Titulli Autori Dëgjo Shkarko

Tetor 2017

 
download

Mesazhi i Presidencës së Parë

Bërja Dishepuj të Vërtetë
Henry B. Eyring 

Rinia

Ta kujtojmë Zotin çdo ditë
 

Fëmijët

Shumë Dashuri
 

Mesazhi i Vizitave Mësimore

Përqafimi me Dashuri i Atyre që Largohen nga Udha
 

Ne Flasim për Krishtin

Nuk Është Tepër Vonë për një Mundësi të Dytë
Amber Jensen 

Mësimdhënia sipas Mënyrës së Shpëtimtarit

Një Elefant në Klasë
Jessica Griffith and Richard M. Romney 
Hapini Qiejt nëpërmjet Punës së Tempullit dhe Historisë FamiljareRussell M. Nelson and Wendy W. Nelson 
Dijini Këto Përpara se të Shkoni: Pagëzimet në TempullHeather J. Johnson 
Zgjidhja e Konfliktit në Martesën TuajS. Brent Scharman 
Gjetja e Ndihmës pas Vdekjes së NensitDarren Wilcox 
“Le të Jemi të Mbështetur te Vetja dhe të Pavarur” 

Portrete Besimi

Ilir Dodaj
 

Zëra të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

Ati Qiellor Kujdeset për Biznesin Tim
Buyisile Zuma 

Zëra të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

Një Përgjigje e Frymëzuar Gjatë një Interviste Pune
Gibrair Padilha Dos Santos 

Zëra të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

Rritja e Biznesit Tim të Kekut me Miell Orizi
Lordita Yagomyom 

Zëra të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

Të Fitosh Respekt për Veten nëpërmjet Mbështetjes te Vetja
José Alberto Navas 

Të Rinjtë në Moshë Madhore

Pesë Mësime për Të Rinjtë në Moshë Madhore nga Apostujt e Rinj
Matthew C. Godfrey 
Thirrja e Apostujve Fillestarë të Rivendosjes 

Rinia

Një Karakter si i Krishtit
David A. Bednar 

Rinia

Si Mundet një Mesazh nga Konferenca ta Ndryshojë Jetën Tuaj
Hadley Griggs 

Rinia

Qëndroni të Palëkundur
Lindsay Hiller 

Rinia

Thyeje Modelin ‘Adoleshent Tipik’
Charlotte Larcabal 

Afishe

Afishe: Ngrihuni në Besim
 

Përgjigje nga Udhëheqës të Kishës

Si ta Dini Vetë
Henry B. Eyring 

Pyetje & Përgjigje

Përpos lutjes dhe studimit të shkrimeve të shenjta, cila është mënyra më e mirë për ta forcuar dëshminë time?
 

Fëmijët

Nga Parisi në Saporo
Amie Jane Leavitt 

Përgjigje nga një Apostull

Si mund të më ndihmojë Fryma e Shenjtë?
Robert D. Hales 

Faqja Jonë

Faqja Jonë
 

Fëmijët

Udhëtimi i Xhejnit
Jessica Larsen 

Fëmijët

Sara dhe Rezonanca Magnetike
Juliann Doman 

Figura të Historisë së Kishës

Një Profet i Ri
 

Fëmijët

Ardhja në Ndihmë, Laps pas Lapsi
Caleb H. 

Historitë e Jezusit

Jezusi e Vizitoi Jozef Smithin
Kim Webb Reid 

Faqe për Ngjyrosje

Shabati Është Ditë e Shenjtë
 

Kur Prapë të Takohemi

Ndihmo Dikë Sot
Thomas S. Monson 
Come, Follow Me [Eja, Më Ndiq] – Për Mbledhjet e Priftërisë Melkizedeke dhe të Shoqatës së Ndihmës