Lohateny Mpanoratra Hihaino Hisintona

Oktobra 2014

 
download

Hafatra avy amin’ny Fiadidiana Voalohany

Ny Vavaka Atao Amim-pinoana
Henry B. Eyring 
Miomàna alohan’ny Hivavahanao 
Ireo Zavatra Atao ao anaty Vavaka 

Hafatra ho an’ny Famangiana Isan-tokantrano

Ny Asa Masina Nanirahana an’i Jesoa Kristy: Ilay Mofon’aina
 

Manompo ao amin’ ny Fiangonana

Misaotra Anao Rahalahy Jay
Kristine Purcell 

Ireo Mpaminanin’ny Testamenta Taloha

Jeremia
 

Miresaka an’i Kristy Isika

Ilay Laisoa Vita amin’ny Vatosoa
Ellen C. Jensen 

Ny Tokantranontsika, ny Fianakaviantsika

Ny Fon’i Lizochka
Marina Petrova 
Asa Fitoriana, Tantaram-pianakaviana ary Asa Atao any amin’ny TempolyElder David A. Bednar 
Tokantrano: Ivontoeran’ny Fianarana 
Teny An-tampon’ny RanoJon Warner 

Mpisava Lalana any amin’ny Tany Tsirairay

Fiovam-po sy Fiovana any Chili
Néstor Curbelo 
Fahasahiana Hisafidy ny FahamaotinanaCarol F. McConkie 

Ny Feon’ireo Olomasin’ny Andro Farany

Ilay Vavaka Nataoko tany amin’ny Ranomasina Avaratra
Olaf Thorlief Jensen 

Ny Feon’ireo Olomasin’ny Andro Farany

Tiany ianao
Alice Victoria Weston-Sherwood 

Ny Feon’ireo Olomasin’ny Andro Farany

Henoko ireo Ankizy
Joy Cromar 

Ny Feon’ireo Olomasin’ny Andro Farany

Poizina Tena Mahasarika
Alison L. Randall 

Ho an’ny Tanora

Mijoro amin’ny Zavatra Inoantsika
 

Ny Filazantsara eo amin’ny Fiainako

Ilay Fijoroako ho Vavolombelona Mifamatotra
Ivy Noche 

Ho an’ny Zatovo

Fahafahana Misafidy Malalaka sa Safidim-pitondrantena?
Michael R. Morris 

Fanontaniana & Valiny

Fanontaniana sy Valiny
 

Ho an’ny Zatovo

Ahoana no Hametrahana Fanontaniana Manan-danja
David A. Edwards 

Ho an’ny Zatovo

Ahoana no Hahazoana Tanjaka sy Fahombiazana
Jeffrey R. Holland 

Ho an’ny Zatovo

Tantaram-pianakaviana—Manao Izany Aho
 

Sary

Sary: Fantaro Izy Ireo dia ho Fantatrao hoe Iza Ianao
 

Ho an’ny Zatovo

Fanoherana ny Fandehanako Manao Asa Fitoriana
Alcenir de Souza 

Ho an’ny Zatovo

Mianatra bebe kokoa Mikasika ny Zavatra Miandry
Cathrine Apelseth-Aanensen and Richard M. Romney 

Ho an’ny Ankizy

Manompo Amin’Izao Fotoana Izao mba Hanompoana any Aoriana
Miche Barbosa and Marissa Widdison 

Ho an’ny Ankizy

Miomana ho ao amin’ny Zatovovavy i Mathilde
Jenn Wilks 

Ho an’ny Ankizy

Izao no Anjarantsika
Jan Pinborough and Janice Kapp Perry 

Vavolombelona Manokana

Ahoana no hahafahako manampy amin’ny fanaovana tantaram-pianakaviana?
Quentin L. Cook 

Mitondra ny Kilonga Mody

“Ny Fianakaviana: Fanambarana ho an’izao Tontolo izao” dia avy amin’Andriamanitra mba Hanampiana ny Fianakaviako
Erin Sanderson and Jean Bingham 

Ireo Namana Manerana Izao Tontolo izao

Barbara no Anarako, avy any Chili Aho
Amie Jane Leavitt 

Ny Pejintsika

Ny Pejintsika
 

Ho an’ny Ankizy

Mitrakà
Adrián Ochoa 

Ho an’ny Ankizy

Ekipam-pianakaviana
Sheralee Hardy 

Mandra-pihaonantsika Indray

Famitahana
Elder M. Russell Ballard 
Hevi-baovao Manaitra