Besøgsbudskabet

Tempelordinancer og tempelpagter

Udskriv Del

  Studér bønsomt dette materiale for at vide, hvad I skal tale om. Hvordan vil en forståelse af »Familien: En proklamation til verden« øge jeres tro på Gud og være til velsignelse for dem, I våger over som besøgslærere? Få yderligere oplysninger ved at besøge reliefsociety.lds.org.

  Tro, Familie, Tjeneste

  Hjælpeforeningens logo
  Nauvoo Illinois Temple

  Alle de ordinancer, der er nødvendige for frelse og ophøjelse, ledsages af pagter med Gud. »Det at indgå og holde pagter indebærer at vælge at binde os til vor himmelske Fader og Jesus Kristus,« har Linda K. Burton, Hjælpeforeningen hovedpræsident, sagt.1

  Ældste Neil L. Andersen fra De Tolv Apostles Kvorum har sagt: »Herren sagde: ›Derfor tilkendegives guddommelighedens kraft i dets ordinancer.‹

  Der er nogle særlige velsignelser fra Gud til enhver værdig person, som bliver døbt, modtager Helligåndsgaven og regelmæssigt deltager i nadveren.«2

  »Når mænd og kvinder tager til templet, bliver de begge begavet med den samme kraft, som er præstedømmets kraft,« har ældste M. Russell Ballard fra De Tolv Apostles Kvorum sagt.

  »Alle mænd og alle kvinder har adgang til denne kraft for at få hjælp i deres tilværelse. Alle, som har indgået hellige pagter med Herren, og som ærer disse pagter, har ret til at modtage personlig åbenbaring, til at blive velsignet med engles betjening, til at tale med Gud, til at modtage evangeliets fylde og i sidste ende til at blive arvinger med Jesus Kristus til alt, hvad vor Fader har.«3

  Yderligere skriftsteder

  1 Ne 14:14; L&P 25:13; 97:8; 109:22

  Historier fra det virkelige liv

  Fire dage efter et massivt jordskælv i Peru i 2007 mødtes ældste Marcus B. Nash fra De Halvfjerds med grenspræsident Wenceslao Conde og hans hustru Pamela. »Ældste Nash spurgte søster Conde, hvordan hendes børn havde det. Med et smil svarede hun, at takket være Guds godhed var de alle sunde og raske. Han spurgte til familien Condes hjem.

  ›Det er væk,‹ sagde hun ganske enkelt.

  ›Og alligevel smiler du,‹ bemærkede ældste Nash, ›mens vi taler.‹

  ›Ja,‹ sagde hun, ›jeg har bedt, og jeg har fred. Vi har alt, hvad vi behøver. Vi har hinanden, vi har vore børn, vi er beseglet i templet, vi har denne vidunderlige kirke, og vi har Herren. Vi kan bygge igen med Herrens hjælp‹ …

  Hvad er det ved at indgå og holde pagter med Gud, som giver os styrke til at smile i vanskeligheder, til at ændre trængsler til triumf …?

  Kilden er Gud. Vores adgang til den kraft er gennem vore pagter med ham.«4

  Vis henvisninger

  Noter

  1. 1.

   Linda K. Burton, »Styrken, glæden og kærligheden i at holde pagterne«, Liahona, nov. 2013, s. 111

  2. 2.

   Neil L. Andersen, »Præstedømmets kraft«, Liahona, nov. 2013, s. 92.

  3. 3.

   M. Russell Ballard, »Mænd og kvinder i Herrens værk«, Liahona, apr. 2014, s. 48-49.

  4. 4.

   Se D. Todd Christofferson, »Styrken i pagter«, Liahona, maj 2009, s. 19, 20.