Budskap fra Det første presidentskap

Væpnet med rettskaffenhet

Skriv ut Del
  Family reading scriptures

  Guds profet på jorden, president Thomas S. Monson, har sagt: “I dag kjemper vi mot det største oppbud av synd, last og ondskap vi noensinne har vært vitne til.”1

  Blir du overrasket når du får vite at president Monson uttalte disse ordene for 50 år siden? Hvis vi kjempet mot det største oppbud av ugudelighet den gangen, hvor mye mer truet er vi ikke da av ugudelighet i dag? Med god grunn har Herren erklært i vår evangelieutdeling: “Se, fienden er forenet” (L&p 38:12).

  Krigen vi alle kjemper i,2 begynte før vi ble født på jorden. Den begynte allerede før jorden ble skapt. Den begynte for mange tusen år siden i den førjordiske tilværelse, der Satan gjorde opprør og “søkte å ødelegge menneskets handlefrihet” (Moses 4:3).

  Satan tapte dette slaget, og “ble kastet ned på jorden” (Åpenbaringen 12:9), hvor han fortsetter sin krig i dag. Her på jorden “fører han krig mot Guds hellige og omringer dem på alle kanter” (L&p 76:29) med løgn, bedrag og fristelser.

  Han fører krig mot profetene og apostlene. Han fører krig mot kyskhetsloven og ekteskapets hellighet. Han fører krig mot familien og templet. Han fører krig mot det som er godt og hellig.

  Hvordan kan vi kjempe mot en slik fiende? Hvordan kan vi kjempe mot det onde som ser ut til å oppsluke vår verden? Hva er vår rustning? Hvem er våre allierte?

  Lammets kraft

  Profeten Joseph Smith sa at Satan bare har makt over oss i den grad vi gir ham tillatelse.3

  Da han så vår tid, så Nephi “at Guds Lams kraft falt på de hellige i Lammets kirke og på Herrens pakts folk som var adspredt over hele jordens overflate, og de var væpnet med rettskaffenhet og med Guds kraft i stor herlighet” (1 Nephi 14:14; uthevelse tilføyd).

  Hvordan kan vi væpne oss med rettskaffenhet og kraft? Vi kan holde sabbatsdagen hellig og foredle prestedømmet. Vi kan inngå og holde hellige pakter, arbeide på vår slektshistorie og gå i templet. Vi kan kontinuerlig gjøre vårt beste for å omvende oss og bønnfalle Herren om å “[anvende] Kristi sonende blod, så vi kan få tilgivelse for våre synder” (Mosiah 4:2). Vi kan be, utføre tjeneste, vitne og utøve tro på Jesus Kristus.

  Vi væpner oss også med rettskaffenhet og kraft når vi “til enhver tid [samler] livets ord i [vårt] sinn” (L&p 84:85). Vi samler disse ordene ved å fordype oss i de hellige skrifter og i ordene til Herrens utvalgte tjenere (se L&p 68:4) under neste måneds generalkonferanse.

  I vår kamp mot det onde må vi alltid huske at vi kan få hjelp fra begge sider av sløret. Som allierte har vi blant annet Gud den evige Fader, vår Herre Jesus Kristus og Den hellige ånd.

  Som allierte har vi også himmelens usynlige hærstyrker. “Frykt ikke,” sa Elisa til en engstelig ung mann da de sto overfor en ond hærstyrke, for “de som er med oss, er flere enn de som er med dem” (se 2 Kongebok 6:15–16).

  Vi trenger ikke å frykte. Gud elsker sine hellige. Han vil aldri svikte oss.

  Jeg vet at Gud har besvart mine bønner om å fri meg fra det onde. Jeg vitner om at med hjelp av Gud Faderen, verdens Frelser og Den hellige ånd, kan vi være trygge på at vi vil få mer enn nok styrke til å motstå enhver ond kraft vi måtte møte.

  Måtte vi alltid være væpnet med rettskaffenhet, slik at vi kan ha tillit til den endelige seier.

  Undervis fra dette budskapet

  President Eyring minner oss om at vi deltar i en krig mot det onde. Dere kan begynne med å synge “Modig må vi kjempe” (Salmer, nr. 160) sammen med dem dere underviser. Deretter kan dere be dem fortelle hvordan de har blitt beskyttet ved rettskaffenhet, og utveksle ideer om hvordan de kan beskytte familien mot Satan, som ved å velge gode medier, holde familieråd eller ha ukentlig familiens hjemmeaften. Dere kan utfordre dem til ydmykt å overveie hvordan de kan bygge opp familiens festningsverker og oppmuntre dem til å legge en plan for å gjennomføre ideene sine.

  Ungdom

  Jeg hadde allerede bestemt meg

  Artikkelforfatteren bor i Utah, USA.

  Jeg fikk en gang en verdifull lærdom i en leksjon i Unge kvinner om seksuell renhet – et tema som fikk mange av ungdommene til å vri seg på stolene sine. Jeg husker ikke alt jeg lærte den dagen, men jeg husker at lederen min snakket om en av sine personlige normer – å alltid holde seg seksuelt ren. Ordene hennes gjorde varig inntrykk, og jeg tok en bevisst beslutning om å ha dette som en av mine egne personlige normer.

  En dag jeg tok bussen hjem fra et idrettsarrangement, begynte noen på bussen å leke nødt eller sannhet. Vi kjedet oss, så noen andre ungdommer og jeg ble med. Da det ble min tur, ble jeg utfordret til å gjøre noe jeg visste ikke var riktig. Dette kunne ha vært en vanskelig avgjørelse for meg å ta, men ordene til min leder i Unge kvinner dukket opp i tankene, og valget var lett. Jeg avslo raskt. Jeg hadde allerede bestemt meg for hva jeg ville gjøre i den situasjonen.

  Jeg vet at når vi går i kirken og gjør plass til de tingene vi lærer der, vil vi bli velsignet med større åndelig styrke og beskyttelse mot verdens fristelser.

  Barn

  Ta på deg din rustning

  Det er mange dårlige ting i verden i dag. Evangeliet er som et skjold som beskytter oss. Her er 10 ting president Eyring ber oss gjøre for å beskytte oss. For hver av dem finner du tallet på bildet og tegner en strek mellom punktene. Fargelegg så tegningen når du er ferdig!

  1. 1.

   Holde sabbatsdagen hellig

  2. 2.

   Hedre prestedømmet

  3. 3.

   Inngå og holde pakter

  4. 4.

   Arbeide med slektshistorie

  5. 5.

   Dra til templet

  6. 6.

   Omvende deg

  7. 7.

   Be

  8. 8.

   Utføre tjeneste for andre

  9. 9.

   Bære vitnesbyrd

  10. 10.

   Lese i Skriftene

  Vis henvisninger

   Noter

  1.   1.

   Thomas S. Monson, “Correlation Brings Blessings,” Relief Society Magazine, april 1967, 247.

  2.   2.

   Se “Modig må vi kjempe”, Salmer, nr. 160.

  3.   3.

   Se Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith (2007), 214.