ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด

ของประทานแห่งการกลับใจ

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

พิมพ์ แบ่งปัน
  Painting of Christ

  ส่วนหนึ่งจากภาพ ริมฝั่งน้ำที่เงียบสงบ โดย ไซมอน ดิวอีย์

  “ความรับผิดชอบของเราคือก้าวหน้าจากการเป็นคนธรรมดาให้กลายเป็นคนมีความสามารถ จากความล้มเหลวกลายเป็นความสำเร็จ” ประธานมอนสันสอน “งานของเราคือเป็นตัวเราให้ดีที่สุด ของประทานยิ่งใหญ่ที่สุดของพระผู้เป็นเจ้าที่ประทานแก่เราคือปีติที่มาจากการแก้ตัวใหม่ เพราะความล้มเหลวต้องไม่ใช่สุดท้าย”1

  เรามักเชื่อมโยงการเริ่มต้นปีใหม่กับปณิธานและเป้าหมาย เราตั้งปณิธานว่าจะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ตัวใหม่ บางทีวิธีสำคัญที่สุดที่เราจะแก้ตัวใหม่ได้อีกครั้งคือการน้อมรับสิ่งที่ประธานมอนสันเรียกว่า “ของประทานแห่งการกลับใจ”2

  ในข้อความต่อไปนี้ที่คัดมาจากคำสอนของท่านตั้งแต่ท่านเป็นประธานศาสนจักร ประธานมอนสันแนะนำให้เรา “นำพระโลหิตที่ชดใช้ของพระคริสต์มาใช้เพื่อเราจะได้รับการให้อภัยบาปของเรา และใจเราถูกทำให้บริสุทธิ์”3

  ปาฏิหาริย์ของการให้อภัย

  “เราต่างก็เคยเลือกผิด ถ้าเรายังไม่ได้แก้ไขการเลือกเหล่านั้น ข้าพเจ้ายืนยันกับท่านว่ามีวิธีแก้ไข กระบวนการดังกล่าวเรียกว่าการกลับใจ ข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านแก้ไขความผิดพลาดของท่าน พระผู้ช่วยให้รอดของเราสิ้นพระชนม์เพื่อเตรียมของประทานอันเป็นพรนั้นให้ท่านและข้าพเจ้า ถึงแม้เส้นทางไม่ง่าย แต่สัญญาเป็นจริงคือ ‘ถึงบาปของเจ้าเป็นเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะ’ [อิสยาห์ 1:18] ‘และเรา, พระเจ้า, ไม่จำมันอีก’ [คพ. 58:42] อย่านำชีวิตนิรันดร์ของท่านมาเสี่ยง ถ้าท่านทำบาป ยิ่งท่านเริ่มถอยกลับเร็วเท่าใด ท่านจะยิ่งพบสันติสุขอันหอมหวานและปีติที่มากับปาฏิหาริย์ของการให้อภัยเร็วเท่านั้น”4

  กลับเข้าทางหลัก

  “ถึงแม้เราจำเป็นต้องเลือกอย่างฉลาด แต่มีบางครั้งที่เราจะเลือกอย่างโง่เขลา ของประทานแห่งการกลับใจที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเตรียมไว้ทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนชีวิต เพื่อเราจะกลับเข้าทางซึ่งนำเราไปสู่รัศมีภาพซีเลสเชียลที่เราแสวงหา”5

  ทางกลับ

  “หากท่านใดก้าวพลาดในการเดินทาง ข้าพเจ้ารับรองกับท่านว่ามีทางกลับ กระบวนการดังกล่าวเรียกว่าการกลับใจ ถึงแม้เส้นทางจะยาก แต่ความรอดนิรันดร์ของท่านขึ้นอยู่กับเส้นทางนี้ อะไรจะคุ้มค่าความพยายามของท่านมากกว่านี้เล่า ข้าพเจ้าขอร้องท่านจงตั้งใจเสียแต่ตอนนี้และเดี๋ยวนี้ว่าจะทำตามขั้นตอนที่จำเป็นต่อการกลับใจอย่างสมบูรณ์ ท่านกลับใจเร็วเท่าใด ท่านจะสามารถประสบสันติสุข ความเงียบสงบ และความมั่นใจที่อิสยาห์กล่าวไว้เร็วเท่านั้น [ดู อิสยาห์ 1:18]”6

  คนเราเปลี่ยนได้

  “เราต้องจำไว้เสมอว่าคนเราเปลี่ยนได้ พวกเขาทิ้งนิสัยไม่ดีได้ พวกเขากลับใจจากการล่วงละเมิดได้ พวกเขาดำรงฐานะปุโรหิตอย่างมีค่าควรได้ และพวกเขารับใช้พระเจ้าอย่างขยันหมั่นเพียรได้”7

  สะอาดอีกครั้ง

  “หากมีสิ่งใดไม่ถูกต้องเหมาะสมในชีวิตท่าน มีทางออกให้ท่านเสมอ จงยุติความไม่ชอบธรรมทั้งปวง พูดคุยกับอธิการของท่าน ไม่ว่าปัญหานั้นคืออะไร ย่อมแก้ไขได้ผ่านการกลับใจที่ถูกต้อง ท่านสามารถกลับมาสะอาดได้อีกครั้ง”8

  บทบาทจำเป็นที่สุดของพระผู้ช่วยให้รอด

  “ส่วนจำเป็นที่สุดของแผน [แห่งความรอด] คือพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ หากไม่มีการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ ทุกคนจะหลงไป อย่างไรก็ตาม การเชื่อในพระองค์และพันธกิจของพระองค์เพียงอย่างเดียวยังไม่พอ เราต้องลงมือทำ เรียนรู้ ค้นหาและสวดอ้อนวอน กลับใจและปรับปรุงตนเอง เราต้องรู้จักกฎของพระผู้เป็นเจ้าและดำเนินชีวิตตามนั้น เราต้องรับศาสนพิธีแห่งความรอดของพระองค์ เราจะได้รับความสุขนิรันดร์อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเราทำสิ่งเหล่านี้”9

  แสดงข้ออ้างอิง

  อ้างอิง

  1. 1.

   “The Will Within,” Ensign, May 1987, 68.

  2. 2.

   “การเลือก,” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 86.

  3. 3.

   โมไซยาห์ 4:2.

  4. 4.

   “สามอาร์ (R) ในการเลือก” เลียโฮนา พ.ย. 2010, 86.

  5. 5.

   “Choices,” 86.

  6. 6.

   “รักษาพระบัญญัติ,” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 85.

  7. 7.

   “มองผู้อื่นดังที่พวกเขาจะเป็น,” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 68.

  8. 8.

   “อำนาจฐานะปุโรหิต,” เลียโฮนา พ.ค. 2011, 85.

  9. 9.

   “เส้นทางที่สมบูรณ์ซึ่งนำไปสู่ความสุข,” เลียโฮนา, พ.ย. 2016, 80–81.