ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด

คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยศรัทธา

พิมพ์ แบ่งปัน
  President Uchtdorf and his daughter visiting refugees

  พระในศาสนายิวและคนทำสบู่

  มีนิทานเก่าแก่ของชาวยิวเกี่ยวกับคนทำสบู่ที่ไม่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้า วันหนึ่งขณะที่เขาเดินไปกับพระในศาสนายิวรูปหนึ่ง เขาพูดว่า “มีบางอย่างที่ผมไม่เข้าใจ เรามีศาสนามาหลายพันปี แต่คุณดูสิทุกที่มีความชั่วร้าย ความทุจริต ความไม่ซื่อสัตย์ ความอยุติธรรม ความเจ็บปวด ความหิวโหย และความรุนแรง ดูเหมือนศาสนาไม่ได้ทำให้โลกดีขึ้นเลย ผมขอถามท่านว่าศาสนาดีตรงไหน”

  พระในศาสนายิวไม่ตอบทันทีแต่ยังคงเดินไปกับคนทำสบู่ ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงสนามเด็กเล่นที่เด็กๆ กำลังเล่นสกปรกจนเนื้อตัวมอมแมม

  “มีบางอย่างที่ผมไม่เข้าใจ” พระในศาสนายิวพูด “ดูเด็กพวกนี้สิ เรามีสบู่มาหลายพันปี แต่เด็กๆ ก็ยังสกปรก สบู่ดีตรงไหน”

  คนทำสบู่ตอบว่า “แต่ท่านครับ โทษสบู่เพราะเด็กสกปรกพวกนี้ก็ไม่ยุติธรรมสิครับ เราต้องใช้สบู่ก่อนจึงจะสามารถบรรลุจุดประสงค์ของมันได้”

  พระท่านนั้นยิ้มและพูดว่า “ถูกต้อง”

  เราจะดำเนินชีวิตอย่างไร

  อัครสาวกเปาโลอ้างคำพูดศาสดาพยากรณ์สมัยพันธสัญญาเดิมและสรุปความหมายของการเป็นผู้เชื่อเมื่อเขาเขียนว่า “คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดย [ศรัทธา]” (โรม 1:17)

  บางทีข้อความที่เรียบง่ายนี้อาจทำให้เราเข้าใจความแตกต่างระหว่างศาสนาที่เปราะบางไร้ผลกับศาสนาที่มีพลังเปลี่ยนชีวิต

  แต่เพื่อเข้าใจความหมายของการดำเนินชีวิตโดยศรัทธาเราต้องเข้าใจว่าศรัทธาคืออะไร

  ศรัทธาเป็นมากกว่าความเชื่อ คือการวางใจในพระผู้เป็นเจ้าอย่างสมบูรณ์ควบคู่กับการกระทำ

  เป็นมากกว่าการมุ่งหวัง

  เป็นมากกว่าการเพียงแต่นั่งเฉยๆ พยักหน้า และพูดว่าเราเห็นด้วย เมื่อเรากล่าวว่า “คนชอบธรรมจะ มีชีวิตดำรงอยู่โดย [ศรัทธา]” เราหมายความว่าศรัทธานำทางและชี้นำเรา เรา กระทำ ในลักษณะที่สอดคล้องกับศรัทธาของเรา—ไม่ใช่จากความรู้สึกของการเชื่อฟังอย่างงมงายแต่จากความรักที่เชื่อมั่นจริงใจต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อพระปรีชาญาณอันประมาณค่ามิได้ที่พระองค์ทรงเปิดเผยต่อบุตรธิดาของพระองค์

  ศรัทธาต้องควบคู่กับการกระทำ หาไม่แล้วย่อมไม่มีชีวิต (ดู ยากอบ 2:17) นั่นไม่ใช่ศรัทธาเลย ไม่มีพลังเปลี่ยนบุคคลแต่ละคน นับประสาอะไรกับการเปลี่ยนโลก

  ชายหญิงผู้มีศรัทธาวางใจในพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงเมตตาพวกเขา—แม้ในช่วงเวลาของความไม่แน่นอน แม้ในช่วงเวลาของความสงสัยและความยากลำบากเมื่อพวกเขาอาจมองเห็นไม่ชัดเจนหรือเข้าใจไม่ถี่ถ้วน

  ชายหญิงผู้มีศรัทธาตั้งใจเดินบนเส้นทางของการเป็นสานุศิษย์และขวนขวายทำตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดที่รัก พระเยซูคริสต์ของพวกเขา ศรัทธาผลักดันและดลใจเราให้น้อมใจไปทางสวรรค์และยื่นมือออกไปพยุงและเป็นพรแก่เพื่อนมนุษย์ของเรา

  ศาสนาที่ปราศจากการกระทำเป็นเหมือนสบู่ที่ยังอยู่ในกล่อง อาจมีศักยภาพดีเยี่ยม แต่ในความเป็นจริงมีพลังสร้างความแตกต่างน้อยมากจนกว่าจะทำให้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์เป็นพระกิตติคุณแห่งการกระทำ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์สอนศาสนาที่แท้จริงอันเป็นข่าวสารแห่งความหวัง ศรัทธา และจิตกุศล อีกทั้งช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ทั้งทางโลกและทางวิญญาณ

  ไม่กี่เดือนก่อน ข้าพเจ้ากับแฮร์เรียตภรรยาเดินทางเป็นครอบครัวไปแถบเมดิเตอร์เรเนียนกับลูกๆ บางคนของเรา เราไปเยี่ยมค่ายผู้อพยพบางแห่งและพบปะกับหลายครอบครัวจากประเทศที่ประสบภัยสงคราม คนเหล่านี้ไม่ได้นับถือศาสนาเรา แต่พวกเขาเป็นพี่น้องของเราและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ใจเราตื้นตันอย่างยิ่งเมื่อเราพบว่าศรัทธาแรงกล้าของสมาชิกศาสนจักรนำความช่วยเหลือ การบรรเทาทุกข์ และความหวังไปให้เพื่อนมนุษย์ที่เดือดร้อน โดยไม่คำนึงถึงศาสนา สัญชาติ หรือการศึกษาของพวกเขา

  ศรัทธาที่เทียมแอกคู่กับการกระทำที่สอดคล้องกันจะเติมความกรุณาปรานีให้กับหัวใจ เติมปัญญาและความเข้าใจให้กับจิตใจ เติมสันติสุขและความรักให้กับจิตวิญญาณ

  ศรัทธาของเราสามารถเป็นพรและเป็นอิทธิพลชอบธรรมทั้งต่อคนรอบข้างและตัวเรา

  ศรัทธาของเราสามารถเติมความดีและสันติสุขให้กับโลก

  ศรัทธาของเราสามารถเปลี่ยนความเกลียดชังเป็นความรัก เปลี่ยนศัตรูเป็นมิตร

  ดังนั้นคนชอบธรรมจึงดำเนินชีวิตโดยกระทำด้วยศรัทธา พวกเขาดำเนินชีวิตโดยวางใจพระผู้เป็นเจ้าและเดินในวิถีของพระองค์

  ศรัทธาเช่นนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงแต่ละบุคคล ครอบครัว ประเทศชาติ และโลก

  การสอนจากข่าวสารนี้

  ประธานอุคท์ดอร์ฟอธิบายว่าศรัทธาเป็นมากกว่าเพียงแสดงความเชื่อ ศรัทธาแท้จริงในพระบิดาบนสวรรค์และในพระเยซูคริสต์เรียกร้องการกระทำ และการดำเนินชีวิตโดยศรัทธามีพลังเปลี่ยนชีวิตและครอบครัว ท่านอาจเชื้อเชิญคนที่ท่านสอนให้แบ่งปันช่วงเวลาที่พวกเขาเคยเห็นพรและพลังของการดำเนินชีวิตโดยศรัทธา—จากตัวอย่างของพวกเขาเองหรือการสังเกตผู้อื่น กระตุ้นให้พวกเขาสวดอ้อนวอนขอการนำทางให้รู้วิธีดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณได้ดีขึ้น

  เยาวชน

  รับใช้ผู้อื่นด้วยศรัทธา

  boys with shovels

  ประธานอุคท์ดอร์ฟบอกเราว่าศรัทธาของเราในพระผู้เป็นเจ้า ต้อง “ควบคู่กับการกระทำ” เมื่อศรัทธาของเรา “เทียมแอกคู่กับการกระทำที่สอดคล้องกัน” ท่านอธิบาย ศรัทธาจะ “เติม … สันติสุขและความรักให้กับจิตวิญญาณ” พร้อมด้วยคำสัญญาในพรนี้ เรา สามารถ สร้างสรรค์สิ่งพิเศษได้ และเราจะเห็นสิ่งนี้ได้ในชีวิตเราถ้าเราใช้เวลาทำการรับใช้อันเปี่ยมด้วยศรัทธา ท่านอาจจะสวดอ้อนวอนทุกเช้าทูลขอพระเจ้าให้ทรงช่วยท่านรับใช้ผู้อื่น ตัวอย่างเช่น ทูลขอพระองค์ทรงแสดงให้ท่านเห็นเมื่อพี่น้องต้องการให้ท่านช่วยงานบ้านหรือเมื่อเพื่อนต้องการคำชม จากนั้นเมื่อท่านได้รับการกระตุ้นเตือน จงทำตาม หากท่านสวดอ้อนวอนดังที่กล่าวมานี้และรับใช้จนเป็นนิสัย เมื่อนั้นการกระทำที่สอดคล้องกันและเปี่ยมด้วยศรัทธาจะเป็นพรแก่ชีวิตท่านและชีวิตผู้อื่น ประธานอุคท์ดอร์ฟสัญญาว่าท่านจะ “สามารถเปลี่ยนแปลงแต่ละบุคคล ครอบครัว ประเทศชาติ และโลก” ได้

  เด็ก

  ความไว้วางใจ

  ลองทำกิจกรรมนี้กับเพื่อน ท่านจะต้องไว้วางใจและทำตามคำแนะนำของพวกเขาอย่างละเอียดถี่ถ้วน

  ถือปากกาหรือดินสอแท่งหนึ่ง หลับตา ให้เพื่อนบอกท่านว่าจะวาดใบหน้านี้ที่มีตา หู ปาก และผมตรงจุดไหน จากนั้นให้ลืมตา ภาพเป็นอย่างไร ท่านสามารถระบายสีบนใบหน้าและวาดอีกหน้าหนึ่งเพื่อลองเล่นอีกครั้ง!

  บางครั้งเราทำตามคำแนะนำได้ยาก แต่เมื่อเราพยายามทำตามพระบิดาบนสวรรค์โดยฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์จะทรงช่วยเรา เราวางใจพระองค์ได้เสมอ