Besökslärarnas budskap

Jesu Kristi och hans försonings möjliggörande kraft

Skriv ut Dela

  Studera det här materialet under bön och sök inspiration för att veta vad ni ska prata om. Hur kan kunskap om Hjälpföreningens syfte förbereda Guds döttrar för det eviga livets välsignelser?

  Nephi bound

  ”Allt förmår jag i honom som ger mig kraft” (Fil. 4:13). ”Även om vi alla har svagheter, så kan vi övervinna dem”, säger president Dieter F. Uchtdorf, andre rådgivare i första presidentskapet. ”Ja, det är genom Guds nåd, om vi ödmjukar oss och har tro, som det svaga blir starkt för oss.”1

  I Läran och förbunden säger vår Frälsare: ”Jag skall gå framför ert ansikte. Jag skall vara på er högra sida och på er vänstra, och min Ande skall vara i era hjärtan och mina änglar runtomkring er för att upprätthålla er” (L&F 84:88).

  ”Nephi är ett exempel på en person som kände till, förstod och förlitade sig på Frälsarens möjliggörande kraft”, säger äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum. ”Nephis bröder band honom med rep och planerade att döda honom. Lägg märke till orden i Nephis bön: ’O Herre, vill du enligt min tro på dig befria mig ur mina bröders händer. Ja, ge mig styrka så att jag kan bryta dessa band som jag är bunden med’ (1 Ne. 7:17; kursivering tillagd). …

  Nephi … bad [inte] om att få sina omständigheter ändrade. Han bad snarare om kraft att kunna förändra sin situation. Och jag tror att han bad på det här sättet just därför att han visste, förstod och hade upplevt försoningens möjliggörande kraft.

  Jag tror inte att repen som Nephi var bunden med bara magiskt föll av hans handleder. Jag tror i stället att han välsignades med både uthållighet och styrka utöver sin naturliga förmåga, att han sedan ’i Herrens kraft’ (Mosiah 9:17) arbetade och vred och slet i repen och slutligen och bokstavligen kunde bryta banden.”2

  Ytterligare skriftställen och information

  Jesaja 41:10; Ether 12:27; reliefsociety.lds.org

  Relief Society seal

  Tro Familj Tjänande

  Att begrunda

  Hur kan Jesu Kristi möjliggörande kraft och hans försoningsoffer hjälpa oss att göra våra svagheter starka?

  Visa hänvisningar

   Slutnoter

  1.   1.

   Dieter F. Uchtdorf, ”Nådens gåva”, Liahona, maj 2015, s. 108.

  2.   2.

   David A. Bednar, ”Styrka utöver din egen”, Liahona, mars 2015, s. 54.