mga Lider Mitanyag og Kahupayan, Suporta sa Pilipinas
 

Mga Balita sa Simbahan

Bag-ong mga Presidente sa Misyon Gitawag sa Pagserbisyo
 

Mga Pioneer sa Matag Yuta

Ang Simbahan sa Brazil: Ang Umaabut Sa Katapusan Miabut Na
Mark L. Grover 
Ang Basahon ni Mormon, ang Pagpundok sa Israel, ug ang Ikaduhang Pag-AnhiRussell M. Nelson 
Magpakahisama ni AmmonMaxwell T. Stone 
Napulo ka mga Tambag alang sa mga Ginikanan sa mga Young AdultWendy Ulrich 

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Si Nephi Mitubag sa Akong mga Pangutana
Judy M. Smith 

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Duha ka mga Sulat gikan ni Mama
Ken Pinnegar 

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Akong Nakita ang Nawong sa Imong Inahan
Randi Reynolds Allen 

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Imong Giluwas ang Akong Kaminyoon
Neil S. Roy 

Mga Young Adult

Mamahimong Hingpit diha kang Kristo
Gerrit W. Gong 

Kabatan-onan

Balaang mga Pakigsaad Makahimo og Lig-ong mga Kristiyano
D. Todd Christofferson 

Kabatan-onan

Unsay Inyong Nakita?
David A. Edwards 

Atong Luna

Atong Luna
 

Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan

Trabaho—Kinsay Nagkinahanglan Niini?
Randall L. Ridd 

Kabatan-onan

Ang Pagbalhin og Tubo gamit ang Lapukon nga Sapatos
Raymond M. Allton 

Mubo ug Direkta

Ngano nga gilalang kita sa Dios?
 

Mubo ug Direkta

Kon ako makig-istorya ngadto sa akong mga higala kabahin sa Simbahan, sila moingon nga sila dili interesado tungod kay kini adunay daghan kaayong mga lagda. Unsay akong isulti kanila?
 

Poster

Poster: Ang mga Butang Usahay Lahi Kay Sa Atong Nakita
 

Kabatan-onan

Pagerbisyo alang sa Sakto nga mga Rason
Rasem Maluff 

Kabatan-onan

Ang mga Mormon Nagtuo Gyud sa Dios
Brenda Hernandez Ruiz 

Linain nga Saksi

Unsa ang atong mahimo aron mahimong takus sa Espiritu?
President Boyd K. Packer 

Mga Bata

Ang Akong Leksyon kabahin sa Hugot nga Pagtuo
Emma R. 

Mga Bata

Ang Akong Lawas Usa ka Templo
Marissa Widdison 

Pagdala sa Primary ngadto sa Panimalay

Mahimo Kitang mga Miyembro sa Simbahan pinaagi sa Bunyag ug Pagkumpirma
Jennifer Maddy 
Makatuman Ko sa Akong Pakigsaad sa Bunyag 

Atong Pahina

Atong Pahina
 

Mga Bata

Andam sa Pagserbisyo
Elder Eduardo Gavarret 

Mga Higala sa Tibuok Kalibutan

Ako si Pedro gikan sa Brazil
Amie Jane Leavitt 

Para sa Gagmayng mga Bata

Si Sarah Nagsige og Lakaw
Heidi Poelman 
Koloranan nga Pahina 

Hangtud Kita Magkita Pag-usab

Ipunting ang Inyong mga Mata diha sa Baybayon
Richard M. Romney 

Litrato sa Propeta

Litrato sa Propeta