Besøkende lærerinners budskap

Villige til å bære hverandres byrder

Skriv ut Del

  Studér ydmykt dette stoffet, og søk inspirasjon for å få vite hva du skal dele med andre. Hvordan vil det å forstå formålet med Hjelpeforeningen forberede Guds døtre til det evige livs velsignelser?

  women embracing

  “Vi er omgitt av mennesker som trenger vår oppmerksomhet, vår oppmuntring, vår støtte, vår trøst og vår vennlighet”, sa president Thomas S. Monson. “Vi er Herrens hender her på jorden, med befaling om å tjene og bygge opp hans barn. Han er avhengig av oss alle.”1

  President Henry B. Eyring, førsterådgiver i Det første presidentskap, har sagt: “En stor forandring tok til i deres hjerte da dere kom inn i Kirken. Dere inngikk en pakt, og dere fikk et løfte som begynte å forandre deres natur…

  Dere lovet at dere ville hjelpe Herren å gjøre [andres] byrder lette og gi dem trøst. Dere fikk evnen til å bidra til å lette disse byrdene da dere mottok Den hellige ånds gave.”2

  “Vi ønsker å bruke evangeliets lys til å se andre slik Frelseren gjør – med medfølelse, håp og nestekjærlighet”, sa Jean B. Bingham, Hjelpeforeningens generalpresident. “Dagen vil komme da vi vil ha en fullstendig forståelse av andres hjerter og vil være takknemlig for å ta imot nåde – akkurat som vi tar imot andre med nestekjærlige tanker og ord…

  Vår forpliktelse og vårt privilegium er å oppriktig akseptere forbedringer hos alle mens vi strever etter å bli mer lik vår Frelser, Jesus Kristus.”3

  Når vi bærer hverandres byrder og holder våre pakter, blir vi mer klar over Jesu Kristi helbredende kraft. Eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum har sagt: “Med tanke på den ufattelige pris som korsfestelsen og forsoningen innebar, kan jeg love at han ikke kommer til å vende oss ryggen nå. Når han sier til de fattige i ånden: ‘Kom til meg’, mener han at han vet veien ut og at han vet veien opp. Han kjenner den fordi han har gått den veien. Han kjenner den fordi Han er veien.”4

  Flere skriftsteder

  Matteus 25:40; Galaterne 6:2; Mosiah 2:17; 18:8-9

  reliefsociety.lds.org

  Tro familie hjelp

  Relief Society seal

  Vis henvisninger

  Noter

  1. 1.

   Thomas S. Monson, “Tjen Herren med kjærlighet”, Liahona, feb. 2014, 4.

  2. 2.

   Henry B. Eyring, “Trøsteren”, Liahona, mai 2015, 18.

  3. 3.

   Jean B. Bingham, “Jeg vil bringe evangeliets lys inn i mitt hjem”, Liahona, nov. 2016, 6, 8.

  4. 4.

   Jeffrey R. Holland, “Det ødelagte kan repareres”, Liahona, mai 2006, 71.