Titulli Autori Dëgjo Shkarko

Nëntor 2017

 
download
Pjesë të spikatura nga Konferenca e Përgjithshme Gjysmëvjetore e 187-të 

Sesioni i Përgjithshëm i Grave

Ndizeni Dritën Tuaj
Sharon Eubank 

Sesioni i Përgjithshëm i Grave

Banimi në Perëndinë dhe Riparimi i të Çarës
Neill F. Marriott 

Sesioni i Përgjithshëm i Grave

Vlerë e Pamasë
Joy D. Jones 

Sesioni i Përgjithshëm i Grave

Tri Motra
Dieter F. Uchtdorf 

Sesioni i Paradites të së Shtunës

Dëshirim për Shtëpinë
Dieter F. Uchtdorf 

Sesioni i Paradites të së Shtunës

Nevojat përpara Vetvetes
Bonnie L. Oscarson 

Sesioni i Paradites të së Shtunës

Plani dhe Proklamata
Dallin H. Oaks 

Sesioni i Paradites të së Shtunës

“Unë Kam një Punë për Ty”
John C. Pingree Jr. 

Sesioni i Paradites të së Shtunës

Buka e Gjallë që Zbriti nga Qielli
D. Todd Christofferson 

Sesioni i Paradites të së Shtunës

Jini, pra, të Përkryer – Përfundimisht
Jeffrey R. Holland 

Sesioni i Pasdites të së Shtunës

Mbështetja e Drejtuesve të Kishës
Henry B. Eyring 

Sesioni i Pasdites të së Shtunës

Eklipsi Shpirtëror
Gary E. Stevenson 

Sesioni i Pasdites të së Shtunës

Pendimi Është Gjithmonë Pozitiv
Stephen W. Owen 

Sesioni i Pasdites të së Shtunës

Të Përditshmen si Përjetësinë
Quentin L. Cook 

Sesioni i Pasdites të së Shtunës

Sipas Qëllimit Hyjnor
Ronald A. Rasband 

Sesioni i Pasdites të së Shtunës

Zemra e së Vesë
O. Vincent Haleck 

Sesioni i Pasdites të së Shtunës

Libri i Mormonit: Si do të Ishte Jeta Juaj pa Të?
Russell M. Nelson 

Sesioni i Priftërisë

Priftëria dhe Fuqia Shlyese e Shpëtimtarit
Dale G. Renlund 

Sesioni i Priftërisë

E Vërteta e të Gjitha Gjërave
David F. Evans 

Sesioni i Priftërisë

Të Fitoni Mirëbesimin e Zotit dhe të Familjes Suaj
Richard J. Maynes 

Sesioni i Priftërisë

Mbajtës të Dritës Qiellore
Dieter F. Uchtdorf 

Sesioni i Priftërisë

Zoti e Udhëheq Kishën e Tij
Henry B. Eyring 

Sesioni i Paradites të së Dielës

Që Gëzimi Juaj të Jetë i Plotë
Jean B. Bingham 

Sesioni i Paradites të së Dielës

A Mos Ka Pushuar Dita e Mrekullive?
Donald L. Hallstrom 

Sesioni i Paradites të së Dielës

Premtimet e Çmueshme dhe Shumë të Mëdha
David A. Bednar 

Sesioni i Paradites të së Dielës

Kthehu te Zoti
W. Christopher Waddell 

Sesioni i Paradites të së Dielës

Zot, a do të m’i Hapësh Sytë?
W. Craig Zwick 

Sesioni i Paradites të së Dielës

Mos Kini Frikë të Bëni Mirë
Henry B. Eyring 

Sesioni i Pasdites të së Dielës

Udhëtimi i Vështirë Vazhdon!
M. Russell Ballard 

Sesioni i Pasdites të së Dielës

Dëshmitari i Fuqishëm i Perëndisë: Libri i Mormonit
Tad R. Callister 

Sesioni i Pasdites të së Dielës

Veças, por Ende Një
Joni L. Koch 

Sesioni i Pasdites të së Dielës

A i Mirëbesojmë Atij? Vështirësia Është e Mirë
Stanley G. Ellis 

Sesioni i Pasdites të së Dielës

Të Vërteta Thelbësore – Nevoja Jonë për të Vepruar
Adilson de Paula Parrella 

Sesioni i Pasdites të së Dielës

Kërkoni nga Librat më të Mirë

Sesioni i Pasdites të së Dielës

Ta Duam Njëri-Tjetrin Sikurse Ai Na Ka Dashur
Jose L. Alonso 

Sesioni i Pasdites të së Dielës

Zëri i Zotit
Neil L. Andersen 
Autoritetet e Përgjithshme dhe Drejtuesit e Përgjithshëm të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme 
Treguesi i Ngjarjeve në Konferencë 

Lajme të Kishës

Plaku Huan A. Uceda
 

Liahona

Plaku Patrik Kiëron
 

Liahona

Ndihmë në Kohë Vështirësie
 

Liahona

Përkushtohen Tre Tempuj
 

Liahona

Profetët dhe Apostujt Japin Shërbesë në Mbarë Botën
 

Liahona

Burime për Njerëzit që Kanë Probleme me Dëgjimin
 

Liahona

Përkthime të Reja të Shkrimeve të Shenjta
 

Liahona

Qendrat e Trajnimit të Misionarëve
 

Liahona

Motra Bingham në Organizatën e Kombeve të Bashkuara

Liahona

Një Drejtim i Ri për Mbledhjet e Priftërisë Melkizedeke dhe të Shoqatës së Ndihmës
 
Një Vështrim i Shpejtë brenda një Mbledhjeje të Këshillit 

Eja, Më Ndiq – Për Priftërinë Melkizedeke dhe Shoqatën e Ndihmës

Çfarë Ka Ndryshuar?
 

Eja, Më Ndiq – Për Priftërinë Melkizedeke dhe Shoqatën e Ndihmës

Mbledhjet e Këshillit të Dielën e Parë
 

Eja, Më Ndiq – Për Priftërinë Melkizedeke dhe Shoqatën e Ndihmës

Mbledhjet e të Dielës së Dytë dhe të Tretë
 

Eja, Më Ndiq – Për Priftërinë Melkizedeke dhe Shoqatën e Ndihmës

Mbledhjet e të Dielës së Katërt