Besøkende lærerinners budskap

Glede i familien kommer ved rettferdighet

Skriv ut Del

  Studer ydmykt dette stoffet, og søk inspirasjon for å få vite hva du skal dele med andre. Hvordan vil det å ha en forståelse av “Familien – en erklæring til verden” styrke din tro på Gud, og velsigne dem du våker over som besøkende lærerinne? Du finner mer informasjon på reliefsociety.lds.org.

  family joy

  Gud “opprettet familier for å gjøre oss lykkelige, for å hjelpe oss å lære riktige prinsipper i en kjærlig atmosfære, og for å forberede oss til evig liv”.1 Om “lykkens store plan” (Alma 42:8) sa president Russell M. Nelson, president for De tolv apostlers quorum: “Hans plan erklærer at menn og kvinner er til ‘for å kunne ha glede’ [2 Nephi 2:25]. Denne gleden kommer når vi velger å leve i harmoni med Guds evige plan.”2

  Et Kristus-sentrert hjem gir de største mulighetene for å lykkes. Eldste Richard G. Scott (1928-2015) i De tolv apostlers quorum beskriver det som et sted “der evangeliet blir undervist, pakter holdes og kjærlighet finnes i overflod”, der familier kan leve “et lydig liv” og bli “godt forankret i Jesu Kristi evangelium”.3

  President Henry B. Eyring, førsterådgiver i Det første presidentskap, sa: “Vi kan bestemme oss for at vi vil gjøre alt vi kan for å nedkalle himmelens krefter i [vår] familie.” Og vi vil mest sannsynlig fremme kjærlighet, tjeneste, lydighet og lykke i vårt hjem når våre barn får “høre Guds ord og så prøve det ut i tro. Hvis de gjør dette, vil deres natur bli forandret på en måte som fører til den lykken vi søker.”4

  Kristus-sentrerte hjem

  Vi har eksempler på Kristus-sentrerte hjem i Skriftene. Da hans far Lehi døde, tok Nephi sin familie og andre som trodde på Guds advarsler og åpenbaringer, og som lyttet til Nephis ord, med seg og forlot lamanittenes land. På dette nye stedet kunne nephittene overholde Herrens dommer, forskrifter og befalinger i alle ting, i henhold til Moseloven (se 2 Nephi 5:6-10). Men også blant nephittene ble noen til slutt ulydige.

  Og selv om våre familiemedlemmer noen ganger kan komme bort fra rettferdighet, slik nephittene gjorde, sa eldste Scott at et Kristus-sentrert hjem fremdeles “gir den største visshet om fred og tilflukt i vårt hjem”. Han erkjente at “det fortsatt vil være nok av utfordringer eller sorg, men selv midt i uroen kan vi nyte indre fred og dyp lykke”.5

  Ytterligere skriftsteder

  3 Johannes 1:4; 1 Nephi 8:12; 2 Nephi 5:27

  Relief Society seal

  tro, familie, hjelp

  Vis henvisninger

  Noter

  1. 1.

   Håndbok 2: Kirkens administrasjon (2010), 1.1.4.

  2. 2.

   Russell M. Nelson, “Celestialt ekteskap,” Liahona, nov. 2008, 92.

  3. 3.

   Richard G. Scott, “For fred i hjemmet,” Liahona, mai 2013, 31.

  4. 4.

   Henry B. Eyring, “The Teachings of ‘The Family: A Proclamation to the World,’” New Era, sep. 2015, 5, 6.

  5. 5.

   Richard G. Scott, “For fred i hjemmet,” 31.