Przesłanie dla odwiedzin domowych na marzec 2017 r.

Sprawcza moc Jezusa Chrystusa i Jego Zadośćuczynienia

Drukuj Udostępnij

  Przestudiujcie z modlitwą to przesłanie i zastanówcie się nad fragmentem, o którym chcecie porozmawiać. W jaki sposób świadomość celu istnienia Stowarzyszenia Pomocy przygotowuje córki Boga na błogosławieństwa życia wiecznego?

  Relief Society seal

  Wiara, Rodzina, Służba

  „Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie” (List do Filipian 4:13). „Mimo że wszyscy mamy słabości, możemy je pokonać”, mówi Prezydent Dieter F. Uchtdorf, Drugi Doradca w Pierwszym Prezydium. „Zaprawdę, dzięki łasce Bożej to, co słabe — jeśli tylko się ukorzymy i uwierzymy — może stać się mocne”1.

  W Naukach i Przymierzach czytamy słowa Zbawiciela: „Pójdę przed waszym obliczem. Będę po waszej prawicy i po lewicy, i Duch mój będzie w waszych sercach, i aniołowie moi wokół was, aby was podtrzymać” (NiP 84:88).

  „Nefi jest przykładem osoby, która znała, rozumiała i polegała na umożliwiającej działanie mocy Zbawiciela”, mówi Starszy David A. Bednar z Kworum Dwunastu Apostołów. „Bracia Nefiego związali go sznurami i chcieli go zniszczyć. Proszę, zwróćcie uwagę na słowa modlitwy Nefiego: ‘O Panie, według mej wiary w Ciebie wybaw mnie z rąk moich braci dając mi siłę, abym mógł rozerwać sznury, którymi jestem związany’ (1 Nefi 7:17; kursywa dodana) […].

  Nefi nie modlił się o to, by zmieniły się okoliczności. Modlił się raczej o siłę, by samemu zmienić okoliczności, w których się znalazł. I wierzę, że modlił się tymi słowami, ponieważ znał, rozumiał i doświadczył sprawczej mocy Zadośćuczynienia.

  Nie uważam, że więzy, którymi spętany był Nefi, w jakiś magiczny sposób opadły z jego rąk i nadgarstków. Podejrzewam raczej, że został pobłogosławiony zarówno wytrwałością, jak i siłą fizyczną, które przekraczały jego naturalne możliwości; że wołając ‘usilnie do Pana’ (Mosjasz 9:17), nie był bezczynny, wykręcał się i szarpał, aż w końcu dosłownie mógł zerwać te więzy”2.

  Dodatkowe fragmenty z pism świętych i informacje

  Ks. Izajasza 41:10; Eter 12:27; strona internetowa: reliefsociety.lds.org

  Pokaż odsyłacze

  Przypisy

  1. 1.

   Dieter F. Uchtdorf, „Dar łaski”, Liahona, maj 2015, str. 108.

  2. 2.

   David A. Bednar, „Strength beyond Our Own”, New Era, marzec 2015, str. 4.