Pamagat Awtor Pakinggan I-download

Oktubre 2014

 
download

Mensahe ng Unang Panguluhan

Ang Pananalangin nang May Pananampalataya
Henry B. Eyring 
Maghanda Bago Kayo Manalangin 
Prayer Sandwich 

Mensahe sa Visiting Teaching

Ang Banal na Misyon ni Jesucristo: Tinapay ng Kabuhayan
 

Paglilingkod sa Simbahan

Salamat, Brother Jay
Kristine Purcell 

Mga Propeta sa Lumang Tipan

Jeremias
 

Nangungusap Tayo Tungkol kay Cristo

Ang Jade Cabbage
Ellen C. Jensen 

Ating mga Tahanan, Ating mga Pamilya

Ang Puso ni Lizochka
Marina Petrova 
Paggawa ng Gawaing Misyonero, Family History, at Gawain sa TemploElder David A. Bednar 
Tahanan: Ang Sentro ng Pagkatuto 
Sa Ibabaw ng mga TubigJon Warner 

Mga Pioneer sa Bawat Lupain

Pagbabalik-loob at Pagbabago sa Chile
Néstor Curbelo 
Lakas-ng-Loob na Piliing Maging DisenteCarol F. McConkie 

Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw

Ang Panalangin Ko sa North Sea
Olaf Thorlief Jensen 

Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw

Mahal Ka Niya
Alice Victoria Weston-Sherwood 

Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw

Narinig Ko ang mga Bata
Joy Cromar 

Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw

Lubhang Kaakit-akit na Lason
Alison L. Randall 

Mga Young Adult

Paninindigan sa Ating Pinaniniwalaan
 

Ebanghelyo sa Aking Buhay

Ang Aking Magkakaugnay na Patotoo
Ivy Noche 

Mga Kabataan

Kalayaang Pumili o Moral na Kalayaan sa Pagpili?
Michael R. Morris 

Mga Tanong at mga Sagot

Mga Tanong at mga Sagot
 

Mga Kabataan

Paano Magtanong ng mga Bagay na Mahalaga
David A. Edwards 

Mga Kabataan

Paano Matatamo ang Lakas at Tagumpay
Jeffrey R. Holland 

Mga Kabataan

Family History—Ginagawa Ko Ito
 

Poster

Poster: Tuklasin Sila, Tuklasin ang Sarili Mo
 

Mga Kabataan

Oposisyon sa Aking Misyon
Alcenir de Souza 

Mga Kabataan

Alamin Pa Kung Ano ang Maaasahan Ninyo sa Misyon
Cathrine Apelseth-Aanensen and Richard M. Romney 

Mga Bata

Naglilingkod Ngayon para Maglingkod Kalaunan
Miche Barbosa and Marissa Widdison 

Mga Bata

Naghahanda si Mathilde para sa Young Women
Jenn Wilks 

Mga Bata

Oras na Natin
Jan Pinborough and Janice Kapp Perry 

Natatanging Saksi

Paano ako makatutulong sa gawain sa family history?
Quentin L. Cook 

Dalhin sa Tahanan ang Turo sa Primary

Ang “Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo” ay Nanggaling sa Diyos para Tulungan ang Aking Pamilya
Erin Sanderson and Jean Bingham 

Mga Kaibigan sa Iba’t Ibang Panig ng Mundo

Ako si Barbara na mula sa Chile
Amie Jane Leavitt 

Ang Ating Pahina

Ang Ating Pahina
 

Mga Bata

Tumingala
Adrián Ochoa 

Mga Bata

Isang Team sa Pamilya
Sheralee Hardy 

Hanggang sa Muli Nating Pagkikita

Mga Panlilinlang
Elder M. Russell Ballard 
Mga Kabatiran