Pirmosios Prezidentūros žinia

Pranašystė ir asmeninis apreiškimas

Prezidentas Henris B. Airingas

Pirmasis patarėjas Pirmojoje Prezidentūroje

Spausdinti Bendrinti
  youth and children first presidency message sidebars family watching general conference

  Mūsų laikais žemėje yra atkurta ir veikia tikroji Jėzaus Kristaus Bažnyčia. Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčiai visada vadovavo gyvi pranašai ir apaštalai, gaunantys nuolatinius nurodymus iš dangaus.

  Ši Dievo nustatyta tvarka galiojo ir senovėje. Biblijoje parašyta: „Tikrai Viešpats Dievas nedaro nieko, pirma neapreiškęs savo užmojo savo tarnams, pranašams“ (Amoso 3:7).

  Mūsų laikais Dievas kalbėjo per pranašą Džozefą Smitą. Per pranašą Džozefą Jis apreiškė Jėzaus Kristaus Evangelijos pilnatvę. Jis sugrąžino Savo šventąją kunigystę su raktais ir visomis teisėmis, galiomis bei šventos kunigystės valdžios funkcijomis.

  Mūsų dienomis dabar gyvenantys pranašai ir apaštalai yra įgalioti kalbėti, mokyti ir vadovauti su Dievo Tėvo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus įgaliojimu. Gelbėtojas pranašui sakė: „Ką aš, Viešpats, pasakiau, aš pasakiau ir neatsiprašinėju; ir nors dangūs ir žemė praeis, mano žodis nepraeis, bet viskas bus įvykdyta, ar mano paties balsu, ar mano tarnų balsu – tai tas pat“ (DS 1:38).

  Esame palaiminti galimybe du kartus per metus visuotinėje konferencijoje išgirsti Viešpaties žodžius, sakomus mums per Jo pranašus. Tai yra neįkainojama privilegija. Bet tos galimybės atnešta nauda priklausys nuo to, ar tuos žodžius priimsime veikiami tos pačios Dvasios, kuria jie buvo duoti tiems tarnams (žr. DS 50:19–22). Kaip jie gauna vadovavimą iš dangaus, taip turime gauti ir mes. Ir tai reikalauja iš mūsų tokių pat dvasinių pastangų.

  „Atlikime namų darbus“

  Prieš daugelį metų vienas Dvylikos Apaštalų Kvorumo narys paprašė manęs perskaityti kalbą, kurią jis ruošė visuotinei konferencijai. Buvau jaunas Kvorumo narys. Jaučiausi pagerbtas dėl to, kad jis tikėjo, jog galiu padėti jam rasti žodžius, kuriuos Viešpats norėjo, kad jis pasakytų. Jis man pasakė šypsodamasis: „Tai 22-as kalbos juodraštis.“

  Prisimenu mylinčio ir gero prezidento Haroldo B. Ly (1899–1973) man labai pabrėžtinai išsakytą patarimą: „Halai, jei nori gauti apreiškimą, atlik namų darbus.“

  Aš perskaičiau, apmąsčiau ir pasimeldžiau dėl to 22-o juodraščio. Studijavau su Šventąja Dvasia geriausiai, kaip tik galėjau. Tuo metu, kai tas Kvorumo narys pasakė savo kalbą, aš buvau atlikęs savo namų darbus. Nežinau, ar padėjau jam, bet žinau, kad klausydamas tos kalbos aš buvau kitoks. Išgirdau kur kas daugiau nei žodžius, kuriuos aš skaičiau ir kuriuos jis kalbėjo. Žodžiai reiškė daugiau nei tie, kuriuos skaičiau juodraštyje. Atrodė, kad ta žinia skirta man, pritaikyta mano poreikiams.

  Dievo tarnai pasninkauja ir meldžiasi, kad gautų žinią, kurią Jis nori, kad jie pasakytų tiems, kuriems reikia apreiškimo ir įkvėpimo. Per tą ir daugelį kitų panašių patyrimų supratau, kad norėdami gauti didelę naudą iš galimybės girdėti dabar gyvenančius pranašus ir apaštalus, turime ir patys sumokėti tam tikrą kainą už apreiškimo gavimą.

  Viešpats myli kiekvieną, kuris gali išgirsti Jo žinią, ir pažįsta kiekvieno širdį bei aplinkybes. Jis žino, kokia pastaba, koks padrąsinimas, kokia Evangelijos tiesa geriausiai padės kiekvienam žmogui pasirinkti, kaip jis ar ji eis keliu, vedančiu į amžinąjį gyvenimą.

  Mes, kurie klausomės ir stebime visuotinės konferencijos pasisakymus, kartais po jų mąstome: „Kas man labiausiai įstrigo?“ Viešpats tikisi, kad visi mes atsakysime: „Niekada neužmiršiu tų akimirkų, kai jaučiau Dvasios balsą mano prote ir širdyje sakantį, ką galėčiau padaryti, kad pradžiuginčiau savo Dangiškąjį Tėvą ir Gelbėtoją.“

  Mes galime gauti asmeninį apreiškimą, kai klausome savo pranašų bei apaštalų ir tikėdami darbuojamės, kad jį gautume, kaip kad sakė prezidentas Ly. Kad tai tiesa, žinau iš savo patirties ir iš Dvasios liudijimo.