Huisbezoekboodschap

De eed en het verbond van het priesterschap

Afdrukken Delen

  Bestudeer dit materiaal onder gebed. Laat u inspireren zodat u weet wat u het beste kunt bespreken. Hoe bereidt een beter begrip van het doel van de zustershulpvereniging dochters van God voor op de zegeningen van het eeuwige leven?

  Kansas City Missouri Temple

  Laten we als zusters beter begrijpen dat de eed en het verbond van het priesterschap op ons van toepassing is. Dan gaan we de zegeningen en beloften van het priesterschap ook meer op waarde schatten.

  Ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd: ‘Allen die heilige verbonden met de Heer gesloten hebben en die verbonden eren, hebben het recht op persoonlijke openbaring. Zij kunnen door de bediening van engelen gezegend worden, met God communiceren, de volheid van het evangelie ontvangen en samen met Jezus Christus erfgenaam worden van alles wat de Vader heeft.’1

  De zegeningen en beloften van de eed en het verbond van het priesterschap gelden voor mannen én vrouwen. Zuster Sheri L. Dew, voormalig raadgeefster in het algemeen ZHV-presidium, heeft gezegd: ‘De volheid van het priesterschap, vervat in de hoogste verordeningen van het huis van de Heer, kan alleen door man en vrouw samen ontvangen worden.’2

  Zuster Linda K. Burton, algemeen ZHV-presidente, heeft de volgende oproep gedaan: ‘Ik geef u in overweging de eed en het verbond van het priesterschap in Leer en Verbonden 84:33–44 uit het hoofd te leren. Ik beloof u dat de Heilige Geest uw begrip van het priesterschap dan zal verruimen. Hij zal u op prachtige manieren inspireren en opbouwen.’3

  Joseph Smiths instructies aan de ZHV waren bedoeld om vrouwen op ‘de voorrechten, zegeningen en gaven van het priesterschap’ voor te bereiden. De verordeningen van de tempel zouden dat mogelijk maken.

  ‘Tempelverordeningen zijn priesterschapsverordeningen, maar verlenen mannen of vrouwen geen kerkelijk ambt. Die verordeningen vervullen de belofte van de Heer dat zijn volk — vrouwen en mannen — zou worden “begiftigd met macht uit den hoge” [LV 38:32].’4

  Aanvullende Schriftteksten en informatie

  Leer en Verbonden 84:19–40; 121:45–46; reliefsociety.lds.org

  Relief Society seal

  Geloof Gezin Hulp

  Verwijzingen tonen

  Noten

  1. 1.

   Zie M. Russell Ballard, ‘Man en vrouw en priesterschapsmacht’, Liahona, september 2014, 36.

  2. 2.

   Zie Sheri L. Dew, in Dochters in mijn koninkrijk: de geschiedenis en het werk van de zustershulpvereniging (2011), 140.

  3. 3.

   Zie Linda K. Burton, ‘De macht van het priesterschap — bestemd voor iedereen’, Liahona, juni 2014, 21–22.

  4. 4.

   Zie Gospel Topics, ‘Joseph Smith’s Teachings about Priesthood, Temple, and Women’ (De leringen van Joseph Smith over het priesterschap, de tempel en de vrouw), topics.lds.org.