Besökslärarnas budskap

Prästadömets ed och förbund

Skriv ut Dela

  Studera det här materialet under bön och sök inspiration för att veta vad ni ska prata om. Hur kan kunskap om Hjälpföreningens syfte förbereda Guds döttrar för det eviga livets välsignelser?

  Kansas City Missouri Temple

  Ju mer vi som systrar förstår att prästadömets ed och förbund kan tillämpas på oss personligen, desto mer tar vi till oss prästadömets välsignelser och löften.

  Äldste M. Russell Ballard i de tolv apostlarnas kvorum har sagt: ”Alla som ingått heliga förbund med Herren och som hedrar dessa förbund är berättigade till personlig uppenbarelse, till att välsignas genom änglabetjäning, till att kommunicera med Gud, till att ta emot evangeliets fullhet, och, slutligen, att bli medarvingar med Jesus Kristus till allt det som Fadern har.”1

  Välsignelserna och löftena i prästadömets ed och förbund gäller både män och kvinnor. Syster Sheri L. Dew, tidigare rådgivare i Hjälpföreningens generalpresidentskap, har sagt: ”Prästadömets fullhet, som innefattas i de högsta förrättningarna i Herrens hus, [kan] endast … ges till mannen och kvinnan tillsammans.”2

  Syster Linda K. Burton, Hjälpföreningens generalpresident, har gett följande uppmaning: ”Jag [inbjuder] dig att lära dig prästadömets ed och förbund utantill. Det finns i Läran och förbunden 84:33–44. Om du gör det lovar jag dig att den Helige Anden vidgar din kunskap om prästadömet och inspirerar och upplyfter dig på underbara sätt.”3

  Joseph Smiths instruktioner till Hjälpföreningen var avsedda att förbereda kvinnorna för att ”få tillgång till prästadömets förmåner, välsignelser och gåvor”. Det skulle ske genom templets förrättningar.

  ”Templets förrättningar [är] prästadömets förrättningar, men där ges inga kyrkliga ämbeten till män eller kvinnor. [De här förrättningarna uppfyller] Herrens löfte att hans folk – kvinnor och män – skulle ’begåvas med kraft från höjden’ [L&F 38:32].”4

  Ytterligare skriftställen och information

  Läran och förbunden 84:19–40; 121:45–46; reliefsociety.lds.org

  Relief Society seal

  Tro Familj Tjänande

  Visa hänvisningar

  Slutnoter

  1. 1.

   M. Russell Ballard, ”Män och kvinnor och prästadömets kraft”, Liahona, sep. 2014, s. 36.

  2. 2.

   Sheri L. Dew, i Döttrar i mitt rike: Hjälpföreningens historia och verksamhet (2011), s. 128.

  3. 3.

   Linda K. Burton, ”Prästadömets kraft är tillgänglig för alla”, Liahona, juni 2014, s. 21–22.

  4. 4.

   Gospel Topics, ”Joseph Smith’s Teachings about Priesthood, Temple, and Women”, topics.lds.org.