Õpetame noortele, kuidas juhtida Päästja viisil

Carol F. McConkie

Esimene nõuandja Noorte Naiste üldjuhatuses

Prindi Jaga

  Meie noored ei ole vaid tuleviku juhid. Nad on tänapäeva juhid. Me võime aidata neil juhtida Päästja moodi.

  Vanem David A. Bednar Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist kõneles noorte juhtidele ja vanematele sellest õrnast tasakaalust, mille me peame leidma: „Kutsuge noori tegutsema. Te peate olema nende kõrval, kuid mitte sekkuma. Te peate juhendama, ilma et kõik ise ära teeksite.”1

  Vanemad ja juhid võivad aidata noortel meestel ja noortel naistel õppida nelja põhimõtet, mis valmistavad neid juhtima õigemeelsuses ja ehitama Jumala kuningriiki maa peal.

  Kui ma olin 14-aastane, kohtasin ma noori naisi, kes olid suurepärased juhid. Tol ajal kolis mu perekond teisele poole Ameerika Ühendriike ja hakkas käima uues koguduses. Ma ei mäleta, kes teenis Vestade klassi juhatuses, kuid mäletan, et need noored naised olid minu vastu eriti lahked. Nad embasid hirmunud ja kondist uut tüdrukut siiralt kui kaua kadunud sõpra ja ma tundsin end teretulnuna. Tulles Delaware’ist, kus ma olin oma keskkoolis ainus mormoonitüdruk ja kus ainus teine mormoonitüdruk, keda ma tundsin, elas meie kodust tunnipikkuse autosõidu kaugusel, mõtlesin ma: „Selline ongi vist taevas!”

  Esimest korda elus oli mul sõprade ring, kes elasid „Sulle, noor” käitumisnormide järgi, kutsusid mind osalema üritustel ja jagasid minuga oma tunnistust evangeeliumist. Nende armastava lahkuse eeskuju tegi rohkem, et aidata mul tol ajal Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikus püsima jääda, kui oleks suutnud ükski kõne või õppetund. Nende armastus ja Kristuse valgus olid Kristuse evangeeliumi sõnumid ja nemad juhtisid mind Tema lambatarasse.

  Mis oli see, mis tegi minu sõpradest suurepärased juhid?

  Noor misjonär defineeris juhtimist väga lihtsal viisil. Ta ütles: „Me peame olema õigel ajal õiges kohas, tegema Issanda tahet ning aitama inimest, kes vajab meie abi. See ongi see, mis teeb meist juhi.”2 Nende olemuse ja neis särava Kristuse valguse kaudu on ustavatel noortel meestel ja noortel naistel kogu Kirikus võime juhtida Päästja viisil ning „aidata inimestel saada tõeliseks Jeesuse Kristuse järgijaks”.3

  Juhtidena me juhime, juhatame ja käime oma noorte meeste ja noorte naiste kõrval. Kuid klassi ja kvoorumi töö juhtimise ja juhatamise eest, sealhulgas pühapäevaste õppetundide valimise ja nädalasiseste ürituste planeerimise eest vastutavad klassi ja kvoorumi juhatajad. Klassi ja kvoorumi juhid kutsutakse ja asetatakse ametisse preesterluse võtmete hoidjate juhatusel, seega on neil volitus juhtida ja tugevdada teisi noori. Nad järgivad Päästja eeskuju ja õpivad teenima, nagu Tema teenis.

  Noorte juhtimisvõimalused

  Juhtimine algab kodus. „Vanemate ja juhtidena algab meie kohuse täitmine Jumala ees meie eeskujust – järjekindlast ja usinast evangeeliumi õpetuste järgi elamisest oma kodus,” õpetas vanem Robert D. Hales Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist.4 Vanemad õpetavad Kristuse õpetust. Nad aitavad noortel eesmärke seada ja saavutada. Programmid „Isiklik areng” ja „Kohus Jumala ees” aitavad noortel tugevdada tunnistust Jeesusest Kristusest, olla valmis sõlmima ja pidama pühasid lepinguid ja täitma nende jumalikku rolli ja vastutust peres, kodus ja Kirikus.

  Kirikus võivad Aaroni preesterluse ja Noorte Naiste juhid aidata kvoorumi ja klassi juhtkondades teenivatel noortel mõista nende pühasid kohustusi ja suurendada nende kutset toita ja tugevdada kõiki teisi kvoorumi ja klassi liikmeid.

  Täiskasvanud juhtidena valmistame me noori ette juhatama kvoorumi ja klassi koosolekuid ja ühisüritusi. Me kohtume noortega juhtkondade koosolekutel, kui nad otsustavad, kuidas teenida neid, kes vajavad abi, kuidas kaasata kõiki noori pühapäevastes õppetundides ja planeerida üritusi, teenimisprojekte ja noorte konverentse.

  Me innustame noorte juhtkondi, et nad aitaks kõigil kvoorumi ja klassi liikmetel osaleda igas päästmistöö aspektis, sealhulgas liikme misjonitöös, pöördunute aktiivsena hoidmises, väheaktiivsete liikmete aktiivsusesse tagasitoomises, templi- ja pereajalootöös ning evangeeliumi õpetamises.5 Noorte juhtkonnad aitavad kõikidel noortel meestel ja noortel naistel õppida, milline rõõm ja õnnistused tulevad Päästja nimel teenimisest ja Tema lammaste toitmisest.

  Juhi töö ei tähenda võimet valmistada täiuslikke käsilehti või anda faktidest pungil loenguid. Juhi töö on aidata noortel meestel ja noortel naistel õppida ja rakendada põhimõtteid, mis aitavad neil juhtida Päästja viisil. Siin on neli nendest põhimõtetest.6

  Vaimselt valmistumine

  Aidake noortel mõista isikliku vaimse ettevalmistuse väge. Õpetage neile, kuidas rakendada usku lepingutesse, mida nad teevad sakramenditalituses. Nende soov võtta enda peale Kristuse nimi, Teda alati meeles pidada ja kinni pidada Tema käsudest teeb nad väriliseks, et Püha Vaim võib alati olla koos nendega. Nad ei ole oma teenistuses üksi, kui nad võivad saada Püha Vaimu õhutusi, neid ära tunda ja nende ajel tegutseda.

  Nad valmistuvad vaimselt, otsides juhatust siiras palves ja uurides vastuste leidmiseks pühakirju. Nad püüavad pidada käske, et Püha Vaim kõneleks nende südames ja meeles, et nad võiksid tunda ja teada, kes vajab abi ja mida nemad saavad aitamiseks teha. Nad tunnevad Kristuse puhast armastust iga oma klassi või kvoorumi liikme vastu.

  Vaimne ettevalmistus annab noortele kindlust, et nad on Issanda esindajad ja täidavad Tema ülesannet (vt ÕL 64:29).

  Nõukogudes osalemine

  Õpetage noortele nõukogude põhikorda ja ilmutuse jõudu, kui nad osalevad selles jumalikult seatud protsessis, mille kaudu juhitakse Issanda Kirikut ja õnnistatakse üksikisikuid ja peresid.7 Piiskopkonna noortekomitee, kvoorumi ja klassi juhtkonna koosolekud on nõukogud, kus noored õpivad oma kohustusi ja saavad ülesandeid teisi teenida.

  Nõukogude liikmed:

  • On ühtsed ja järgivad preesterluse võtmeid hoidvate preesterluse juhtide juhiseid.

  • Jagavad oma mõtteid ja ideid õigemeelsuse vaimus, pühaduses, usus, vooruslikult, kannatlikult, ligimesearmastuses ja vennalikkuses.

  • Töötavad koos Püha Vaimu juhtimisel, et plaanida, mida teha abivajajate aitamiseks.

  Teiste teenimine

  Noored juhivad Päästja viisil, kui teenivad teisi armastuse ja lahkusega. Joseph Smith õpetas: „Miski ei sunni sel määral inimesi patte hülgama, kui see, kui me neil käest võtame ja hellalt nende järele vaatame. Kui inimesed on minu vastu veidigi heasüdamlikud ja armastavad, oo, milline võim on sel minu üle.”8

  Päästja õpetas iga hinge kallist ja hindamatut väärtust (vt ÕL 18:10–15). Aidake oma noortel mõista imelist tõde, et Jeesus Kristus andis oma elu ja avas tee, et kõik võiksid tulla Tema juurde. Tänuks kõige eest, mis Ta on teinud, ulatavad tõelised Issanda teenijad abikäe ja teenivad armastava lahkusega igat noort meest ja igat noort naist, kelle eest Päästja kõik ohverdas.

  Jeesuse Kristuse evangeeliumi õpetamine

  Aidake noortel meestel ja noortel naistel tunda ära võimalusi evangeeliumi õpetamiseks ja mõista, et kõige tähtsam õpetus on nende eeskuju. Kui noored elavad prohvetite sõnade järgi ja peavad kinni brošüüri „Sulle, noor” käitumisnormidest, siis juhivad nad Päästja viisil. Oma sõnade ja tegude ausameelsusega näitavad nad, mida tähendab olla tõeline Jeesuse Kristuse jünger. Nad seisavad Tema tunnistajana, vabad silmakirjalikkusest. Kui nad tunnistavad, aitavad õpetada pühapäevast tundi või jagavad evangeeliumi tõdesid oma sõpradega, saavad nad täidetud Vaimuga ja nende sõnadel on vägi teisi usku pöörata.

  Päästja viisil teenimine

  Päästja viisil teenimine on püha au, mis nõuab, et noored annaksid endast parima teenides Issandat kodus, Kirikus ja kogukonnas. Noored mehed ja noored naised, kes juhivad Päästja viisil, saavad Kristuse evangeeliumi sõnumiks, vastuseks kellegi palvele, teenimisingel abivajajale ja Kristuse valgus maailmale.

  Näita viited

  Viited

  1. 1.

   David A. Bednar, Youth and Family History. – lds.org/youth/family-history/leaders.

  2. 2.

   Kiri Carol F. McConkie lapselapselt, 13. märts 2015.

  3. 3.

   Handbook 2: Administering the Church, 2010, 3.1.

  4. 4.

   Robert D. Hales, Kohus Jumala ees: pealekasvava põlvkonna vanemate ja juhtide missioon. – 2010. a kevadine üldkonverents.

  5. 5.

   Vt Handbook 2: Administering the Church, 5.

  6. 6.

   Vt Handbook 2: Administering the Church, 3,2.

  7. 7.

   Vt Handbook 2: Administering the Church, 4,1.

  8. 8.

   Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007, lk 394, 428.