Tytuł Autor Słuchaj Pobierz

Listopad 2017 r.

 
download
Najważniejsze kwestie 187. Jesiennej Konferencji Generalnej 

Generalne Sesja Kobiet

Zapal swoje światło
Sharon Eubank 

Generalne Sesja Kobiet

Trwanie w Bogu i naprawianie wyrw
Neill F. Marriott 

Generalne Sesja Kobiet

Wartość ponad wszystko
Joy D. Jones 

Generalne Sesja Kobiet

Trzy siostry
DieterF. Uchtdorf 

Sobotnia sesja poranna

Tęsknota za domem
Dieter F. Uchtdorf 

Sobotnia sesja poranna

Nasze potrzeby
Bonnie L. Oscarson 

Sobotnia sesja poranna

Plan zbawienia i proklamacja

Sobotnia sesja poranna

„Mam dla ciebie zadanie”
John C. Pingree jun. 

Sobotnia sesja poranna

Chleb żywy, który z nieba zstąpił
D. Todd Christofferson 

Sobotnia sesja poranna

Bądźcie wy tedy — w końcu — doskonali
Jeffrey R. Holland 

Sobotnia sesja popołudniowa

Popieranie urzędników Kościoła
Henry B. Eyring 

Sobotnia sesja popołudniowa

Duchowe zaćmienie

Sobotnia sesja popołudniowa

Pokuta jest zawsze pozytywna
Stephen W. Owen 

Sobotnia sesja popołudniowa

Wieczna codzienność
Quentin L. Cook 

Sobotnia sesja popołudniowa

Według Boskiego planu
Ronald A. Rasband 

Sobotnia sesja popołudniowa

Wdowie serce
O. Vincent Haleck 

Sobotnia sesja popołudniowa

Księga Mormona: Jakie byłoby wasze życie bez niej?
Russell M. Nelson 

Sesja kapłańska

Kapłaństwo i zadość czyniąca moc Zbawiciela
Dale G. Renlund 

Sesja kapłańska

Prawda wszystkiego
David F. Evans 

Sesja kapłańska

Zdobycie zaufania Pana i rodziny
Richard J. Maynes 

Sesja kapłańska

Zwiastuni niebiańskiego światła
Dieter F. Uchtdorf 

Sesja kapłańska

Pan prowadzi Swój Kościół
Henry B. Eyring 

Niedzielna sesja poranna

Aby radość wasza była zupełna
Jean B. Bingham 

Niedzielna sesja poranna

Czyż czasy cudów przeminęły?
Donald L. Hallstrom 

Niedzielna sesja poranna

Drogie i największe obietnice
David A. Bednar 

Niedzielna sesja poranna

Nawróćcie się do Pana
W. Christopher Waddell 

Niedzielna sesja poranna

Panie, czy otworzysz oczy moje?
W. Craig Zwick 

Niedzielna sesja poranna

Nie bójcie się czynić dobra
Henry B. Eyring 

Niedzielna sesja popołudniowa

Wędrówka trwa!
M. Russell Ballard 

Niedzielna sesja popołudniowa

Przepełnione mocą świadectwo Boga: Księga Mormona

Niedzielna sesja popołudniowa

Oddzielnie, lecz wciąż razem
Joni L. Koch 

Niedzielna sesja popołudniowa

Czy ufamy Mu? Trudności są dobre
Stanley G. Ellis 

Niedzielna sesja popołudniowa

Podstawowe prawdy — musimy działać
Adilson de Paula Parrella 

Niedzielna sesja popołudniowa

Szukajcie w najlepszych księgach
Ian S. Ardern 

Niedzielna sesja popołudniowa

Miłujcie się wzajemnie, jak On nas umiłował
Jose L. Alonso 

Niedzielna sesja popołudniowa

Głos Pana
Przedstawiciele Władz Generalnych i generalni urzędnicy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 
Indeks historii wspomnianych podczas konferencji 

Wiadomości kościelneE

Starszy Juan A. Uceda
 

Liahona

Starszy Patrick Kearon
 

Liahona

Pomoc w trudnych czasach
 

Liahona

Ogłoszono poświęcenie trzech świątyń
 

Liahona

Prorocy i Apostołowie służą na całym świecie
 

Liahona

Urządzenia wspomagające dla osób niesłyszących
 

Liahona

Nowe wersje językowe pism świętych
 

Liahona

Centra Szkolenia Misjonarzy
 

Liahona

Siostra Bingham w siedzibie ONZ
 

Liahona

Nowe wytyczne dla spotkań Kapłaństwa Melchizedeka i Stowarzyszenia Pomocy
 
Szczegółowy opis spotkania rady 

Przyjdź inaśladuj mnie — dla Kapłaństwa Melchizedeka iStowarzyszenia Pomocy

Co się zmienia?
 

Przyjdź i naśladuj mnie — dla Kapłaństwa Melchizedeka i Stowarzyszenia Pomocy

Spotkania rady w pierwszą niedzielę
 

Przyjdź i naśladuj mnie — dla Kapłaństwa Melchizedeka i Stowarzyszenia Pomocy

Spotkania w drugą i trzecią niedzielę
 

Przyjdź i naśladuj mnie — dla Kapłaństwa Melchizedeka i Stowarzyszenia Pomocy

Spotkania w czwartą niedzielę