Esimese Presidentkonna sõnum, märts 2017

Relvastatud õigemeelsusega

President Henry B. Eyring

Esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas

Prindi Jaga

  Jumala prohvet maa peal, president Thomas S. Monson on kuulutanud: „Me seisame praegu silmitsi tugevaima patu, pahelisuse ja kurjuse leeriga, mida me eales kohanud oleme.”1

  Kas oleks üllatav saada teada, et president Monson lausus need sõnad 50 aastat tagasi? Kui me seisime juba sel ajal vastakuti enneolematul hulgal pahelisusega, siis kui palju rohkem ähvardab kurjus meid tänapäeval? Mõistva põhjusega on Issand meie ajajärgu kohta kuulutanud: „Vaata, vaenlane on ühinenud” (ÕL 38:12).

  Sõda, millesse on „värvatud meid kõiki”,2 sai alguse enne, kui me siia maailma sündisime. See sai alguse isegi enne, kui maailm loodi. See algas tuhandeid aastaid tagasi surelikkusele eelnevas elus, kus Saatan mässas ja „püüdis hävitada inimese valikuvabadust” (Ms 4:3).

  Selle lahingu Saatan kaotas ja ta „visati maa peale” (Ilm 12:9), kus ta jätkab oma sõda tänapäeval. Siin maa peal „ta sõdib Jumala pühadega ja piirab neid igast küljest” (ÕL 76:29) valede, pettuse ja kiusatustega.

  Ta sõdib prohvetite ja apostlite vastu. Ta sõdib kõlbelise puhtuse seaduse ja abielu pühaduse vastu. Ta sõdib perekonna ja templi vastu. Ta sõdib selle vastu, mis on hea, püha ja pühalik.

  Kuidas me võitleme sellise vastasega? Kuidas me võitleme kurjaga, mis on täitmas meie maailma? Mis on meie kaitserüü? Kes on meie liitlased?

  Talle vägi

  Prohvet Joseph Smith on õpetanud, et Saatanal on vägi meie üle ainult nii palju, kui me seda talle anname.3

  Nähes meie päeva, nägi Nefi „Jumala Talle väge, et see laskus Talle kiriku pühade peale ja Issanda lepingurahva peale, kes olid hajutatud kogu maa pinnal, ja nad olid relvastatud õigemeelsuse ja Jumala väega suures auhiilguses” (1Ne 14:14; rõhutus lisatud).

  Kuidas relvastame ennast õigemeelsuse ja väega? Me peame hingamispäeva pühana ja austame preesterlust. Me sõlmime ja peame pühi lepinguid, teeme oma pereajalugu ning käime templis. Me püüame järjepidevalt parandada meelt ja palume Issandal „kasuta[da] Kristuse lepitavat verd, et me võiksime saada andeks oma patud” (Mo 4:2). Me palvetame ja teenime ja tunnistame ja rakendame usku Jeesusesse Kristusesse.

  Me relvastame ennast õigemeelsuse ja väega, kui „talleta[me] pidevalt oma meelde elu sõnu” (ÕL 84:85). Me talletame neid sõnu, kui me süvenenult uurime pühakirju ja Issanda valitud teenijate sõnu, kes jagavad Tema tahet, meelt ning sõnu (vt ÕL 68:4) järgmise kuu üldkonverentsi ajal.

  Meie lahingus kurja vastu peame alati meeles pidama, et saame abi mõlemalt poolt eesriiet. Meie liitlaste seas on Jumal Igavene Isa, Issand Jeesus Kristus ning Püha Vaim.

  Meie liitlaste seas on ka nähtamatud taeva väed. „Ära karda,” ütles Eliisa hirmunud noorele mehele, seistes vastamisi kurjuse väega, „sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega!” (2Kn 6:15–16)

  Meil ei ole vaja karta. Jumal armastab oma pühasid. Ta ei hülga meid iialgi.

  Ma tean, et vastusena minu palvetele on Jumal täitnud minu anumised, et päästa mind halvast. Ma tunnistan, et Isa Jumala, Maailma Päästja ning Püha Vaimu abiga võime olla kindlad, et meile antakse rohkem kui piisavalt väge, et vastu seista kõikidele kurjadele jõududele, millega silmitsi seisame.

  Olgem alati õigemeelsusega relvastatud, nii et meil võiks olla kindlustunne lõpliku võidu suhtes.

  Näita viited

  Viited

  1. 1.

   Thomas S. Monson. Correlation Brings Blessings. – Relief Society Magazine, apr 1967, lk 247.

  2. 2.

   Värvatud meid kõiki. Kiriku lauluraamat, lk 156.

  3. 3.

   Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007, lk 214.