Mesajul învăţătoarelor vizitatoare

Jurământul şi legământul care aparţin preoţiei

Tipăreşte Distribuie

  Studiaţi, rugându-vă, acest material şi căutaţi inspiraţia de a şti ce să împărtăşiţi. În ce mod le pregăteşte înţelegerea scopului Societăţii de Alinare pe fiicele lui Dumnezeu pentru binecuvântările vieţii veşnice?

  Kansas City Missouri Temple

  Noi, ca surori, cu cât înţelegem mai bine că jurământul şi legământul preoţiei este valabil pentru noi, în mod personal, cu atât mai mult vom accepta binecuvântările şi promisiunile preoţiei.

  Vârstnicul M. Russell Ballard, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a spus: „Toţi cei care au făcut legăminte sacre cu Domnul şi care cinstesc acele legăminte sunt eligibili pentru a primi revelaţie personală, pentru a fi binecuvântaţi cu slujirea îngerilor, pentru a avea o legătură strânsă cu Dumnezeu, pentru a primi plenitudinea Evangheliei şi, în final, pentru a deveni moştenitori împreună cu Isus Hristos a tot ce are Tatăl nostru”1.

  Binecuvântările şi promisiunile jurământului şi legământului preoţiei sunt atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei. Sora Sheri L. Dew, fostă consilieră în Preşedinţia generală a Societăţii de Alinare, a spus: „Plenitudinea preoţiei conţinută în cele mai înalte rânduieli din Casa Domnului poate fi primită doar de către un bărbat şi o femeie împreună”2.

  Sora Linda K. Burton, preşedinta generală a Societăţii de Alinare, a făcut următorul apel: „Vă invit să memoraţi jurământul şi legământul preoţiei din Doctrină şi legăminte 84:33-44. Procedând astfel, vă promit că Duhul Sfânt vă va mări înţelegerea cu privire la preoţie şi vă va inspira şi înălţa spiritual în moduri minunate”3.

  Instrucţiunile lui Joseph Smith adresate Societăţii de Alinare au fost menite să pregătească femeile să „ajungă în posesia privilegiilor, binecuvântărilor şi darurilor preoţiei”. Acest lucru se va realiza prin rânduielile din templu.

  „Rânduielile din templu [sunt] rânduieli ale preoţiei, dar ele nu [oferă] vreun oficiu ecleziastic bărbaţilor sau femeilor. Aceste rânduieli [împlinesc] promisiunea Domnului cu privire la faptul că oamenii Săi – femei şi bărbaţi – vor fi «înzestraţi cu putere de sus» [D&L 38:32].”4

  Scripturi şi informaţii suplimentare

  Doctrină şi legăminte 84:19-40; 121:45-46; reliefsociety.lds.org

  Relief Society seal

  Credinţă familie alinare

  Afişează referinţe

  Note

  1. 1.

   M. Russell Ballard, „Men and Women and Priesthood Power”, Liahona, sept. 2014, p. 36.

  2. 2.

   Sheri L. Dew, în Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society (2011), p. 128.

  3. 3.

   Linda K. Burton, „Priesthood Power – Available to All”, Ensign, iun. 2014, p. 39-40.

  4. 4.

   Gospel Topics, „Joseph Smith’s Teachings about Priesthood, Temple, and Women”, topics.lds.org.