Külastusõpetuse sõnum

Jeesuse Kristuse jumalikud omadused: täidetud ligimesearmastusega

Prindi Jaga

  Uurige seda sõnumit palvemeelselt ja mõelge läbi, mida sellest teistega jagada. Kuidas aitab Päästja jumalike omaduste mõistmine tugevdada teie enda usku Temasse ja õnnistada teie külastusõpetuse hoolealuseid? Loe lisaks internetist www.reliefsociety.lds.org.

  Usk, pere, trööst

  Julie Rogers, The Influence of Righteous Women

  Pühakirjajuht ütleb, et ligimesearmastus on „ülim, õilsaim ja tugevaim armastus” (Märksõna „Ligimesearmastus”.– Pühakirjajuht). See on Kristuse puhas armastus. Kui me õpime Jeesusest Kristusest ja püüame saada Tema-sarnaseks, hakkame tundma Tema puhast armastust oma elus ja õhutust armastada ja teenida teisi nagu Tema. „Ligimesearmastus tähendab kannatlikkust kellegagi, kes on meid alt vedanud,” ütles president Thomas S. Monson. „See tähendab, et me hoidume kergesti solvumisest. Me lepime nõrkuste ja puudustega. Me võtame inimesi sellistena, nagu nad on. Me näeme välimusest kaugemale, omadusi, mida ei tuhmista aeg. See tähendab, et me ei kipu teisi sildistama.”1

  Mormoni Raamat õpetab meile suurt tõde: „Paluge Isa kogu südame jõuga, et te võiksite täituda selle armastusega, mida ta on andnud kõigile, kes on tema Poja, Jeesuse Kristuse tõelised järgijad; et te võiksite saada Jumala poegadeks; et kui ta ilmub, oleme me tema sarnased, sest me näeme teda, nii nagu ta on; et meil võiks olla see lootus; et me võiksime saada puhastatud just nagu tema on puhas” (Mn 7:48).

  Täiendavad pühakirjakohad

  Johannese 13:34–35; 1. korintlastele 13:1–13; 1. Nefi 11:21–23; Eteri 12:33–34

  Meie ajaloost

  „Hiljuti leseks jäänud õde oli tänulik külastusõpetajate eest, kes koos temaga leinasid ja teda lohutasid. Ta kirjutas: „Ma vajasin hädasti kedagi, kelle poole võiksin pöörduda, kedagi, kes mind kuulaks. ‥ Ja nad kuulasid. Nad lohutasid mind. Nad nutsid koos minuga. Ja nad kallistasid mind ‥ [ja] aitasid mind välja sügavast meeleheitest ja masendusest nende esimeste üksildaste kuude jooksul.”

  Üks teine naine kirjeldas oma tundeid, kui talle sai osaks külastusõpetaja tõeline ligimesearmastus: „Ma teadsin, et olen enamat kui vaid number ülestähenduste raamatus, keda ta peab külastama. Ma teadsin, et ta hoolib minust.””2

  Nende õdede sarnaselt võivad paljud viimse aja pühad kogu maailmas tunnistada Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhataja Boyd K. Packeri (1924–2015) sõnadest: „Kui lohutav on teada, et kuhu tahes [üks perekond võib] minna, ootab neid seal Kiriku perekond. Alates saabumispäevast kuulub mees preesterluse kvoorumisse ja naine Abiühingusse.”3

  Näita viited

  Viited

  1. 1.

   Thomas S. Monson. Armastus ei hävi ilmaski. – 2010. a sügisene üldkonverents.

  2. 2.

   Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society, 2011, lk 119–120.

  3. 3.

   Daughters in My Kingdom, lk 87.