ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด

การเป็นสานุศิษย์ที่แท้จริง

โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด

พิมพ์ แบ่งปัน
  youth, woman, man silhouettes

  ในการประชุมศีลระลึกทุกครั้ง เรามีสิทธิพิเศษของคำสัญญากับพระบิดาบนสวรรค์ว่าเราจะระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดตลอดเวลาและรักษาพระบัญญัติของพระองค์ทั้งนี้เพื่อเราจะมีพระวิญญาณของพระองค์อยู่กับเรา (ดู โมโรไน 4:3; 5:2; คพ. 20:77, 79) โดยธรรมชาติวิสัย เราจะระลึกถึงพระองค์เสมอเมื่อเรารับพระนามของพระองค์ไว้กับเรา เราระลึกถึงพระองค์ในหลายๆ ด้านแต่ระลึกถึงเป็นพิเศษเมื่อเรารับใช้ผู้อื่นในพระนามของพระองค์ อ่านพระคำอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ และสวดอ้อนวอนให้รู้ว่าพระองค์ทรงประสงค์ให้เราทำอะไร

  สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าประกอบพิธีบัพติศมาให้เยาวชนชายคนหนึ่ง ข้าพเจ้ารู้ว่าผู้รับใช้ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งตั้งได้เรียกข้าพเจ้าให้เป็นผู้สอนศาสนาสอนพระกิตติคุณและเป็นพยานถึงพระองค์และศาสนจักรที่แท้จริงของพระองค์ ข้าพเจ้ากับคู่ผู้สอนศาสนาสัญญากับเยาวชนชายคนนั้นว่าเขาจะสะอาดผ่านอำนาจการชดใช้ของพระเยซูคริสต์เมื่อเขากลับใจด้วยศรัทธาในพระผู้ช่วยให้รอดและรับบัพติศมาโดยผู้รับใช้ที่พระองค์ทรงมอบอำนาจ

  ขณะข้าพเจ้าพยุงเขาขึ้นจากน้ำในอ่างบัพติศมา เขากระซิบบอกข้าพเจ้าว่า “ผมสะอาดแล้ว ผมสะอาดแล้ว” ในขณะนั้น ข้าพเจ้าระลึกถึงบัพติศมาของพระผู้ช่วยให้รอดโดยยอห์นผู้ถวายบัพติศมาในแม่น้ำจอร์แดน ยิ่งกว่านั้น ข้าพเจ้าระลึกว่าข้าพเจ้ากำลังทำงานแห่งความรอดของพระผู้ช่วยให้รอดที่ฟื้นคืนพระชนม์และทรงพระชนม์—พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเข้าร่วม เช่นเดียวกับยอห์น

  สำหรับข้าพเจ้าและสำหรับเราแต่ละคน การระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดเป็นได้มากกว่าการพึ่งพาความทรงจำเรื่องความรู้และประสบการณ์ของเรากับพระองค์ เราสามารถทำการเลือกทุกวันที่ดึงเราเข้ามาอยู่ใกล้พระองค์ในปัจจุบัน

  การเลือกซึ่งง่ายที่สุดน่าจะเป็นการอ่านพระคัมภีร์ โดยทำเช่นนั้นเราจะเกิดความรู้สึกใกล้ชิดพระองค์ สำหรับข้าพเจ้า ความใกล้ชิดเกิดขึ้นบ่อยที่สุดเมื่อข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์มอรมอน ในนาทีแรกๆ ที่ข้าพเจ้าอ่านบทต่างๆ ของ 2 นีไฟ ข้าพเจ้าได้ยินเสียงของนีไฟกับลีไฮพูดถึงพระผู้ช่วยให้รอดในความคิดข้าพเจ้าประหนึ่งพวกท่านรู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัว ความรู้สึกใกล้ชิดเกิดขึ้น

  สำหรับท่าน บทอื่นในพระคัมภีร์อาจดึงท่านมาหาพระองค์มากเป็นพิเศษ แต่ไม่ว่าท่านจะอ่านพระคำของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อใดและที่ใด ด้วยเจตนาจะระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดอย่างแท้จริงและถ่อมตน ท่านย่อมปรารถนาจะรับพระนามของพระองค์ในชีวิตประจำวันของท่านมากขึ้น

  ความปรารถนานั้นจะเปลี่ยนวิธีที่ท่านรับใช้ในศาสนจักรของพระเจ้า ท่านจะสวดอ้อนวอนขอให้พระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วยขยายแม้สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการเรียกเล็กๆ สำหรับท่าน ความช่วยเหลือที่ท่านจะทูลขอคือขอให้ท่านสามารถลืมตนเองและจดจ่อมากขึ้นกับสิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงประสงค์แก่ผู้คนที่ท่านได้รับเรียกให้รับใช้

  ข้าพเจ้ารู้สึกถึงพระหัตถ์และความใกล้ชิดของพระองค์ในการรับใช้กับลูกๆ ของเราเมื่อข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้รู้วิธีช่วยให้พวกเขาพบสันติสุขที่พระกิตติคุณเท่านั้นนำมาให้ ในชั่วขณะเหล่านั้น ข้าพเจ้ากังวลน้อยลงกับการให้คนมองว่าเป็นพ่อแม่ที่ประสบความสำเร็จ แต่กังวลอย่างยิ่งกับความสำเร็จและความผาสุกของลูกๆ

  ความปรารถนาจะให้สิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์จะให้คนที่เรารับใช้นำไปสู่การสวดอ้อนวอนที่เป็น การวิงวอน พระบิดาบนสวรรค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เมื่อเราสวดอ้อนวอนเช่นนั้น—ในพระนามของพระผู้ช่วยให้รอด ด้วยศรัทธาในพระองค์—พระบิดาทรงตอบ พระองค์ทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มานำทาง ปลอบโยน และให้กำลังใจเรา เพราะพระวิญญาณทรงเป็นพยานถึงพระผู้ช่วยให้รอดตลอดเวลา (ดู 3 นีไฟ 11:32, 36; 28:11; อีเธอร์ 12:41) เราจึงสามารถรักพระเจ้าด้วยสุดใจ ความนึกคิด และพละกำลังของเราได้มากขึ้น (ดู มาระโก 12:30; ลูกา 10:27; คพ. 59:5)

  พรของการระลึกถึงขณะนี้และทุกวันจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ และต่อเนื่องเมื่อเรารับใช้พระองค์ ดื่มด่ำพระคำของพระองค์ และสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาในพระนามของพระองค์ การระลึกถึงนี้จะหล่อหลอมเราให้เป็นสานุศิษย์ที่แท้จริงของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ในอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้—และกับพระบิดาของพระองค์หลังจากนั้นในโลกอันเรืองโรจน์ที่จะมาถึง