Besökslärarnas budskap

Kristi försoning är ett bevis på Guds kärlek

Skriv ut Dela

  Studera det här materialet under bön och sök inspiration för att veta vad ni ska prata om. Hur förbereder vetskapen om Hjälpföreningens syfte Guds döttrar för det eviga livets välsignelser?

  Hjälpföreningens emblem

  Tro, Familj, Tjänande

  Christ being taken down from the cross

  När vi förstår att vår himmelske Fader gav sin enfödde Son så att vi kan uppnå upphöjelse och få möjlighet att få evigt liv, känner vi Guds oändliga och obegripliga kärlek till oss. Vår Frälsare älskar oss också.

  ”Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? …

  Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter,

  höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre” (Rom. 8:35, 38–39).

  Äldste D. Todd Christofferson i de tolv apostlarnas kvorum har sagt följande om Jesu Kristi försoning: ”Frälsarens lidande i Getsemane och hans smärta på korset återlöser oss från synden genom att uppfylla rättvisans krav på oss. Han benådar och förlåter dem som omvänder sig. Försoningen betalar även den skuld som rättvisan är skyldig oss genom att hela och kompensera oss för varje lidande vi oskyldigt utstår. ’Ty se, han lider alla människors smärta, ja, varje levande varelses smärta, både mäns, kvinnors och barns som tillhör Adams släkt’ (2 Ne. 9:21; se även Alma 7:11–12).”1

  ”Se, på [hans] händer har [han] upptecknat [oss]” (Jes. 49:16). Hjälpföreningens generalpresident Linda K. Burton har sagt: ”Denna oförlikneliga kärlekshandling bör sända var och en av oss ner på knä i ödmjuk bön för att tacka vår himmelske Fader för att han älskade oss så mycket att han sände sin enfödde och fullkomlige Son för att lida för våra synder, våra sorger och allt som tycks orättvist i våra liv.”2

  Ytterligare skriftställen och information

  Johannes 3:16; 2 Nephi 2:6–7, 9; reliefsociety.lds.org

  Visa hänvisningar

  Slutnoter

  1. 1.

   D. Todd Christofferson, ”Återlösningen”, Liahona, maj 2013, s. 110.

  2. 2.

   Linda K. Burton, ”Är tron på Jesu Kristi försoning skriven i våra hjärtan?” Liahona, nov. 2012, s. 114.