Pirmosios Prezidentūros žinia

Pranašystė ir asmeninis apreiškimas

Spausdinti Bendrinti
  family watching general conference

  Mūsų laikais žemėje yra atkurta ir veikia tikroji Jėzaus Kristaus Bažnyčia. Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčiai visada vadovavo gyvi pranašai ir apaštalai, gaunantys nuolatinius nurodymus iš dangaus.

  Ši Dievo nustatyta tvarka galiojo ir senovėje. Biblijoje parašyta: „Tikrai Viešpats Dievas nedaro nieko, pirma neapreiškęs savo užmojo savo tarnams, pranašams“ (Amoso 3:7).

  Mūsų laikais Dievas kalbėjo per pranašą Džozefą Smitą. Per pranašą Džozefą Jis apreiškė Jėzaus Kristaus Evangelijos pilnatvę. Jis sugrąžino Savo šventąją kunigystę su raktais ir visomis teisėmis, galiomis bei šventos kunigystės valdžios funkcijomis.

  Mūsų dienomis dabar gyvenantys pranašai ir apaštalai yra įgalioti kalbėti, mokyti ir vadovauti su Dievo Tėvo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus įgaliojimu. Gelbėtojas pranašui sakė: „Ką aš, Viešpats, pasakiau, aš pasakiau ir neatsiprašinėju; ir nors dangūs ir žemė praeis, mano žodis nepraeis, bet viskas bus įvykdyta, ar mano paties balsu, ar mano tarnų balsu – tai tas pat“ (DS 1:38).

  Esame palaiminti galimybe du kartus per metus visuotinėje konferencijoje išgirsti Viešpaties žodžius, sakomus mums per Jo pranašus. Tai yra neįkainojama privilegija. Bet tos galimybės atnešta nauda priklausys nuo to, ar tuos žodžius priimsime veikiami tos pačios Dvasios, kuria jie buvo duoti tiems tarnams (žr. DS 50:19–22). Kaip jie gauna vadovavimą iš dangaus, taip turime gauti ir mes. Ir tai reikalauja iš mūsų tokių pat dvasinių pastangų.

  „Atlikime namų darbus“

  Prieš daugelį metų vienas Dvylikos Apaštalų Kvorumo narys paprašė manęs perskaityti kalbą, kurią jis ruošė visuotinei konferencijai. Buvau jaunas Kvorumo narys. Jaučiausi pagerbtas dėl to, kad jis tikėjo, jog galiu padėti jam rasti žodžius, kuriuos Viešpats norėjo, kad jis pasakytų. Jis man pasakė šypsodamasis: „Tai 22-as kalbos juodraštis.“

  Prisimenu mylinčio ir gero prezidento Haroldo B. Ly (1899–1973) man labai pabrėžtinai išsakytą patarimą: „Halai, jei nori gauti apreiškimą, atlik namų darbus.“

  Aš perskaičiau, apmąsčiau ir pasimeldžiau dėl to 22-o juodraščio. Studijavau su Šventąja Dvasia geriausiai, kaip tik galėjau. Tuo metu, kai tas Kvorumo narys pasakė savo kalbą, aš buvau atlikęs savo namų darbus. Nežinau, ar padėjau jam, bet žinau, kad klausydamas tos kalbos aš buvau kitoks. Išgirdau kur kas daugiau nei žodžius, kuriuos aš skaičiau ir kuriuos jis kalbėjo. Žodžiai reiškė daugiau nei tie, kuriuos skaičiau juodraštyje. Atrodė, kad ta žinia skirta man, pritaikyta mano poreikiams.

  Dievo tarnai pasninkauja ir meldžiasi, kad gautų žinią, kurią Jis nori, kad jie pasakytų tiems, kuriems reikia apreiškimo ir įkvėpimo. Per tą ir daugelį kitų panašių patyrimų supratau, kad norėdami gauti didelę naudą iš galimybės girdėti dabar gyvenančius pranašus ir apaštalus, turime ir patys sumokėti tam tikrą kainą už apreiškimo gavimą.

  Viešpats myli kiekvieną, kuris gali išgirsti Jo žinią, ir pažįsta kiekvieno širdį bei aplinkybes. Jis žino, kokia pastaba, koks padrąsinimas, kokia Evangelijos tiesa geriausiai padės kiekvienam žmogui pasirinkti, kaip jis ar ji eis keliu, vedančiu į amžinąjį gyvenimą.

  Mes, kurie klausomės ir stebime visuotinės konferencijos pasisakymus, kartais po jų mąstome: „Kas man labiausiai įstrigo?“ Viešpats tikisi, kad visi mes atsakysime: „Niekada neužmiršiu tų akimirkų, kai jaučiau Dvasios balsą mano prote ir širdyje sakantį, ką galėčiau padaryti, kad pradžiuginčiau savo Dangiškąjį Tėvą ir Gelbėtoją.“

  Mes galime gauti asmeninį apreiškimą, kai klausome savo pranašų bei apaštalų ir tikėdami darbuojamės, kad jį gautume, kaip kad sakė prezidentas Ly. Kad tai tiesa, žinau iš savo patirties ir iš Dvasios liudijimo.

  Kaip mokyti pagal šią žinią

  Pagalvokite, ar nevertėtų garsiai perskaityti prezidento Airingo pasakojimo, kaip jis skaitė Kvorumo nario konferencijos kalbos juodraštį. Galite paklausti: „Kokia yra apreiškimo gavimo kaina?“ Po aptarimo galite pasiūlyti tiems, kuriuos lankote, apmąstyti ir pritaikyti planą, kaip gauti ateinančios visuotinės konferencijos žinias „ta pačia Dvasia, kuria jos buvo duotos [Dievo] tarnams“.

  Jaunimas

  Dangiškasis Tėvas kalbėjo man per konferencijos kalbą

  Autorė gyvena Seržipėje, Brazilijoje.

  Nebuvau apsisprendusi, ką turėčiau studijuoti universitete. Daugelis žmonių neigiamai atsiliepė apie kelią, kuriuo norėjau eiti, tad meldžiausi Viešpačiui, kad sužinočiau, ar Jis pritaria mano sprendimui.

  Atsakymas man atėjo kitą dieną, kai skaičiau visuotinės konferencijos kalbą Liahonoje. Jaučiau tarsi Dangiškasis Tėvas sakytų man, kad Jis negali pasirinkti už mane – kad tai sprendimas, kurį turiu priimti pati. Žinojau: kad ir ką pasirinkčiau, turėsiu sunkiai dirbti, kad man pasisektų.

  Žinojau, kad į mano maldą buvo atsakyta. Šventosios Dvasios patvirtinimas padėjo man apsispręsti. Išmokau stengtis iš visų jėgų ir žinau, kad Dangiškasis Tėvas man padės.

  Vaikai

  Sekite pranašu

  Pranašai ir apaštalai kalba Dangiškojo Tėvo ir Jėzaus Kristaus vardu. Jie moko mus sekti Jėzumi. Eikite šiais takeliais, kad sužinotumėte, ką pranašai ir apaštalai prašė mus daryti.

  Iliustravo Valas Čadvikas Beglis