Esimese Presidentkonna sõnum, detsember 2016

Rahu selles elus

President Henry B. Eyring

Esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas

Prindi Jaga

  Päästja ütles meile kõigile, surelikkusesse tulnuile: „Maailmas on teil ahastust” (Jh 16:33). Ometi andis Ta oma sureliku teenimistöö ajal jüngritele selle imelise lubaduse: „Rahu ma jätan teile; oma rahu ma annan teile; mina ei anna teile nõnda nagu maailm annab” (Jh 14:27). Lohutav on teada, et seda isiklikku rahu lubatakse tänapäeval endiselt kõikidele Tema jüngritele.

  Osa meist elab ilusas ja rahulikus kohas, kuid tunneb ometi enda sees rahutust. Teised tunnevad rahu ja täiuslikku selgust keset suurt isiklikku kaotust, tragöödiat ja püsivaid kannatusi.

  Ehk olete märganud imelist rahu Jeesuse Kristuse jüngri palgel või kuulnud seda tema sõnades. Mina olen näinud seda palju kordi. Vahel on see juhtunud haiglapalatis, kus pere on kogunenud ümber Jumala teenija, kes on suremas.

  Mulle meenub, kuidas ma külastasin haiglas ühte naist mõned päevad enne seda, kui ta vähki suri. Olin võtnud kaasa oma kaks noort tütart, sest see armas õde oli olnud kunagi nende Algühingu õpetaja.

  Tema pereliikmed olid kogunenud ta voodi ümber, soovides olla tema viimastel maapealsetel hetkedel koos temaga. Olin üllatunud, kui ta voodis istukile tõusis. Ta sirutas käed mu tütarde poole ja tutvustas mõlemaid ükshaaval igale oma pereliikmele. Ta rääkis nii, nagu mu lapsed oleksid kuninglikust perekonnast ja neid tutvustataks kuninganna õukonnas. Ta leidis viisi, kuidas öelda midagi selle kohta, kuidas iga palatis viibija on Päästja jünger. Mul on endiselt meeles, millise jõu, helluse ja armastusega ta rääkis. Ja mäletan, et mind üllatas tema rõõmus naeratus, kuigi ta teadis, et tal pole jäänud palju elada.

  Ta oli saanud trööstiks preesterluse õnnistusi ja ometi andis ta meile kõigile elava tunnistuse, et Issanda lubatud rahu on tõeline: „Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas on teil ahastust, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud!” (Jh 16:33)

  Ta oli võtnud vastu Issanda kutse, nagu me kõik saame teha, ükskõik millised meie katsumused ja mured ka poleks:

  „Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!

  Võtke endi peale minu ike ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik; ja te leiate hingamise oma hingedele.” (Mt 11:28–29)

  Vaid Päästjat järgides saab igaüks meist leida rahu ja selgust katsumustes, millest keegi meist ilma ei jää.

  Sakramendipalved aitavad meil teada, kuidas leida seda rahu keset elus ettetulevaid kannatusi. Sakramenti võttes võime otsustada olla ustavad lepingutele, millega oleme lubanud Teda järgida.

  Igaüks meist lubab Päästjat meeles pidada. Võite otsustada Teda meeles pidada just sellisel viisil, mis teid kogu südamest kõige paremini Tema poole tõmbab. Minu jaoks tähendab see mõnikord seda, et näen Teda vaimusilmas Ketsemani aias põlvitamas, või näen, kuidas Ta Laatsarust hauast välja kutsub. Seda tehes tunnen Tema lähedust ja tänutunnet, mis mu südamesse rahu toob.

  Lisaks lubate te pidada Tema käske. Te lubate võtta enda peale Tema nime ja olla Tema tunnistajad. Tema lubab, et kui te peate kinni Temaga sõlmitud lepingutest, on Püha Vaim teiega. (Vt ÕL 20:77, 79.)

  See toob endaga rahu vähemalt kahel viisil. Tänu Jeesuse Kristuse lepitusele puhastab Püha Vaim meid patust. Ja Püha Vaim saab anda meile rahu, mis kaasneb Jumala heakskiidu ja lootusega igavesele elule.

  Apostel Paulus on rääkinud sellest imelisest õnnistusest: „Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus” (Gl 5:22).

  Kui taevased sõnumitoojad ennustasid Päästja sündi, kuulutasid nad: „Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu” (Lk 2:14; rõhutus lisatud). Jätan Jeesuse Kristuse tunnistajana oma tunnistuse, et Isa ja Tema Armas Poeg võivad saata Vaimu, et me võiksime leida selles elus rahu, ükskõik millised proovilepanekud meid ja meile armsaid inimesi tabada võivad.

  Sõnumi õpetamine

  President Eyring õpetab, et sakramendipalved saavad aidata meil teada, kuidas keset katsumusi rahu leida. Need palved tuletavad meile meelde Jumalalt saadud lubadust, et kui me peame kinni oma lepingutest, on Püha Vaim meiega. Soovi korral küsige neilt, keda õpetate, kuidas saab see, kui Püha Vaim on meiega, aidata meil rahu tunda. Lisaks võiksite jagada oma mõtteid või rääkida mõnest kogemusest, kuidas Püha Vaim aitas teil katsumuse korral rahu tunda. Võiksite innustada neid, keda õpetate, sel nädalal sakramendi ajal selle sõnumi üle mõtisklema.