Besøkende lærerinners budskap

Av ett hjerte

Skriv ut Del

  Studér ydmykt dette stoffet, og søk inspirasjon for å få vite hva du skal dele med andre. Hvordan vil det å forstå formålet med Hjelpeforeningen forberede Guds døtre til det evige livs velsignelser?

  Christ praying

  Så vi kan være ett, av J. Kirk Richards

  “Og Herren kalte sitt folk Sion, for de var av ett hjerte og ett sinn og levde i rettferdighet, og det var ingen fattige blant dem” (Moses 7:18). Hvordan kan vi bli ett?

  Eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers quorum har sagt: “Midt i det engelske ordet atonement finner vi ordet one (en). Hvis alle mennesker forsto dette, ville det aldri være noen vi ikke ville ha omtanke for, uansett alder, rase, kjønn, religion eller sosial eller økonomisk situasjon. Vi ville strebe etter å etterligne Frelseren og ville aldri være uvennlige, likegyldige, respektløse eller ufølsomme overfor andre.”1

  President Henry B. Eyring, førsterådgiver i Det første presidentskap, har sagt: “Der hvor menneskene har denne Ånd med seg, kan [de] vente å finne harmoni… Guds ånd skaper aldri splid (se 3 Nephi 11:29)…Den fører til personlig fred og samhørighet med andre.”2

  Carole M. Stephens, som var førsterådgiver i Hjelpeforeningens generalpresidentskap, sa følgende om utfordringer i familien: “Jeg har aldri måttet leve gjennom skilsmisse, den smerte og usikkerhet som kommer av å bli forlatt, eller ansvaret forbundet med å være alenemor. Jeg har ikke opplevd å miste et barn, ufruktbarhet eller tiltrekning til samme kjønn. Jeg har ikke måttet tåle overgrep, kronisk sykdom eller avhengighet. Dette har ikke vært mine anledninger til å strekke meg…

  Men gjennom mine personlige prøvelser og vanskeligheter … har jeg blitt godt kjent med den Ene som forstår … I tillegg har jeg opplevd alle de jordiske prøvelsene jeg nettopp nevnte, gjennom en datter, en mor, en bestemor, en søster, en tante og en venn.

  Vår mulighet som paktslojale Guds døtre, er ikke bare å lære av våre egne utfordringer. Det er å stå sammen i empati og medfølelse og støtte andre medlemmer av Guds familie i deres vanskeligheter.”3

  Ytterligere skriftsteder og informasjon

  Johannes 17:20-23; Efeserne 4:15; Mosiah 18:21-22; 4 Nephi 1:15

  reliefsociety.lds.org

  Hjelpeforeningens emblem

  Tro Familie Hjelp

  Vis henvisninger

  Noter

  1. 1.

   M. Russell Ballard, “Forsoningen og en sjels verdi”, Liahona, mai 2004, 86.

  2. 2.

   Henry B. Eyring, “Så vi kan bli ett”, Lys over Norge, juli 1998, 68.

  3. 3.

   Carole M. Stephens, “Familien er fra Gud”, Liahona, mai 2015, 11-12.