Esimese Presidentkonna sõnum, juuli 2017

Hästi vastupidamise tasu

President Henry B. Eyring

Esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas

Prindi Jaga

  Kui olin noor mees, teenisin ma Kirikus ühe aruka ringkonnajuhataja nõuandjana. Ta püüdis mind pidevalt õpetada. Ma mäletan nõu, mida ta kord mulle andis: „Kui sa kedagi kohtad, siis kohtle teda, nagu oleks tal tõsiseid probleeme, ja sul on õigus üle poole ajast.” Tookord mõtlesin, et ta on pessimistlik. Nüüd, üle 50 aasta hiljem, näen, kui hästi ta maailma ja elu mõistis.

  Meil kõik seisame silmitsi katsumustega – mõnikord väga raskete katsumustega. Me teame, et Issand laseb meil katsumusi kogeda, et meid lihvida ja täiustada, et võiksime olla igavesti koos Temaga.

  Issand õpetas prohvet Joseph Smithi Liberty vanglas, et tasu katsumustes hästi vastu pidamise eest aitab tal saada igavese elu vääriliseks:

  „Mu poeg, rahu sinu hingele; sinu vaev ja sinu kannatused on vaid viivuks;

  ja seejärel, kui sa pead hästi vastu, ülendab Jumal sind kõrgele ja sa võidutsed kõigi oma vihameeste üle” (ÕL 121:7–8).

  Eluajal rõhutakse meid nii palju, et võib tunduda raske katsumustes hästi vastu pidada. See võib nii tunduda perele, kes sõltub maa viljast põua ajal. Nad võivad imestada: „Kui kaua me võime vastu pidada?” See võib nii tunduda noortele, kes seisavad silmitsi räpasuse ja kiusatuste tõusulainega. See võib nii tunduda noorele mehele, kes püüab omandada haridust või tööoskust, mida vajab, et ülal pidada naist ja peret. See võib nii tunduda inimesele, kes ei suuda leida tööd või on pärast firma sulgemist oma töö kaotanud. See võib nii tunduda neile, kes seisavad silmitsi tervise ja füüsilise jõu hääbumisega, mis võib tulla elus varakult või hiljem kas neile endile või nende armsatele.

  Kuid armastav Jumal ei ole seadnud selliseid proovilepanekuid meie teele lihtsalt selleks, et näha, kas me suudame raskusi kannatada, vaid nägemaks, kas me peame neis hästi vastu ja muutume seeläbi paremaks.

  Esimene Presidentkond õpetas vanem Parley P. Prattile (1807–1857), kui ta kutsuti Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmeks: „Sind on värvatud tööle, mis nõuab sinu kogu tähelepanu ‥, saa lihvitud nooleks. ‥ Sa pead nägema palju vaeva, tegema palju tööd ja kogema palju raskusi, et saada täiuslikult lihvitud. Sinu Taevane Isa nõuab seda, see on Tema väli; Tema töö; ja Tema ‥ innustab sind ‥ ja toetab sind.”1

  Kirjas heebrealastele räägib Paulus hästi vastupidamise viljast: „Aga mingi karistus, kui see on käes, ei näi olevat rõõmuks, vaid on kurbuseks; aga pärast toob see neile, kes sellega on õpetatud, õiguse rahuvilja” (Hb 12:11).

  Meie katsumused ja raskused annavad meile võimaluse õppida ja kasvada ning need võivad isegi muuta meie loomust. Kui me võime pöörduda Päästja poole oma hädas, võivad meie hinged saada lihvitud, kui me vastu peame.

  Seepärast peame esmalt meeles pidama alati palvetada (vt ÕL 10:5; Al 34:19–29).

  Teiseks peame püüdma pidevalt käske pidada vaatamata meid ümbritsevatele vastuseisule, kiusatustele või rahutusele (vt Mo 4:30).

  Kolmandaks on oluline teenida Issandat (vt ÕL 4:2; 20:31).

  Õpetaja teenistuses võime õppida Teda tundma ja armastama. Kui peame vastu palves ja ustavas teenimises, hakkame nägema Päästja kätt ja Püha Vaimu mõju meie elus. Paljudel meist on mõne aja selliselt teeninud ja seda kaaslust tundnud. Kui mõtlete tagasi sellele ajale, meenub teile, et ka teie muutusite. Kiusatus teha halba paistis vähenevat. Soov teha head suurenes. Inimesed, kes teid kõige enam tundsid ja armastasid, võisid öelda: „Sa oled muutunud lahkemaks ja kannatlikumaks. Sa ei tundu enam sama inimene.”

  Te ei olnud enam sama inimene. Teid muudeti Jeesuse Kristuse lepituse kaudu, kuna te toetusite oma katsumuses Temale.

  Ma luban teile, et Issand tuleb teile appi teie katsumustes, kui te Teda otsite ja teenite, ning selle käigus lihvitakse teie hinge. Ma kutsun teid üles panema oma usaldus Temale kõigis raskustes.

  Ma tean, et Jumal Isa elab ja Ta kuuleb meie palveid ning vastab neile. Ma tean, et Tema Poeg Jeesus Kristus tasus kõigi meie pattude hinna ja soovib, et me tuleksime Tema juurde. Ma tean, et Isa ja Poeg vaatavad meie üle ning on valmistanud tee, et me võime hästi vastu pidada ja tagasi koju naasta.

  Näita viited

  Viide

  1. 1.

   Vt: Autobiography of Parley P. Pratt, toim Parley P. Pratt noorem, 1979, lk 120.