Pornograafialõksust pääsemine

Vanem Dallin H. Oaks

Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist

Prindi Jaga

  Kõik me peame õppima seksuaalse sisuga meediale õigesti reageerima.

  Alandlikult Issanda poole pöördumine aitab aktsepteerida teatud tõdesid, mis, kui neid täielikult mõista, annavad tuge ja kõrvaldavad häbi.

  DOMI8NIC/ISTOCK/THINKSTOCKI ILLUSTRATSIOON

  Kümne aasta eest kõnelesin ma üldkonverentsil pornograafiast. Ma lisasin oma hääle teiste juhtide häälele, kes on hoiatanud pornograafia laastava vaimse mõju eest. Ma hoiatasin, et liiga paljud mehed ja poisid saavad haavata „kirjandusest, mis tõukab tagant kõlvatuid seksuaalsuhteid”.1 Igasugune pornograafia kasutamine on kurjast: see hävitab vaimset tundlikkust, see nõrgendab võimet rakendada preesterluse väge ja see rikub kalleid suhteid.

  Nüüd, kümme aastat hiljem, olen ma tänulik, et paljud on prohvetlikku hoiatust kuuldes ja sellele kuuletudes vältinud pornograafiat ning püsinud sellest puhtana ja määrdumata. Olen samuti tänulik, et paljud on kuuletunud porohvetlikele kutsetele pornograafiast ära pöörata, parandada murdunud südameid ja suhteid ning liikuda edasi jüngrirajal. Kuid ma tunnen suuremat muret kui kunagi varem, et teised meie seas langevad jätkuvalt pornograafia lõksu, eriti meie noored mehed ja isegi suurenev hulk noori naisi.

  Pornograafiaprobleemi süvenemise peamine põhjus on see, et tänapäeva maailmas on seksuaalse sisu ja mõjuga sõnad ja kujundid kõikjal: neid võib leida filmides, televisiooniprogrammides, telefonirakendustes, reklaamides, raamatutes, muusikas ja igapäevavestlustes. Selle tõttu on möödapääsmatu, et me kõik puutume seksualiseeritud sõnumitega regulaarselt kokku.

  I. Seotuse tasemed

  Et aidata meil selle kasvava kurjusega toime tulla, soovin välja tuua pornograafiaga seotuse eri tasemeid ja soovitada viise, kuidas me peaksime neist igaühele reageerima.

  Varasematel aegadel ja oludes keskendus meie nõuanne pornogaafia suhtes peaasjalikult sellele, kuidas aidata inimestel esmast kokkupuudet vältida ja sõltuvusest vabaneda. Kuigi need püüdlused on ikka veel tähtsad, on mineviku kogemused ja praegune olukord näidanud, et on vaja pöörata tähelepanu pornograafia tasemetele, mis asuvad nende kahe äärmuse – vältimise ja sõltuvuse – vahepeal. On kasulik keskenduda pornograafiaga seotuse neljale eri tasemele: 1) tahtmatu kokkupuude, 2) aeg-ajalt kasutamine, 3) intensiivne kasutamine ja 4) kompulsiivne kasutamine (sõltuvus).

  1. Tahtmatu kokkupuude. Ma arvan, et igaüks on tahtmatult pornograafiaga kokku puutunud. Selles pole mingit pattu, kui me sellest pöördume ega püüa seda vaadata. See on nagu eksitus, mis nõuab pigem parandamist kui meeleparandust.2

  2. Aeg-ajalt kasutamine. Selline pornograafia kasutamine võib tulla ette aeg-ajalt või isegi sagedasti, kuid on alati tahtlik ja tahtlikkuses peitub selle kurjus.

   Pornograafia äratab ja suurendab vägevaid seksuaalseid tundeid. Looja andis meile need tunded Tema targal eesmärgil, kuid samuti andis ta käsu, mis lubab neid kasutada vaid abielus oleva mehe ja naise vahel. Pornograafia väärastab sobilikku seksuaalset väljendust ja julgustab seksuaalsete tunnete väljendust väljaspool abielu. Pornograafiat kasutavad inimesed mängivad jõududega, mis on nii vägevad, et võivad luua elu või seda hävitada. Ärge tehke seda!

   Igasuguse tahtliku pornograafia kasutamise oht, ükskõik kui juhuslikult või harva seda kasutada, on selles, et see viib alati sagedasema kokkupuuteni, mis paratamatult suurendab seksuaalsete tunnete ja käitumisega tegelemist. Teadlased on avastanud, et seksuaalsed kujundid tekitavad ajus kemikaale, mis äratavad seksuaalseid tundeid, need omakorda ergutavad pöörama suuremat tähelepanu seksuaalsele käitumisele.3 Igasugune ebamoraalne seksuaalne käitumine tekitab häbi, mis ajapikku inimeses süveneb.

  3. Intensiivne kasutamine. Korduv tahtlik pornograafia kasutamine võib muuta kasutamise harjumuseks, „automaatseks kujunenud tegevuseks, mille sooritamine muutub sageli vajaduseks”.4 Harjumusliku kasutamise puhul vajavad inimesed suuremat stiimulit, et saada sama reaktsiooni, mida on vaja rahulduse saamiseks.

  4. Kompulsiivne kasutamine (sõltuvus). Inimese käitumine on kompulsiivne, kui see tekitab „sõltuvuse” (meditsiinitermin, mida kasutatakse narkootikumide ja alkoholi tarbimise, hasartmängusunduse kohta jne), mis võib muutuda „vastupandamatuks sunduseks”, mis „jätab tagaplaanile peaaegu kõik muu elus”.5

  II Nende tasemete mõistmise tähtsus

  Kui me mõistame neid eri tasemeid, siis mõistame ka, et igaüks, kes tahtlikult pornograafiat kasutab, ei ole sellest sõltuvuses. Tegelikult enamik noori mehi ja noori naisi, kellel on probleeme pornograafiaga, ei ole sõltuvuses. On väga tähtis sellel vahet teha – mitte ainult lapsevanematel, abikaasadel ja juhtidel, kes soovivad aidata, vaid ka neil, kes selle probleemiga heitlevad. Ja seda järgmistel põhjustel.

  Esiteks, mida sügavam on inimese seotus – tahtmatust kokkupuutest aeg-ajalt vaatamise või korduva, tahtliku, intensiivse kasutamiseni, kuni kompulsiivse (sõltuvusliku) kasutamiseni – seda raskem on sellest üle saada. Kui käitumist liigitatakse ekslikult sõltuvuseks, siis võib kasutaja arvata, et ta on kaotanud valikuvabaduse ja võime probleemist üle saada. See võib nõrgendada ka kavatsust üle saada ja meelt parandada. Teisest küljest, kui meil on probleemi sügavusest selgem arusaam – et see ei pruugi olla nii sügavalt juurdunud või äärmuslik, kui me kartsime – võib see anda lootust ja suuremat võimet rakendada tahtejõudu, et kahjulik tegevus lõpetada ja sellest meelt parandada.

  Teiseks, nagu igasugune patune käitumine, ajab pornograafia tahtlik kasutamine ära Püha Vaimu. Mõni, kes on seda kogenud, tunneb õhutust meelt parandada. Teised võivad tunda piinlikkust ja püüavad pettuse kaudu oma süüd varjata. Nad võivad hakata tundma ka häbi, mis võib viia enese põlgamiseni. Kui see juhtub, võivad kasutajad hakata uskuma ühte Saatana suurimatest valedest: see, mida nad on teinud või mille tegemist nad jätkavad, teeb neid halvaks inimeseks, kes ei vääri Päästja armu, ega ole suutelised meelt parandama. See ei ole tõsi. Me ei ole kunagi Päästja ja Tema lepituse haardeulatusest liiga kaugel.

  Lõpuks on tähtis, et me ei nimeta isegi intensiivset või harjumuslikku pornograafia kasutamist sõltuvuseks, kuna see ei kirjelda õigesti vajaliku meeleparanduse ja sellest ülesaamise tingimusi. Kui meil on parem arusaam sellest, kus inimene protsessis asub, saame ka parema arusaama, milline tegevus on vajalik probleemi ületamiseks.

  III Pornograafiast pääsemine

  Kaalume nüüd, kuidas võivad inimesed pääseda või üle saada pornograafia lõksust. See ei ole abiks ainult neile, kes püüavad pornograafia kasutamisest vabaneda, vaid ka lapsevanematele ja juhtidele, kes neid aitavad. Inimesed on edukamad nii pornograafia vältimises kui ka sellest ülesaamises, kui nad arutavad seda teemat oma vanemate ja juhtidega.6

  Olenemata tahtlikult pornograafia vaatlemisega seotuse tasemest nõuab selle ületamine, puhtaks saamine ja meeleparandus samu põhimõtteid: alandlikkust, jüngriks olemist, pühendumist isiklikule muutumisplaanile, vastutust ja tuge ning usus vastupidamist.

  Nende tõdede ajel tegutsemine nõuab ühtlasi, et inimene pühenduks uuesti elama Issanda Jeesuse Kristuse jüngrina ja tegema neid asju, mis teda puhastavad ja tugevdavad tuleviku kiusatustele vastu seisma.

  MAJIVECKA/ISTOCK/THINKSTOCKI ILLUSTRATSIOON

  A. Alandlikkus

  Et tõeliselt pornograafiast ja sellega seotud käitumisest võitu saada, peab inimene arendama alandlikkust (vt Et 12:27). Alandlikult Issanda poole pöördumine aitab aktsepteerida teatud tõdesid, mis, kui neid täielikult mõista, annavad tuge ja kõrvaldavad häbi. Mõned nendest tõdedest on järgmised:

  • Igaüks meist on armastava Taevase Isa armastatud laps.

  • Meie Päästja Jeesus Kristus armastab ja tunneb meist igaühte isiklikult.

  • Meie Päästja lepitus kehtib kõikidele Jumala lastele.

  • Jeesuse Kristuse armu kaudu võivad kõik saada andestust ja väe muutuda.

  • Igaühel meist on hindamatu valikuvabaduse and, mis võimaldab meil ammutada lepituse väge ja jõudu.

  • Pornograafiaga võitlevad inimesed võivad leida lootust tõsiasjast, et teised on selles võitluses edukad olnud.

  • Pornograafia on halb, kuid selle kasutamine ei tee inimest halvaks.

  • Iga inimene võib pääseda pornograafia lõksust ja sellest täielikult üle saada, kuid see on võimalik ainult lepituse väe kaudu.

  • Tõeline meeleparandus pornograafiast nõuab rohkemat kui lihtsalt selle kasutamisest loobumist. Selline meeleparandus nõuab südame muutust Kristuse lepituse kaudu.

  Nende tõdede omaksvõtmine valmistab inimest vaimselt nende järgi tegutsema, mis avab ukse Issanda abile, et teha vajalikud muudatused, meelt parandada ja probleemist üle saada.

  B. Jüngriks olemine

  Nende tõdede ajel tegutsemine nõuab ühtlasi, et inimene pühenduks uuesti elama Issanda Jeesuse Kristuse jüngrina ja tegema neid asju, mis teda puhastavad ja tugevdavad tuleviku kiusatustele vastu seisma. See tähendab pühendumist isiklikele usulistele tegevustele: igapäevane tähendusrikas palve ja pühakirjade uurimine, kirikukoosolekutel, teenistuses, paastumises osalemine ja (kui piiskop selle heaks kiidab) sakramendi võtmine ja templis Jumala kummardamine.

  C. Pühendumine isiklikule muutumisplaanile

  Alandlikud Jeesuse Kristuse jüngrid omandavad tundlikkuse märgata sügavaid tundeid, sotsiaalseid situatsioone ja füüsilisi keskkondi, mis vallandavad kiusatust pornograafiat kasutada. Neid põhjuseid uurides arendavad nad isikliku põgenemisplaani, mis aitab neil:

  • Tunda ära põhjuseid ja ihasid, kui need tekivad.

  • Koostada tegevusplaani, mis aitab kiusatust vältida.

  • Suunata mõtted ja energia ümber Issanda poole.

  • Planeerida igapäevaseid tegevusi, mis kindlustavad nende isiklikku pühendumist elada õigemeelselt.

  Isiklikku plaani välja töötades peaksid inimesed kasutama ära Kiriku suurepäraseid ressursse. Näiteks sisaldab Kiriku veebileht OvercomingPornography.org informatsiooni nii üksikisikutele kui ka nende pereliikmetele ja preesterluse juhtidele, kuidas neid toetada. Lisaks on Kiriku „Sõltuvusest ülesaamise programm” saadaval kõikidele liikmetele, kes heitlevad mistahes sõltuvusliku käitumise käes ning aitab ka nende pereliikmeid.

  D. Vastutus ja tugi

  Jeesuse Kristuse alandlikud järgijad, kes tunnistavad, et vajavad Päästjat, otsivad abi ka oma piiskopilt, keda Issand on kutsunud nende preesterluse juhiks ja kes hoiab nende meeleparanduse võimaldamiseks vajalikke võtmeid. Asjaga seotud inimeste nõusolekul ja kui piiskop tunneb selleks vajadust, võib ta kutsuda ka kellegi teise nendega töötama ja neid aitama. Olgu olukord milline tahes, alati kehtib järgmine nõuanne president Gordon B. Hinckleylt (1910–2008):

  „Paluge Issandat kogu oma hinge sügavusest, et Ta võtaks teilt ära sõltuvuse, mis teid orjastab. Ja olgu teil julgust otsida armastavat juhatust oma piiskopilt ning kui vaja, ka hoolitsevate professionaalide nõuandeid.”7

  Olenevalt probleemi sügavusest võib inimestel minna vaja usaldusväärse, kogenud inimese või professionaalse nõustaja tuge, kelle poole nad võivad igal ajal pöörduda, et saada nõrkushetkel tuge, ja kes aitab neil isiklikult oma plaani eest vastutada.

  E. Usus vastupidamine

  Inimesed, kes on meelt parandanud ja kes on õnnistuseks saanud võitu oma soovist pornograafiat kasutada, peavad olema jätkuvalt valvsad, kuna vastane püüab nende inimlikku nõrkust ära kasutada. Tahtmatu kokkupuude võib ikka juhtuda hoolimata kõigist püüetest seda vältida. Kogu elu peavad inimesed õppima, kuidas kontrollida neile Jumala antud seksuaalseid tundeid ja jätkata jõupingutusi, et olla puhas.

  IV Kaastunne kõikide vastu

  Nüüd paar sõna selle kohta, kuidas me kohtleme neid, kes on sattunud pornograafia küüsi. Me kõik vajame Jeesuse Kristuse lepitust. Need, kes heitlevad pornograafiaga, vajavad meie kaastunnet ja armastust, kui nad järgivad probleemi ületamiseks vajalikke põhimõtteid ja samme. Palun ärge mõistke neid hukka. Nad ei ole halvad või lootusetud. Nad on meie Taevase Isa pojad ja tütred. Korrakohase ja täieliku meeleparanduse kaudu võivad nad saada puhtaks ja iga lepingu ja templiõnnistuse vääriliseks, mida Jumal on lubanud.

  Kui saabub aeg abielluda julgustan ma noori naisi ja noori mehi hoolikalt valima oma igaveseks kaaslaks inimese, kes on Issand ees puhas ja vääriline, et siseneda templisse. Isikud, kes täielikult pornograafiast meelt parandavad, on nende õnnistuste väärilised.

  V. Kokkuvõte

  Kogu elu puutume me kõik kokku seksuaalse sisuga materjalidega. Oma armastava Päästja juhatusel, sealhulgas sakramendilepingute kinnituse järgi, kui Tema Vaim on alati koos meiega (vt ÕL 20:77), reageerime me igal juhul õigesti. Ma tunnistan, et see on see, mida me peame tegema, et nautida õnnistusi Temalt, keda me kummardame. Kui me seda teeme, saame me suuremat rahu Päästjalt ja püsime oma igavikulise saatuse ja ülenduse rajal.

  Olenevalt probleemi sügavusest võib inimestel minna vaja usaldusväärse, kogenud inimese või professionaalse nõustaja tuge.

  INGRAM PUBLISHING/ISTOCK/THINKSTOCKI FOTOILLUSTRATSIOON

  Näita viited

  Viited

  1. 1.

   Dallin H. Oaks, Pornography. – 2005. a kevadine üldkonverents.

  2. 2.

   Vt Dallin H. Oaks, Sins and Mistakes. – Ensign, okt 1996, lk 62–67.

  3. 3.

   Vt Donald L. Hilton Jr., M.D., Pornography Addiction—a Supranormal Stimulus Considered in the Context of Neuroplasticity. – Socioaffective Neuroscience and Psychology, 3. kd 2013, socioaffectiveneuroscipsychol.net/index.php/snp/article/view/20767; vt ka Porn Changes the Brain, fightthenewdrug.org.

  4. 4.

   Eesti keele seletav sõnaraamat, märksõna „Harjumus”; www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=harjumus&F=M

  5. 5.

   American College of Physicians Complete Home Medical Guide 1999, lk 564.

  6. 6.

   Sellele lisaks peaksid noored inimesed oma vanematega otsekoheselt vestlema inimese reproduktiivsuset. Noored, kes kuulevad inimeste seksuaalsusest vanemate asemel oma eakaaslastelt, otsivad suurema tõenäosusega selle kohta teavet pornograafia kaudu.

  7. 7.

   Gordon B. Hinckley, A Tragic Evil among Us. – Liahona, nov 2004, lk 62.