Titulli Autori Dëgjo Shkarko

Prill 2017

 
download
Ide për Mbrëmje Familjare 

Mesazhi i Presidencës së Parë

I Drejti do të Jetojë me anë të Besimit
Dieter F. Uchtdorf 

Rinia

Shërbimi Ndaj të Tjerëve me Besim
 

Fëmijët

Mirëbesimi
 

Mesazhi i Vizitave Mësimore

Betimi dhe Besëlidhja e Priftërisë
 
Shlyerja e Shpëtimtarit: Themeli i Krishterimit të VërtetëRobert D. Hales 
Ringjallja e Jezu Krishtit dhe të Vërtetat rreth TrupitDavid A. Edwards 
Eja tek AiSteven K. Jones and Michael F. Moody 
Një Urë drejt Shpresës dhe ShërimitNanon Talley 
i Vjetër i Familjes: Albumi Fuqia e Historive FamiljareAmneris Puscasu 
Lufta VazhdonLarry R. Lawrence 

Portrete Besimi

Skaidrite Bokuma: Liepaja, Letoni
 

Zëra të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

Ju Lutem, Mos e Vini Atë Këngë
Maria Hernandez 

Zëra të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

Portofoli i Humbur
Luiz Marcelino 

Zëra të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

E Shpëtuar në Korridor
Kristi Lewis 

Zëra të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

U krye!
Alex Whibley 

Të Rinjtë në Moshë Madhore

Të Kuptuarit e Bekimit Tuaj Patriarkal
Allie Arnell and Margaret Willden 

Të Rinjtë në Moshë Madhore

Përgatitja për një Udhëtim të Ri
Karina Martins Pereira Correia de Lima 

Rinia

Si Mund të Studioj në Mendjen Time dhe me Zemrën Time?
 

Rinia

Përshtateni për Veten Studimin Tuaj të Ungjillit
 

Përgjigje nga Udhëheqës të Kishës

Si të Gjejmë Paqe të Vërtetë
Quentin L. Cook 

Rinia

Libra të Harruar, Dëshmi e Mbajtur Mend
Abegail D. Ferrer 

Rinia

Ata e Panë Atë
Margaret Willden 

Hapësira Jonë

Hapësira Jonë
 

Afishe

Afishe: Përpara, Ushtarë të Krishterë
 

Pyetje & Përgjigje

Si mund ta di se Perëndia po i dëgjon lutjet e mia?
 

Fëmijët

Andrei dhe Fjala e Keqe
Julie C. Donaldson 

Përgjigje nga një Apostull

Si mund ta ndihmoj familjen time të jetë e fortë?
David A. Bednar 

Fëmijët

Përgatituni për Tempullin Çdo Ditë
Joy D. Jones 

Fëmijët

Yllka Ndriçon
Jane McBride 

Fëmijët

Ji një Dritë
Elizabeth Pinborough 

Figura të Historisë së Kishës

Misionarët e Parë
 

Fëmijët

Duke Menduar Për Jezusin
Lindsay Tanner 

Historitë e Jezusit

Jezusi Na Dha Sakramentin
Kim Webb Reid 

Fëmijët

Zambakët e Pashkës
 

Kur Prapë të Takohemi

Fuqia e Perëndisë
Bruce R. McConkie