Lohateny Mpanoratra Hihaino Hisintona

Nôvambra 2014

 
download

Fivoriana Asabotsy Maraina

Tongasoa eto amin’ny Fihaonambe
Thomas S. Monson 

Fivoriana Asabotsy Maraina

Ny Anton’ny Fanantenantsika
Boyd K. Packer 

Fivoriana Asabotsy Maraina

Mitodika Mankaiza Ianao?
Lynn G. Robbins 

Fivoriana Asabotsy Maraina

Ny Fanasan’ny Tompo—Fanavaozana ho an’ny Fanahy
Cheryl A. Esplin 

Fivoriana Asabotsy Maraina

Manavotra ao anatin’ny Firaisankina
Chi Hong (Sam) Wong 

Fivoriana Asabotsy Maraina

Afaka Mandrakizay, Hihetsika ho Azy
D. Todd. Christofferson 

Fivoriana Asabotsy Maraina

Mandray Fijoroana ho Vavolombelona momba ny Fahazavana sy ny Fahamarinana
Dieter F. Uchtdorf 

Fivoriana Asabotsy Tolakandro

Fanohanana ireo Mpiandraikitra ato amin’ny Fiangonana
Henry B. Eyring 

Fivoriana Asabotsy Tolakandro

Fitiavana ny Hafa sy Fiainana ao anatin’ny Fahasamihafana
Dallin H. Oaks 

Fivoriana Asabotsy Tolakandro

Joseph Smith
Neil L. Andersen 

Fivoriana Asabotsy Tolakandro

Ray aman-dreny: Mpampianatra Voalohany ny Filazantsara ho an’ny Zanany
Tad R. Callister 

Fivoriana Asabotsy Tolakandro

Manatona ny Seza Fiandriananan’Andriamanitra Amim-patokiana
Jörg Klebingat 

Fivoriana Asabotsy Tolakandro

“Eny, Tompo ô, Hanaraka Anao Aho”
Eduardo Gavarret 

Fivoriana Asabotsy Tolakandro

Moa tsy mpangataka avokoa va isika?
Jeffrey R. Holland 

Fivoriana Asabotsy Tolakandro

Mitady Fiadanana Maharitra sy Manorina Fianakaviana Mandrakizay
L. Tom Perry 

Fivoriamben’ny Fisoronana

Misafidiana Amim-pahendrena
Quentin L. Cook 

Fivoriamben’ny Fisoronana

Ny Tenako [dia] Mahafantatra Ireny Zavatra Ireny
Craig C. Christensen 

Fivoriamben’ny Fisoronana

Ny Lalàn’ny Fifadian-kanina: Andraikitry ny Tena Manokana mba hikarakara ny Mahantra sy ny Sahirana
Dean M. Davies 

Fivoriamben’ny Fisoronana

“Moa izaho va izany, Tompoko?”
Dieter F. Uchtdorf 

Fivoriamben’ny Fisoronana

Ny Fisoronana Fiomanana
Henry B. Eyring 

Fivoriamben’ny Fisoronana

Voatarika ka Tody Soa any An-trano
Thomas S. Monson 

Fivoriana Alahady Maraina

Fanambarana Mitohy
Henry B. Eyring 

Fivoriana Alahady Maraina

Fanohanana ireo Mpaminany
Russell M. Nelson 

Fivoriana Alahady Maraina

Miaina araka ny Tenin’ireo Mpaminany
Carol F. McConkie 

Fivoriana Alahady Maraina

Ny Fiainana Mandrakizay—ny Mahafantatra ny Raintsika any an-danitra sy i Jesoa Kristy Zanany
Robert D. Hales 

Fivoriana Alahady Maraina

Ny Fanasan’ny Tompo sy ny Sorompanavotana
James J. Hamula 

Fivoriana Alahady Maraina

[Saino Tsara izay] Alehan’ny Tongotrao
Thomas S. Monson 

Fivoriana Alahady Tolakandro

Mijanòna ao anaty Sambo dia Mamikira!
M. Russell Ballard 

Fivoriana Alahady Tolakandro

Ataovy Voalohany amin’ny Laharam-pahamehanareo ny Fampiasana Finoana
Richard G. Scott 

Fivoriana Alahady Tolakandro

Manana Drafitra ho Antsika ny Tompo!
Carlos A. Godoy 

Fivoriana Alahady Tolakandro

Ilay Boky
Allan F. Packer 

Fivoriana Alahady Tolakandro

Ny Asa Fanompoana Ataon’ny Tenantsika Manokana
Hugo E. Martinez 

Fivoriana Alahady Tolakandro

Aza Hamaivanina Ireo Zava-masina
Larry S. Kacher 

Fivoriana Alahady Tolakandro

Avia Fa Ho Hitanareo
David A. Bednar 

Fivoriana Alahady Tolakandro

Mandra-pihaonantsika Indray
Thomas S. Monson 

Fivoriamben’ny Vehivavy Maneran-tany Aprily 2014

Vita Omana tamin’ny Fomba Izay Tsy Fahita Na Oviana na Oviana
Linda K. Burton 

Fivoriamben’ny Vehivavy Maneran-tany Aprily 2014

Zanakavavin’Andriamanitra Nanao fanekempihavanana Taminy
Jean A. Stevens 

Fivoriamben’ny Vehivavy Maneran-tany Aprily 2014

Mizara ny Fahazavanao
Neill F. Marriott 

Fivoriamben’ny Vehivavy Maneran-tany Aprily 2014

Miaina ny Filazantsara Amim-pifaliana
Dieter F. Uchtdorf 
Manampahefana Ambony ato amin’ Ny Fiangonan’i Jesoa Kristy ho an’ny Olomasin’ny Andro Farany  
Fanoroam-pejin’ireo Tantara nandritra ny Fihaonambe 

Vaovaom-piangonana

“Andro Roa Tena Mahafinaritra Izay Nizarana Hafatra Manentana Fanahy”
 

Vaovaom-piangonana

Ao amin’ny Hulu ankehitriny ny horonan-tsary mikasika an’i Joseph Smith
 

Vaovaom-piangonana

Mitohy ny Fivoaran’ny Tempoly
 

Vaovaom-piangonana

Ny Fampianarana ho an’izao Androntsika izao
 

Vaovaom-piangonana

Azon’ireo Filankevitra Ampiasaina ny Ministering Resources (Loharanom-pitaovana Enti-manampy)
 

Vaovaom-piangonana

Hanomboka amin’ny volana Janoary ny Fanovana mikasika ny Fampaherezam-panahy ho an’ireo Tanora Tokan-tena sy Mpivady Vao Herotrerony
 

Vaovaom-piangonana

Misy Fanampiana ho an’ireo izay Mizaka ny Mafy noho ireo Fihetsiky ny Olona Akaiky Azy izay Tratran’ny Fiankinan-doha Amin-javatra
 

Vaovaom-piangonana

Manome Fanampiana ny LDS Charities