tree of life

Illustratsioon: Jim Madsen

President Thomas S. Monson on õpetanud, et „suurim õppetund, mille me võime surelikkuses saada, on see, et kui Jumal räägib ja meie kuuletume, on meil alati õigus”.1

Meid õnnistatakse. Viimasel üldkonverentsil ütles president Monson: „Kui me peame käske, on meie elu õnnelikum, rahuldustpakkuvam ja lihtsam. Meie katsumused ja probleemid on kergemad kanda ja me saame Tema lubatud õnnistusi.”2

Järgmised katkendid president Monsoni õpetustest Kiriku presidendina tuletavad meile meelde, et kuulekus käskudele on kindlaim tee õnne ja rahuni.

Teejuhised

„Jumala käsud pole meile antud selleks, et meid kiusata või takistada teel õnneni. Tõde on hoopis vastupidine. Tema, kes meid lõi ja kes meid täiuslikult armastab, teab, kuidas me peame oma elu elama, et saavutada suurimat võimalikku õnne. Ta on andnud meile juhised, mis, kui me neid järgime, aitavad meil turvaliselt läbida seda surelikkuse tihtipeale petlikku teekonda. Me mäletame tuttava kirikulaulu sõnu: „Pidage käske! Vaid see annab rahu ja kindluse toob” [vt „Keep the Commandments”, Hymns, nr 303].”3

Jõud ja teadmised

„Kuulekus on prohvetite tunnusmärk. See on andnud neile läbi aegade jõudu ja teadmisi. On oluline, et mõistaksime, et ka meil on õigus sellele jõu ja teadmiste allikale. Kui kuuletume Jumala käskudele, on see tänapäeval hõlpsasti kättesaadav meile kõigile. ‥

Me võime saada teadmisi, mida otsime, vastuseid, mida ihkame, ja jõudu, mida soovime, et seista silmitsi tänapäeva keerulise ja muutuva maailma raskustega, kui kuuletume meeleldi Issanda käskudele.”4

Otsustage kuuletuda

„Meie ajastu hoiak on tolereerida ebaõigsust. Ajakirjad ja televisioon näitavad filmistaare ja spordikangelasi, keda noored tahavad järgida, hülgamas Jumala seadusi ning avalikult uhkeldades patuste tegudega, millel pole näiliselt mingeid halbu tagajärgi. Ärge uskuge seda! Kord tuleb tasaarvestuse aeg, mil tuleb anda aru. Igal tuhkatriinul on oma kesköötund, kui mitte siin elus, siis järgmises. Kohtumõistmise päev saabub kõigile. ‥ Ma palun, et teeksite valiku kuuletuda.”5

Rõõm ja rahu

„Vahel võib tunduda, et neil seal maailmas on palju lõbusam kui teil. Mõnele võib tunduda Kirikus järgitav käitumiskoodeks piiravana. Mu vennad ja õed! Kinnitan teile, et miski ei too meile elus rohkem rõõmu või suuremat hingerahu kui Vaim, mis on meiega siis, kui järgime Päästjat ja peame käske.”6

Kõndige, pea püsti

„Ma tunnistan teile, et meile lubatud õnnistused on piiritud. Kuigi rajupilved võivad koguneda, kuigi vihma võib kallata meie peale, on meie teadmised evangeeliumist ning meie armastus oma Taevase Isa ja oma Päästja vastu meile trööstiks ja toeks ning toovad südamele rõõmu, kui elame õigemeelselt ja peame kinni käskudest. Siin maailmas pole midagi, mis võiks meist jagu saada.”7

Järgige Päästjat

„Kes oli see murede mees, südamevaluga tuttav? Kes on see hiilguse Kuningas, vägede Issand? Ta on Õpetaja. Ta on meie Päästja. Ta on Jumala Poeg. Ta on meie päästmise autor. Ta viipab meile: „Järgi mind!” Ta õpetab meid: „Mine ja tee sina nõndasamuti!” Ta anub: „Pidage kinni minu käskudest!”

Järgigem Teda. Tehkem Tema eeskuju järgi. Kuuletugem Tema sõnale. Nõnda tehes anname me Talle jumaliku tänulikkuseanni.”8

Näita viited

Viited

 1. 1.

  Nad märgistasid raja, mida järgida. – Liahoona, okt 2007, lk 6.

 2. 2.

  Pidage käske. – 2015. a sügisene üldkonverents.

 3. 3.

  Pidage käske. – 2015. a sügisene üldkonverents.

 4. 4.

  Kuulekus toob õnnistusi. – 2013. a kevadine üldkonverents.

 5. 5.

  Usu, kuuletu ja pea vastu. – 2012. a kevadine üldkonverents.

 6. 6.

  Seiske pühades paikades. – 2011. a sügisene üldkonverents.

 7. 7.

  Olge rõõmsad. – 2009. a kevadine üldkonverents.

 8. 8.

  Rõõmu leidmine teekonnal. – 2008. a sügisene üldkonverents.