Esimese Presidentkonna sõnum, AUGUST 2016.

Lootus perekonna igavesele armastusele

President Henry B. Eyring

Esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas

Prindi Jaga

  Igavene elu on suurim kõikidest andidest, mis armastaval Taevasel Isal oma laste jaoks on (vt ÕL 14:7). See on and elada igavesti peredena koos Jumal Isa ja Tema armastatud Pojaga. Pereelu armastavad sidemed jätkuvad üksnes Jumala kõrgeimas, selestilises kuningriigis.

  Me kõik loodame tunda rõõmu armastavas peres elamisest. Mõned meist pole varem seda tunnet kogenud. Me teame, et see on võimalik, kuid pole veel saanud reaalsuseks. Oleme ehk näinud seda teiste elus. Teiste jaoks meie hulgas on perekonna armastus tundunud veelgi tõelisem ja väärtuslikum, kui surm on meid eraldanud lapsest, emast, isast, vennast, õest või armastavast ja kallist vanavanemast.

  Me kõik oleme lootnud, et võiksime ühel päeval tunda taas selle pereliikme õrna armastuse embust, keda nii väga armastasime ja keda nüüd igatseme.

  Meie armastav Taevane Isa tunneb meie südant. Tema eesmärgiks on pakkuda meile rõõmu (vt 2Ne 2:25). Ja nii andis Ta oma Poja anni, et saaks võimalikuks rõõm igavesti kestvatest peresuhetest. Kuna Päästja murdis surma köidikud, tõuseme me üles. Tänu sellele, et Ta lunastas meie patud, võime me usu ja meeleparanduse kaudu saada selestilise kuningriigi vääriliseks, kus pered on armastuses igavesti seotud.

  Päästja saatis oma prohveti Eelijase Joseph Smithi juurde preesterluse võtmeid taastama (vt ÕL 110). Nende võtmetega kaasnes pitseerimise vägi, mis võimaldab Jumala lastel saada Tema suurimat andi – igavest elu perekondades, mis on igaveseks kokku seotud.

  See on and, millest iga Jumala laps, kes maailma tuleb, võib osa saada. Kolmandik Jumala vaimulastest hülgas Tema pakkumise vaimumaailmas. Omamata küllaldaselt usku ja seejärel avalikult Jumala vastu mässates tegid nad valiku mitte kunagi kogeda rõõmu Taevase Isa igaveste perekondade annist.

  Need meie seast, kes surelikkusele eelnenud vaimumaailmas selle olulise katse läbisid ja olid seega väärilised saama sureliku keha, võivad jätkuvalt valida igavese elu. Kui meid õnnistatakse sellega, et leiame taastatud evangeeliumi, võime valida, et teeme ja peame Jumalaga lepinguid, mis muudavad meid igavese elu vääriliseks. Kui jääme ustavaks, kinnitab Püha Vaim meie lootust ja kindlameelsust, et oleme igavese elu teel elamaks peredena igavesti selestilises kuningriigis.

  Mõne jaoks võib selline igavene rõõm paista ähmase või isegi hääbuva lootusena. Vanemad, lapsed, vennad ja õed võivad olla teinud valikuid, mis tunduvad muutvat nad mitte igavese elu vääriliseks. Te võite isegi kahelda, kas olete siiski Jeesuse Kristuse lepituse kaudu saanud selle vääriliseks.

  Jumala prohvet andis mulle kord nõu, mis toob minule rahu. Ma muretsesin, et teiste valikud muudavad ehk võimatuks selle, et meie pere saab olla igavesti koos. Ta ütles: „Sa muretsed vale asja pärast. Ela lihtsalt selestilise kuningriigi vääriliselt ja su perel läheb veelgi paremini, kui oskad ette kujutada.”

  Kõigile neile, kelle isiklik kogemus või kelle abielu ja lapsed – või nende puudumine – on varjutanud nende lootusi, tunnistan ma: Taevane Isa teab ja armastab teid kui oma vaimulapsi. Kui olite enne seda elu koos Tema ja Ta armastatud Pojaga, panid nad teie südamesse lootuse, et saate igavese elu. Jeesuse Kristuse lepituse väel ja Püha Vaimu juhatusel võite tunda praegu ja tulevases maailmas perekonna armastust, mida teie Isa ja Tema armastatud Poeg väga soovivad, et teile osaks saaks.

  Ma tunnistan, et kui te elate selestilise kuningriigi vääriliselt, saab teile osaks prohvetlik lubadus, et „perel läheb veelgi paremini, kui oskad ette kujutada”.

  Sõnumi õpetamine

  Võiksite alustuseks rääkida lühidalt neile, keda õpetate, millal olete olnud tänulik igaveste perede lootuse eest. Paluge neil mõtiskleda hetkede üle, mil nad tundsid tänulikkust igaveste perede eest. Küsige neilt, kas nad sooviksid sellest rääkida. Seejärel paluge neil mõelda, kuidas areneda ja elada veelgi rohkem selestilise kuningriigi vääriliselt, nii et neile saaks osaks prohvetlik lubadus, et „perel läheb veelgi paremini, kui oskad ette kujutada”.